Prop. 138 L (2020–2021)

Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til lovforslaget

Til endringene i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

Ny lovtittel

Lovens tittel endres fra å gjelde aldersgrenser for «offentlige tjenestemenn m.fl.» til å gjelde aldersgrenser for «statsansatte m.fl.». Endringen er en følge av at tjenestemannsloven er erstattet av statsansatteloven. De som er omfattet av loven, er de som har stillinger tilknyttet Statens pensjonskasse. Aldersgrensene gjelder også de som har stillinger under minstegrensen for rett til medlemskap, som i dag er på minst 20 prosent stilling. Det er særlig av hensyn til sistnevnte gruppe at lovtittelen ikke er endret til «lov om aldersgrenser for medlemmer av Statens pensjonskasse».

Det vises til punkt 6.

Til § 2 fjerde ledd

Etter nåværende fjerde ledd plikter arbeidstakeren å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd. Første punktum endres slik at det framgår at plikten til å fratre gjelder ved første månedsskifte etter at den alminnelige aldersgrensen er nådd.

Andre punktum er nytt og slår fast at Kongen kan gi forskrift om at personer i enkelte stillinger med lavere aldersgrense enn den alminnelige, i særlige tilfeller må fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd. Unntaket kan blant annet være aktuelt for tilfeller der det er internasjonale forpliktelser som begrenser muligheten til å utføre visse arbeidsoppgaver.

Det vises til punkt 6.

Til § 3 første ledd første og andre punktum

§ 3 første ledd gir regler om muligheten til å stå i stillingen utover aldersgrensen. Endringen i første punktum er en følge av at plikten til å fratre stilling ved særaldersgrense blir opphevet i § 2. Plikten til å fratre skal gjelde ved den alminnelige aldersgrensen, men ansettelsesmyndigheten kan bestemme at en ansatt skal kunne fortsette i tjenesten utover den alminnelige aldersgrensen når den ansatte fortsatt fyller de krav som stillingen forutsetter. Skjer ansettelsen av Kongen, kan slikt samtykke gis av vedkommende departement. Ordlyden i første og andre punktum er også tilpasset det forhold at tjenestemannsloven er erstattet av statsansatteloven. Det er ikke gjort noen endring i § 3 første ledd tredje punktum om at tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere ett år om gangen, i alt ikke ut over fem år. Denne bestemmelsen gjelder da for arbeid utover den alminnelige aldersgrensen.

Det vises til punkt 6.

Til endringene i lov om pensjonsordning for sykepleiere

Til overskriften i kapittel 3

Overskriften til kapittel 3 endres fra «Pensjonsalder» til «Aldersgrense». Endringen er en presisering av innholdet i kapitlet. Kapitlet har bare en paragraf, det er § 6. Der fastslås det i dag hvilke aldersgrenser som gjelder: 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger, og 65 år for underordnede sykepleiere.

Det vises til punkt 6.

Til § 6 tredje ledd

I nytt tredje ledd fastslås det at arbeidstakeren plikter å fratre stillingen ved første månedsskifte etter 70 år, uavhengig av om aldersgrensen for stillingen er 65 år eller 70 år.

Det vises til punkt 6.

Til ikrafttredelsesbestemmelsen

Loven foreslås satt i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Departementet har lagt opp til at endringene kan gjennomføres relativt hurtig, uten særskilte overgangsordninger. Det er likevel behov for å gjennomføre et arbeid knyttet til forskriftsteksten der det bestemmes at enkelte stillinger med lavere aldersgrense enn den alminnelige, skal fratres ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.

Til forsiden