Prop. 142 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
240Fagskoler:
61Utviklingsmidler til fagskoler, forhøyes med 10 000 000
fra kr 43 204 000 til kr 53 204 000
325Allmenne kulturformål:
77Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-,
frivillighets- og idrettsfeltet, forhøyes med 1 900 000 000
fra kr 3 120 000 000 til kr 5 020 000 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1Driftsutgifter, forhøyes med 82 000 000
fra kr 18 906 216 000 til kr 18 988 216 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
1Driftsutgifter, forhøyes med 39 500 000
fra kr 938 219 000 til kr 977 719 000
553Regional- og distriktsutvikling:
61Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, forhøyes med 120 000 000
fra kr 1 363 307 000 til kr 1 483 307 000
(NY)67Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av
omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres, bevilges med 200 000 000
571Rammetilskudd til kommuner:
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, forhøyes med 500 000 000
fra kr 1 984 000 000 til kr 2 484 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner:
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, forhøyes med 1 500 000 000
fra kr 1 882 000 000 til kr 3 382 000 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse:
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 15 000 000
fra kr 5 346 000 000 til kr 5 361 000 000
666Avtalefestet pensjon (AFP):
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med 6 000 000
fra kr 2 750 000 000 til kr 2 756 000 000
667Supplerende stønad til personer over 67 år:
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 321 000 000
710Vaksiner mv.:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 5 000 000
fra kr 300 925 000 til kr 305 925 000
(NY)23Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, bevilges med 500 000 000
745Folkehelseinstituttet:
1Driftsutgifter, forhøyes med 10 000 000
fra kr 1 131 075 000 til kr 1 141 075 000
762Primærhelsetjeneste:
63Allmennlegetjenester, forhøyes med 210 000 000
fra kr 244 281 000 til kr 454 281 000
846Familie- og oppveksttiltak:
71Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, forhøyes med 11 100 000
fra kr 28 393 000 til kr 39 493 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med 450 000
fra kr 69 072 000 til kr 68 622 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 1 600 000
fra kr 12 016 000 til kr 10 416 000
72Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet,
kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med 450 000
fra kr 127 278 000 til kr 127 728 000
860Forbrukerrådet:
51Markedsportaler, forhøyes med 2 000 000
fra kr 20 711 000 til kr 22 711 000
882Kirkebygg og gravplasser:
70Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, nedsettes med 400 000
fra kr 17 890 000 til kr 17 490 000
900Nærings- og fiskeridepartementet:
(NY)25Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., bevilges med 25 000 000
(NY)84Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, bevilges med 25 000 000
1138Støtte til organisasjoner m.m.:
(NY)73Ekstraordinært tilskudd til Dyrsku’n, bevilges med 11 200 000
1311Tilskudd til regionale flyplasser:
72Tilskudd til dekking av tap, forhøyes med 30 000 000
fra kr 90 000 000 til kr 120 000 000
1605Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:
1Driftsutgifter, forhøyes med 32 447 000
fra kr 751 271 000 til kr 783 718 000
1634Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet:
70Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, nedsettes med 23 000 000 000
fra kr 30 030 000 000 til kr 7 030 000 000
72Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, nedsettes med 3 300 000 000
fra kr 4 000 000 000 til kr 700 000 000
1800Olje- og energidepartementet:
(NY)73Ekstraordinært tilskudd til ONS, bevilges med 21 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning:
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med 18 300 000
fra kr 8 572 747 000 til kr 8 591 047 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med 2 000 000
fra kr 34 176 819 000 til kr 34 178 819 000
2530Foreldrepenger:
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med 270 000 000
fra kr 19 620 000 000 til kr 19 890 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 35 000 000
fra kr 840 000 000 til kr 805 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 000 000
fra kr 51 000 000 til kr 52 000 000
2541Dagpenger:
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 7 430 000 000
fra kr 53 579 000 000 til kr 46 149 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med 125 000 000
fra kr 965 000 000 til kr 1 090 000 000
2543Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger:
70Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, nedsettes med 2 200 000 000
fra kr 3 600 000 000 til kr 1 400 000 000
71Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, nedsettes med 97 000 000
fra kr 250 000 000 til kr 153 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far:
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 60 000 000
fra kr 1 740 000 000 til kr 1 680 000 000
72Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning,
nedsettes med 1 000 000
fra kr 124 000 000 til kr 123 000 000
73Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 5 000 000
fra kr 53 000 000 til kr 48 000 000
76Bidragsforskott, nedsettes med 5 000 000
fra kr 705 000 000 til kr 700 000 000
2650Sykepenger:
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med 2 620 000 000
fra kr 45 020 000 000 til kr 42 400 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med 210 000 000
fra kr 1 960 000 000 til kr 1 750 000 000
72Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, nedsettes med 8 680 000 000
fra kr 11 840 000 000 til kr 3 160 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 40 000 000
fra kr 2 230 000 000 til kr 2 190 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger:
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 1 285 000 000
fra kr 31 315 000 000 til kr 30 030 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 15 000 000
fra kr 148 000 000 til kr 133 000 000
72Legeerklæringer, nedsettes med 10 000 000
fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000
2655Uførhet:
70Uføretrygd, overslagsbevilgning, forhøyes med 830 000 000
fra kr 99 130 000 000 til kr 99 960 000 000
75Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, forhøyes med 3 000 000
fra kr 66 000 000 til kr 69 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 610 000 000
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, forhøyes med 7 000 000
fra kr 120 000 000 til kr 127 000 000
74Tilskudd til biler, forhøyes med 30 000 000
fra kr 745 000 000 til kr 775 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med 100 000 000
fra kr 3 460 000 000 til kr 3 560 000 000
76Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, nedsettes med 15 000 000
fra kr 325 000 000 til kr 310 000 000
2670Alderdom:
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 240 000 000
fra kr 77 430 000 000 til kr 77 670 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 490 000 000
fra kr 152 520 000 000 til kr 153 010 000 000
72Inntektspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000
fra kr 4 120 000 000 til kr 4 130 000 000
2680Etterlatte:
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 5 000 000
fra kr 1 105 000 000 til kr 1 100 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, forhøyes med 2 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 84 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.:
70Spesialisthjelp, nedsettes med 95 000 000
fra kr 2 245 025 000 til kr 2 150 025 000
71Psykologhjelp, nedsettes med6 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 334 000 000
72Tannbehandling, nedsettes med 190 000 000
fra kr 2 225 000 000 til kr 2 035 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, nedsettes med 9 000 000
fra kr 1 170 000 000 til kr 1 161 000 000
2751Legemidler mv.:
70Legemidler, forhøyes med 39 000 000
fra kr 10 371 000 000 til kr 10 410 000 000
2752Refusjon av egenbetaling:
70Egenandelstak 1, nedsettes med 272 500 000
fra kr 5 540 167 000 til kr 5 267 667 000
71Egenandelstak 2, nedsettes med 125 000 000
fra kr 1 020 000 000 til kr 895 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.:
70Allmennlegehjelp, forhøyes med 225 000 000
fra kr 5 390 113 000 til kr 5 615 113 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med 110 000 000
fra kr 1 190 000 000 til kr 1 080 000 000
73Kiropraktorbehandling, nedsettes med 14 000 000
fra kr 192 000 000 til kr 178 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling, nedsettes med 14 000 000
fra kr 190 000 000 til kr 176 000 000
2756Andre helsetjenester:
70Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med 8 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 10 000 000
71Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med 60 000 000
fra kr 410 000 000 til kr 350 000 000
72Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med 45 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 215 000 000
2790Andre helsetiltak:
70Bidrag, nedsettes med 35 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 195 000 000

Inntekter:

Kap.PostFormålKroner
3710Vaksiner mv.:
3Vaksinesalg, nedsettes med 67 500 000
fra kr 95 585 000 til kr 28 085 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:
70Dividende, forhøyes med 25 000 000
fra kr 185 000 000 til kr 210 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen på kap. 710 Vaksiner mv., post 23 Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, med inntil 500 mill. kroner til inngåelse av forhåndsavtaler om kjøp av vaksiner mot covid-19.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger til tilskuddsordningen for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond250 mill. kroner

Til forsiden