Prop. 172 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Forslag til en forordning om «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027), ble presentert av Europakommisjonen 30. mai 2018 ved dokument COM(2018) 367 final. Forordningen er ennå ikke formelt vedtatt i EU, og proposisjonen baseres på det siste offisielle utkastet til forordning, som er den versjonen Rådet og Europaparlamentet oppnådde enighet om 11. desember 2020. Det forventes imidlertid ingen endringer av betydning i forordningen innen den formelt blir vedtatt i EU.

Forordningen gir målsettinger, budsjett og regler for deltakelse i programmet, som skal vare i tidsrommet 1. januar 2021 til 31. desember 2027.

Erasmus+ (2021–2027) avløser og er en videreføring av programmet Erasmus+ (2013–2020). Erasmus+ er en sammenslåing av tidligere EU-programmer for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norge har deltatt i flere av disse programmene siden 1992. Siden 1994 har Norge vært assosiert til programmet på grunnlag av EØS-avtalen. Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram for utdanning og opplæring.

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil ha flerårige budsjettmessige konsekvenser, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge skal kunne delta i programmet fra oppstarten, legges det opp til å innhente Stortingets samtykke før forordningen er endelig vedtatt i EU og før beslutningen i EØS-komiteen er fattet. Forordningen ventes tentativt vedtatt av EU i april eller mai 2021. EØS-komiteens beslutning er ventet i juni/juli 2021. Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet til forordning eller EØS-komitébeslutning. Dersom det likevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.

Utkast til EØS-komitébeslutning følger i uoffisiell norsk oversettelse som trykt vedlegg til proposisjonen. Utkast til forordningen om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) i den versjonen Rådet og Europaparlamentet oppnådde politisk enighet om 11. desember 2020 følger i uoffisiell norsk oversettelse som trykt vedlegg til proposisjonen.