Prop. 18 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

I

I statsbudsjettet for 2021 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

840

Tiltak mot vald og overgrep

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak m.m., kan nyttast under post 21 og kap. 858, post 01, blir redusert med

450 000

frå kr 131 063 000 til kr 130 613 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir auka med

1 100 000

frå kr 11 995 000 til kr 13 095 000

22

Opplæring, forsking, utvikling m.m., blir redusert med

1 000 000

frå kr 10 999 000 til kr 9 999 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving, blir redusert med

412 000

frå kr 5 325 000 til kr 4 913 000

70

Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 842, post 01 og kap. 858, post 01, blir redusert med

4 000 000

frå kr 28 424 000 til kr 24 424 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70, blir redusert med

2 300 000

frå kr 380 862 000 til kr 378 562 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med

1 700 000

frå kr 8 200 000 til kr 6 500 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 1 490 000 000 til kr 1 440 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

100 000 000

frå kr 17 460 000 000 til kr 17 360 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 61, post 62 og post 71, blir redusert med

30 000 000

frå kr 60 227 000 til kr 30 227 000

61

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttast under post 71, blir redusert med

50 000 000

frå kr 581 597 000 til kr 531 597 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar, blir redusert med

1 157 000

frå kr 166 243 000 til kr 165 086 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid m.m., kan overførast, blir redusert med

1 072 000

frå kr 11 115 000 til kr 10 043 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir auka med

16 800 000

frå kr 81 298 000 til kr 98 098 000

61

Utvikling i kommunane, blir redusert med

350 000

frå kr 71 185 000 til kr 70 835 000

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

16 800 000

frå kr 114 817 000 til kr 98 017 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60, blir redusert med

2 500 000

frå kr 4 070 372 000 til kr 4 067 872 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855, post 01, blir redusert med

15 000 000

frå kr 121 820 000 til kr 106 820 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjonar i Barne-, ungdoms- og familieetaten

01

Driftsutgifter, blir redusert med

150 000

frå kr 604 035 000 til kr 603 885 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

71

Tilskot til Reisegarantifondet, blir redusert med

130 000 000

frå kr 182 000 000 til kr 52 000 000

881

Tilskot til trussamfunn m.m.

75

Tilskot til private kyrkjebygg, blir redusert med

3 142 000

frå kr 5 299 000 til kr 2 157 000

882

Kyrkjebygg og gravplassar

60

Rentekompensasjon – kyrkjebygg, kan overførast, blir redusert med

10 000 000

frå kr 20 000 000 til kr 10 000 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir auka med

440 000 000

frå kr 20 890 000 000 til kr 21 330 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 555 000 000 til kr 535 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

7 000 000

frå kr 37 000 000 til kr 30 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter, blir auka med

3 000 000

frå kr 3 063 000 til kr 6 063 000

02

Barnetrygd, blir redusert med

700 000

frå kr 3 959 000 til kr 3 259 000

60

Kommunale eigendelar, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 439 381 000 til kr 1 419 381 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

21 060 000

frå kr 116 005 000 til kr 94 945 000

Til forsida