Prop. 186 L (2020–2021)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Det gjelder et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19. Departementet foreslår i proposisjonen at unntaket blir forlenget. Unntaket gjelder i dag fram til 1. juli 2021, og departementet foreslår forlengelse ut året 2021. Endringsforslaget gjelder følgende lover:

  • lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse

  • lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

  • lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere