Prop. 236 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til bestemmelsene

Til helsepersonelloven § 48 første ledd

Det foreslås inntatt i helsepersonelloven § 48 første ledd naprapat, osteopat og paramedisiner som nye yrkesgrupper som autoriseres etter helsepersonelloven. De nye yrkesgruppene legges derfor til i opplistingen av autoriserte yrkesgrupper i § 48 første ledd.

Frem til nå har opplistingen i § 48 første ledd vært med bokstaver, men opplistingen foreslås nå endret til tall. Bakgrunnen for dette er at med tre nye yrkesgrupper i listen er det flere yrkesgrupper på listen enn det er bokstaver i alfabetet. Departementet vurderer at det er mer praktisk å benytte tall enn bokstavkombinasjoner.

Rekkefølgen foreslås også endret slik at yrkesgruppene listes opp alfabetisk.

Til ikrafttredelsesbestemmelsen og overgangsreglene

Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid. Ulikt ikrafttredelsestidspunkt kan for eksempel være aktuelt dersom det kreves noe tid til forberedelser før endringene kan settes i kraft.

Fra det tidspunktet lovendringen trer i kraft, vil bare den som har norsk autorisasjon etter helsepersonelloven § 53, ha rett til å benytte titlene naprapat, osteopat og paramedisiner. Dette følger av helsepersonelloven § 74 om bruk av beskyttet tittel.

De som bruker titlene naprapat, osteopat eller paramedisiner på det tidspunktet loven trer i kraft, skal fortsatt kunne bruke titlene inntil de eventuelt får endelig avslag på søknad om autorisasjon som naprapat, osteopat eller paramedisiner. Retten til å bruke titlene faller likevel bort dersom det ikke er søkt om autorisasjon som naprapat, osteopat eller paramedisiner innen 12 måneder etter at det er åpnet for slik søknad. Den som da mister retten til å bruke en tittel, vil kunne få den tilbake ved å søke autorisasjon.

Til forsiden