Prop. 236 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

I

I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjøres følgende endringer:

§ 48 første ledd skal lyde:

Autorisasjonsordningen etter denne lov omfatter følgende grupper helsepersonell:

 • 1. ambulansearbeider

 • 2. apotektekniker

 • 3. audiograf

 • 4. bioingeniør

 • 5. ergoterapeut

 • 6. fotterapeut

 • 7. fysioterapeut

 • 8. helsefagarbeider

 • 9. helsesekretær

 • 10. hjelpepleier

 • 11. jordmor

 • 12. kiropraktor

 • 13. klinisk ernæringsfysiolog

 • 14. lege

 • 15. naprapat

 • 16. omsorgsarbeider

 • 17. optiker

 • 18. ortopediingeniør

 • 19. ortoptist

 • 20. osteopat

 • 21. paramedisiner

 • 22. perfusjonist

 • 23. provisorfarmasøyt

 • 24. psykolog

 • 25. radiograf

 • 26. reseptarfarmasøyt

 • 27. sykepleier

 • 28. tannhelsesekretær

 • 29. tannlege

 • 30. tannpleier

 • 31. tanntekniker

 • 32. vernepleier

II

 1. Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.

 2. De som på det tidspunktet loven trer i kraft, bruker titlene naprapat, osteopat eller paramedisiner, kan fortsatt bruke titlene inntil de eventuelt får endelig avslag på søknad om autorisasjon som naprapat, osteopat eller paramedisiner. Retten til å bruke titlene faller likevel bort dersom det ikke er søkt om autorisasjon som naprapat, osteopat eller paramedisiner innen 12 måneder etter at det er åpnet for slik søknad.

 3. Kongen kan gi forskrift med ytterligere overgangsregler.

Til forsiden