Prop. 236 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

3.1 Høringsinstanser

Forslag om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere ble sendt på høring 26. mars 2021 med høringsfrist 4. juni 2021. Forslaget ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Folkehelseinstituttet (FHI)

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Høyskoler med helsefaglig utdanning

 • Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

 • Konkurransetilsynet

 • Markedsrådet

 • Medietilsynet

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, UiT

 • Norges forskningsråd

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

 • Pasient- og brukerombudene

 • Personvernnemnda

 • Regelrådet

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Råd for et aldersvennlig Norge

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

 • Statsforvalterne

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Sysselmannen på Svalbard (nå Sysselmesteren på Svalbard)

 • Universitetene

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen (nå Sivilombudet)

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesrådene for funksjonshemmede

 • Kommunene

 • De regionale helseforetakene

 • Helseforetakene

 • Norsk helsenett SF

 • Afasiforbundet

 • Akademikerne

 • Akademiklinikken

 • Akupunkturforeningen

 • Aleris Helse AS

 • Alliance Boots Norge AS

 • Alliance Healthcare Norge AS

 • Allmennlegeforeningen

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Aurora Senteret AS

 • Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen

 • Aviva Helse

 • Barns Beste

 • Bedriftsforbundet

 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

 • Cerebral Parese-foreningen

 • CGM (Compugroup Medical Norway AS)

 • Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

 • Cosmo Clinic

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske coachforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske kinesiologforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Derma hud og laser klinikk

 • Det norske healerforbundet

 • Diabetesforbundet

 • DIPS ASA

 • Fagforbundet

 • Fana medisinske senter

 • Farma Holding

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finans Norge

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

 • Fornebuklinikken

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Hjernerådet

 • Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

 • Institutt for samfunnsforskning

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Juvente

 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening

 • Kommunal landspensjonskasse

 • Kreftforeningen

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen for slagrammede

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Likestillingssenteret

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • MIRA-senteret

 • MS-forbundet

 • Munn- og halskreftforeningen

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPU

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

 • Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

 • Norges Juristforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Massasjeforbund

 • Norges Naprapatforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Normal Norge

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk forbund for hud og kroppsterapi

 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 • Norsk Forbund for Psykoterapi

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 • Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

 • Norsk forening for Kognitiv Terapi

 • Norsk Forening For Nevrofibromatose

 • Norsk Forening for palliativ medisin

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forum for Terapeutiske Samfunn

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk gestaltterapeut forening

 • Norsk gynekologisk forening

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk legemiddelhåndbok

 • Norsk Logopedlag

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk ortopedisk forening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk psykiatrisk forening

 • Norsk Psykoanalytisk Forening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Selskap for Ernæring

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

 • Norske Ortoptisters forening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Parat Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet

 • Praksiseierforeningen

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Private sykehus

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Pårørendealliansen

 • Pårørendesenteret

 • Redd Barna

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Ryggforeningen i Norge

 • Røde Kors

 • Rådet for Muskelskjeletthelse

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • SABORG – Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Senior Norge

 • Seniorstøtten

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

 • SINTEF Helse

 • Spiseforstyrrelsesforeningen

 • Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

 • Stiftelsen Phoenix Haga

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Pårørendesenteret

 • Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

 • Teknologirådet

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Virke

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

3.2 Høringssvarene

Departementet har mottatt 101 høringssvar. Tretten av høringssvarene var uten merknader. Følgende høringsinstanser avga uttalelse til forslagene:

 • Folkehelseinstituttet (FHI)

 • Helsedirektoratet

 • OsloMet, Avdeling for Prehospitalt Arbeid

 • OsloMet, Institutt for fysioterapi

 • Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Regelrådet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statsforvalteren i Trøndelag

 • Statsforvalteren i Vestland

 • UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

 • UiT Norges arktiske universitet, Bachelor i paramedisin

 • UiT Norges arktiske universitet, Bachelor- og masterprogram i fysioterapi

 • Universitetet i Bergen, det psykologiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk

 • Universitetet i Stavanger, Institutt for spesialpedagogikk

 • Bergen kommune

 • Tromsø kommune

 • Volda kommune

 • Helgelandssykehuset HF

 • Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus

 • Helse Fonna HF

 • Oslo universitetssykehus HF, ParkinsonNet

 • Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for logopedi

 • St. Olavs Hospital HF

 • Sunnaas sykehus HF

 • Sykehuset Innlandet HF

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

 • Vestre Viken HF

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Vest RHF

 • Afasiforbundet

 • Akademikerne

 • Akupunkturforeningen

 • Barns Beste

 • Bekhterev Norge

 • Danske Osteopater

 • Delta og Ambulanseforbundet i Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den norske veterinærforening

 • Dysleksi Norge

 • European Federation & Forum for Osteopathy

 • Fagforbundet

 • Farmasiforbundet

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Hjernerådet

 • Høyskolen Kristiania

 • Hørselhemmedes landsforbund

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 • MS-forbundet Norge

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Landsforbund for Homøopraktikere (NLH)

 • Norges Naprapatforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norsk Dysfaginettverk for logopeder

 • Norsk Fysioterapiforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Logopedlag

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Paramedicforening

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk forening for Slagrammede

 • Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske ortoptisters forening

 • Ryggforeningen i Norge

 • SABORG – Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner

 • Senior Norge

 • Spondyloartrittforbundet Norge

 • Unio

 • Anne Sofie Lofthus

 • Frank Becker

 • John Petter Lindeland

 • Per Watne

 • Stine Marie Enger Larsen

 • To anonyme personer

Følgende høringsinstanser hadde ikke merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Bioteknologirådet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Oslo kommune

 • Skien kommune

 • Delta

 • Pilar, Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern

 • Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat

 • Daniel Theodorsen

 • Sara Sandven-Burnett

 • Anonym person

3.3 Høringsuttalelsene

Høringsinstansene er delt i sitt syn på om naprapater og osteopater bør autoriseres som helsepersonell etter helsepersonelloven § 48 første ledd. De pasient- og brukerorganisasjonene som har kommentert forslaget er positive.

En sentral innvending fra flere høringsinstanser er mangelfull forskningsbasert kunnskap om effekt av behandling ved naprapati og osteopati.

Det er bred støtte for autorisasjon av paramedisinere fra de av høringsinstansene som har uttalt seg om dette forslaget.

De av høringsinstansene som har uttalt seg om autorisasjon av logopeder, er i all hovedsak positive. Samtidig peker mange høringsinstanser på at dagens utdanning ikke har et tilstrekkelig helsefaglig innhold og bør endres som forutsetning for autorisasjon. Se nærmere om høringssvarene i punkt 4.2, 5.2, 6.2 og 7.2.

Flere høringsinstanser, herunder Den norske legeforening, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Tromsø kommune og St. Olavs Hospital (Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering), er kritiske til at Stortinget har fattet vedtak om autorisasjon av naprapater og osteopater i strid med faglige råd og uten forutgående høring. Det vises også til at krav om merverdiavgift ikke bør være begrunnelse for å autorisere nye yrkesgrupper.

Regelrådet peker på manglende utredning om konsekvenser for næringslivet. De uttaler at kostnadsvirkningene og nyttevirkningene for næringslivet ikke er utredet. Videre påpekes det at det kan oppstå konkurransevirkninger mellom autoriserte og ikke autoriserte personellgrupper, og at dette også burde vært vurdert.

Enkelte høringsinstanser, som Den norske legeforening og Statsforvalteren i Trøndelag, trekker fram de økonomiske og administrative konsekvensene av å autorisere nye personellgrupper. Det pekes på at dette vil gi økt arbeidsmengde både i Helsedirektoratet og hos tilsynsmyndighetene, og at uten økte ressurser kan saksbehandlingstiden bli lengre og andre oppgaver kan bli nedprioritert.

Til forsiden