Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 25 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag til endringer av bevilgningene under enkelte kapitler

Kap. 701 E-helse, helseregistre mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 199 mill. kroner mot tilsvarende merinntekt over kap. 3701, post 02.

På bakgrunn av takstforhandlingene med henholdsvis Legeforeningen og fysioterapeutorganisasjonene Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund er det for avtaleåret 2018/2019 avsatt midler fra begge parter i forhandlingene til utvikling av elektroniske journalsystemer (EPJ). Midlene skal benyttes til å utvikle EPJ-systemer som gjør det mulig å hente ut data til styring, lokalt forbedringsarbeid og forskning, samt lette kommunikasjon med andre. Statens andel for utvikling av legenes EPJ utgjør 8,5 mill. kroner og 1,5 mill. kroner for fysioterapeutenes EPJ for inneværende avtaleår. Legenes og fysioterapeutenes andel ble ved takstforhandlingene trukket fra legenes og fysioterapeutenes rammeøkning inneværende avtaleår, jf. omtale under kap. 2755, postene 70 og 71. På bakgrunn av disse endringene foreslås det å øke bevilgningen på posten med 10 mill. kroner.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 209 mill. kroner.

Kap. 3701 E-helse, helseregistre mv.

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen foreslås økt med 199 mill. kroner mot tilsvarende merutgifter over kap. 701, post 21, knyttet til utvikling av felles nasjonale e-helseløsninger.

Kap. 703 Internasjonalt samarbeid

Post 71 Internasjonale organisasjoner

Bevilgningen dekker kontingenter til Norges deltakelse i programmer og byråer i EU under EØS-avtalen. Kontingentenes størrelse fastsettes av EU og varierer fra år til år med blant annet BNP, valutaforhold og kostnadsutviklingen i programmene. Bevilgningen foreslås redusert med 13,5 mill. kroner som følge av mindreutgift knyttet til programutgifter utbetalt i Euro i 2018.

Kap. 710 Vaksiner mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 14,5 mill. kroner knyttet til merutgifter som følge av prisøkning på beredskapsavtale for vaksiner mot pandemisk influensa for perioden 2018–2021. Avtalen sikrer muligheten til å bestille vaksine til hele Norges befolkning ved evt. utbrudd av en pandemi. Videre er økningen knyttet til merutgifter som følge av at nye avtaler i Barnevaksinasjonsprogrammet. Økningen vil sikre nødvendig vaksineforsyning til kommunene og beredskapslager, jf. smittevernloven § 7-9.

Videre foreslås bevilgningen redusert med 59,9 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 745, post 21, som følge av at mindreforbruk knyttet til drift av opphentingsprogrammet for HPV-vaksine ble plassert på feil kapittel og post ved overføring fra 2017 til 2018.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 45,4 mill. kroner.

Kap. 714 Folkehelse

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,4 mill. kroner for å styrke andre prioriterte tiltak.

Post 79 Andre tilskudd

Bevilgningen foreslås redusert med 1,1 mill. kroner for å styrke andre prioriterte tiltak.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 8 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk knyttet til ulike utviklingsprosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF med 27,54 mill. kroner. Det vises til kap. 732, post 77, for omtale av saken.

Post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Vest RHF med 11,22 mill. kroner. Det vises til kap. 732, post 77, for omtale av saken.

Post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Midt-Norge RHF med 7,14 mill. kroner. Det vises til kap. 732, post 77, for omtale av saken.

Post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF

Det foreslås å styrke basisbevilgningen til Helse Nord RHF med 5,1 mill. kroner. Det vises til kap. 732, post 77, for omtale av saken.

Post 76 Innsatsstyrt finansiering

I saldert budsjett 2018 ble det lagt til rette for et aktivitetsnivå som lå om lag 1,6 pst. over anslått nivå for 2017. Ved utarbeidelse av statsbudsjettet for 2018 ble det lagt til grunn en prognose for aktivitet i hele 2017, basert på aktivitetstall per første tertial 2017. Hensyntatt lavere faktisk aktivitet i 2017 enn tidligere anslått, gir saldert budsjett 2018 rom for en aktivitetsvekst på om lag 1,9 pst.

Oppdatert prognose for 2018 basert på aktivitetstall ved utgangen av andre tertial 2018 indikerer en faktisk vekst i 2018 på 2,3 pst. Dette tilsvarer en økning på om lag 162,9 mill. kroner, hvorav 153,8 mill. kroner er knyttet til somatisk sektor og 9,1 mill. kroner er knyttet til poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pasientadministrert legemiddelbehandling bidrar særlig til veksten innenfor somatisk sektor. Dette er spesielt knyttet til legemidler for blodkreft, hepatitt c, revmatologiske lidelser og brystkreft.

Kvalitetssikring av endelig avregningsgrunnlag for 2017 viser at det er utbetalt 86,1 mill. kroner for mye i a kontoutbetalinger i 2017. Dette håndteres i forbindelse med a kontoutbetalingene til de regionale helseforetakene i desember 2018, og bevilgningen for 2018 kan dermed reduseres tilsvarende.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 76,8 mill. kroner.

Post 77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser

Aktivitetstall per september 2018 gir en prognose for utbetalinger i 2018 på 2 900 mill. kroner. Dette er 160 mill. kroner lavere enn budsjett slik dette ligger etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017–2018), der bevilgningen ble satt ned med 70 mill. kroner.

Refusjonssystemet for laboratorieanalyser ble lagt om fra 2018. Det ble i Prop. 1 S (2017–2018) lagt til grunn en forutsetning at systemomleggingen i 2018 skulle være budsjettnøytral og at utviklingen skulle følges nøye. Helsedirektoratet anslår at forutsetningen om budsjettnøytralitet ikke er oppfylt og at det for året 2018 utbetales 51 mill. kroner for lite gjennom det nye refusjonssystemet. Det foreslås å øke bevilgningen i 2018 med 51 mill. kroner. Fra 2019 vil budsjettnøytraliteten bli ivaretatt gjennom at refusjonstakstene økes.

Samlet sett innebærer dette at kap. 732, post 77, foreslås satt ned med 160 mill. kroner. Samtidig foreslås det å styrke de regionale helseforetakenes basisbevilgninger kap. 732, postene 72–75, med 51 mill. kroner, jf. omtale under kap. 732, post 72–75.

Post 80 Kompensasjon for merverdiavgift

Bevilgningen dekker kompensasjon for merverdiavgift til de regionale helseforetakene som følge av innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift fra 1. januar 2017. Anslagene for utbetalt merverdiavgiftskompensasjon for 2018 tilsier at utbetalingene på posten vil bli 240 mill. kroner høyere enn tidligere lagt til grunn. Det vises i denne forbindelse til Stortingets behandling av Prop. 21 S (2017–2018), jf. Innst. 80 S (2017–2018) og Prop. 85 S (2017–2018), jf. Innst. 400 S (2017–2018). Bevilgningen på posten foreslås derfor økt med 240 mill. kroner.

Post 83 Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008

Bevilgningen foreslås redusert med 19 mill. kroner som følge av lavere rentenivå i 2018 enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Post 86 Driftskreditter

Oppdatert informasjon fra pensjonsleverandørene til de regionale helseforetakene viser at pensjonspremien for 2018 blir 16 150 mill. kroner inklusive arbeidsgiveravgift (eksklusiv vedtatt bruk av premiefond tilsvarende 2 842 mill. kroner). Det nye anslaget innebærer en økning i pensjonspremien på om lag 450 mill. kroner i forhold til nivået lagt til grunn for håndteringen vedtatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017–2018). Det foreslås at det økte likviditetsbehovet som følge av dette håndteres gjennom økt driftskredittramme. Driftskredittrammen til de regionale helseforetakene foreslås derfor økt med 450 mill. kroner fra 683 mill. kroner til 1 133 mill. kroner. Det foreslås ingen endringer i de regionale helseforetakenes bruk av premiefond.

Kap. 3732 Regionale helseforetak

Post 80 Renter på investeringslån

Bevilgningen foreslås redusert med 5,3 mill. kroner, basert på forventede renteinntekter for inneværende år knyttet til helseforetakenes langsiktige investeringslån.

Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

Bevilgningen foreslås økt med 18,8 mill. kroner for 2018 som følge av at byggelån ble konvertert til langsiktige nedbetalingslån tidligere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,2 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk på posten grunnet forsinkelse i enkeltprosjekter.

Post 72 Kjøp av opptrening mv.

Bevilgningen foreslås redusert med 0,277 mill. kroner knyttet til forventet mindreforbruk på posten.

Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 7 mill. kroner som følge av forventet merforbruk knyttet til driftsutgifter til kontrollkommisjonene. Fylkesmennene har belastningsfullmakt knyttet til driftsutgifter til kontrollkommisjonene. Det er satt i verk tiltak for å styrke kvaliteten i kontrollkommisjonenes arbeid som et ledd i å øke pasientenes rettssikkerhet. Utgiftsnivået er en konsekvens av de vedtakene som kontrollkommisjonen må følge opp og det er krevende å anslå kostnadsbehovet, da disse avhenger av antall saker og deres art.

Post 71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §§ 63 og 64. Fagenheten har ansvaret for at alle dømte utredes i enhetens døgnavdeling på Brøset før de føres tilbake til hjemkommunen for gjennomføring av særreaksjonen. Utgiftene til drift og videre investeringer dekkes over kap. 734, post 71. Bevilgningen foreslås økt med 24,2 mill. kroner som følge av forventet merforbruk på posten.

Kap. 741 Norsk pasientskadeerstatning

Post 71 Særskilte tilskudd

Det foreslås å øke bevilgningen med 14,5 mill. kroner knyttet til forventet høyere erstatningsutbetalinger på posten. Posten dekker erstatningsutbetalinger som staten er forpliktet til å betale.

Kap. 745 Folkehelseinstituttet

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 59,9 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 710, post 21, jf. nærmere omtale der.

Kap. 3746 Statens legemiddelverk

Post 04 Registreringsgebyr

Bevilgningen foreslås redusert med 16 mill. kroner knyttet til forventet mindreinntekt. Den største delen av inntektene over denne posten kommer fra gebyr som industrien betaler for å få behandlet søknader om markedsføringstillatelser eller vurdering av klinisk utprøving av et legemiddel. Bakgrunnen for nedgangen i disse gebyrinntektene er en endring i forholdet mellom gebyrpliktige søknader og gebyrfrie søknader.

Kap. 747 Statens strålevern

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 0,65 mill. kroner mot tilsvarende merinntekt på kap. 3747, post 04. Forslaget er knyttet til Strålevernets arbeid med søknad fra Institutt for energiteknikk (IFE), om forlenget konsesjon for å eie og drive atomanlegg på Kjeller. Atomenergiloven § 57 gir Helse- og omsorgsdepartementet hjemmel for fastsettelse av konsesjonsgebyr.

Kap. 3747 Statens strålevern

Post 04 Gebyrinntekter

Bevilgningen foreslås økt med 0,65 mill. kroner mot tilsvarende økning over kap. 747, post 21, jf. omtale der.

Kap. 748 Statens helsetilsyn

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,4 mill. kroner knyttet til overføring fra Forsvarsdepartementet i forbindelse med tilsyn med helsetjenester til militært personell i utenlandsoperasjoner mot tilsvarende reduksjon i inntektene over kap. 3748, post 02.

Kap. 3748 Statens helsetilsyn

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 748, post 01, jf. omtale der.

Kap. 749 Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner. Arbeidet med etablering av Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenestene er godt i gang. Kostnadene blir imidlertid lavere enn budsjettert.

Kap. 761 Omsorgstjeneste

Post 62 Dagaktivitetstilbud

Bevilgningen foreslås økt med 8,9 mill. kroner da søknadsinngangen hittil i år indikerer et behov for om lag 120 flere plasser i 2018.

Post 64 Kompensasjon for renter og avdrag

Bevilgningen foreslås redusert med 52,8 mill. kroner som følge av oppdatert faktisk gjennomsnittsrente for 2018 av Husbanken.

Post 65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Bevilgningen foreslås økt med 37,1 mill. kroner. Det forventede merforbruket antas å knytte seg til at uttrekket fra kommunenes rammetilskudd ikke dekker opp for den reelle veksten i kommunene, og at enkelte av enhetsprisene i forsøkskommunene er lavere enn de nasjonale enhetsprisene. I tillegg forklarer toppfinansieringsordningen til ressurskrevende tjenester en del av merforbruket.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste

Post 61 Fengselshelsetjeneste

Bevilgningen foreslås redusert med 4 mill. kroner knyttet til forventet mindreforbruk på posten. Dette skyldes ubrukte midler i kommunene i 2017, noe som gjør at utbetalingen i 2018 blir avkortet tilsvarende.

Kap. 781 Forsøk og utvikling mv.

Post 79 Tilskudd

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner knyttet til gave i forbindelse med at Kreftforeningen fyller 80 år.

Kap. 783 Personell

Post 61 Tilskudd til kommuner

Bevilgningen foreslås redusert med 3,1 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk knyttet til utfasing av ordningen med allmenlegegodkjenninger.

Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

Post 70 Spesialisthjelp

Forhandlingene mellom staten, regionale helseforetak, KS og Den norske legeforening om økonomiske vilkår for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 var ikke avsluttet tidlig nok til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandling av Prop. 95 S (2017–2018), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2018 på grunn av eventuell avtale. Partene kom ikke frem til avtale før 1. juli og Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte refusjonstakstene i forskrift på bakgrunn av siste tilbud. Dette medførte en regulering i legenes honorarinntekt tilsvarende 4,08 pst. Dette tilsvarer en økning i folketrygdens utgifter for spesialisthjelp på 54 mill. kroner i 2018 og 109 mill. kroner som helårsvirkning. Legeforeningen har i protokoll av 1. oktober 2018 sluttet seg til avtalen av 29. juni 2018 som de øvrige partene ble enige om.

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til spesialisthjelp 4,4 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 2 015 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 35 mill. kroner.

Post 71 Psykologhjelp

Forhandlingene mellom staten, regionale helseforetak og Norsk Psykologforening om økonomiske vilkår for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 var ikke avsluttet tidlig nok til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandling av Prop. 95 S (2017–2018), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2018 på grunn av eventuell avtale. Avtale ble inngått 29. juni 2018 og medfører økte refusjonsutgifter på posten med anslagsvis 7,6 mill. kroner i 2018.

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til psykologhjelp 4,7 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 302 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner.

Post 72 Tannbehandling

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til tannbehandling 7,1 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til presiseringer av inngangskriterier for innslagspunkt 14 om sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Utgiftene for 2018 anslås til 2 190 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 220 mill. kroner.

Kap. 2751 Legemidler mv.

Post 70 Legemidler

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Utgiftene for 2018 anslås til 9 960 mill. kroner, som er høyere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås økt med 13 mill. kroner.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Utgiftene for 2018 anslås til 1 970 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

Post 70 Egenandelstak 1

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon under egenandelstak 1-ordningen 1,3 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 5 150 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 2,5 mill. kroner.

Post 71 Egenandelstak 2

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon under egenandelstak 2-ordningen 2,9 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 965 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 25 mill. kroner.

Kap. 2755 Helsetjenester i kommunene mv.

Post 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til fastlønnsordning fysioterapeuter 7,2 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 405 mill. kroner, som er noe høyere enn tidligere forutsatt. Økningen i utgifter er knyttet til økning i antall årsverk av fastlønnede fysioterapeuter i kommunene. Fastlønnstilskuddet til kommuner med fastlønnede fysioterapeuter var 197 400 kroner per 100 pst. stilling i 2017. Som følge av takstoppgjøret for fysioterapeuter våren 2018 ble fastlønnstilskuddet økt til 203 000 kroner. Endringen har virkning fra 1. januar 2018, og utbetales etterskuddsvis. Bevilgningen foreslås økt med 15 mill. kroner.

Post 70 Allmennlegehjelp

Forhandlingene mellom staten, regionale helseforetak, KS og Den norske legeforening om økonomiske vilkår for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 var ikke avsluttet tidlig nok til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandling av Prop. 95 S (2017–2018), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2018 på grunn av eventuell avtale. Partene kom ikke frem til avtale før 1. juli og Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte refusjonstakstene i forskrift på bakgrunn av siste tilbud fra staten/KS. Den medførte en regulering i allmennlegenes honorarinntekt tilsvarende 3,78 pst. Dette tilsvarer en økning i folketrygdens utgifter for allmennlegehjelp på 150,5 mill. kroner i 2018 og 301 mill. kroner som helårsvirkning. Legeforeningen har i protokoll av 1. oktober 2018 sluttet seg til avtalen av 29. juni 2018 som de øvrige partene ble enige om.

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til allmennlegehjelp 4,0 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene eksklusiv økte refusjoner mv. knyttet til takstoppgjøret foreslås nedjustert med 88 mill. kroner.

8,5 mill. kroner foreslås flyttet til kap. 701, post 21, knyttet til takstforhandlingene og EPJ-utvikling, jf. omtale der.

Utgiftene for 2018 anslås til 4 970 mill. kroner som er høyere enn tidligere forutsatt. Samlet foreslås bevilgningen økt med 54 mill. kroner.

Post 71 Fysioterapi

Forhandlingene mellom staten, KS og fysioterapeutorganisasjonene om økonomiske vilkår for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 var ikke avsluttet tidlig nok til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandling av Prop. 95 S (2017–2018), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2018 på bakgrunn av eventuell avtale. Avtale ble inngått 13. juni 2018. Den medførte en regulering i fysioterapeutenes honorarinntekt tilsvarende 5,6 pst. Dette tilsvarer en økning i folketrygdens utgifter for fysioterapi på 69,75 mill. kroner i 2018 og 140 mill. kroner som helårsvirkning.

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til fysioterapi inklusive økte utgifter på bakgrunn av takstoppgjøret 7,8 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene eksklusiv økte refusjoner mv. knyttet til takstoppgjøret foreslås nedjustert med 14,75 mill. kroner.

1,5 mill. kroner foreslås flyttet til kap. 701, post 21, knyttet til takstforhandlingene og EPJ-utvikling, jf. omtale der.

Utgiftene for 2018 anslås til 1 135 mill. kroner som er høyere enn tidligere forutsatt. Samlet foreslås bevilgningen økt med 53,5 mill. kroner.

Post 72 Jordmorhjelp

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til jordmorhjelp 4,7 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Samlet anslås utgiftene for 2018 til 61 mill. kroner som er høyere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås økt med 1 mill. kroner.

Post 73 Kiropraktorbehandling

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til kiropraktorbehandling 6,3 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 167 mill. kroner, som er noe høyere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner.

Post 75 Logopedisk og ortoptisk behandling

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2017. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til logopedisk og ortoptisk behandling 2,8 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 154 mill. kroner, som er noe høyere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 7 mill. kroner.

Kap. 2756 Andre helsetjenester

Post 70 Helsetjenester i annet EØS-land

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til helsetjenester i annet EØS-land 37 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Reduksjon i utgiftene er knyttet til presisering av regelverket. Utgiftene for 2018 anslås til 14 mill. kroner, som er noe lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 8 mill. kroner.

Post 71 Helsetjenester i utlandet mv.

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til helsetjenester i utlandet mv. 6,8 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Reduksjon i utgiftene er i hovedsak knyttet til lavere utgifter til refusjoner for behandling i USA. Utgiftene for 2018 anslås til 400 mill. kroner, som er noe lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 60 mill. kroner.

Post 72 Helsetjenester til utenlandsboende mv.

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Per 30. september 2018 var utgiftene til refusjon til helsetjenester til utenlandsboende mv. 15,4 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2017. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til restansenedbygging i 2017. Utgiftene for 2018 anslås til 190 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 40 mill. kroner.

Kap. 2790 Andre helsetiltak

Post 70 Bidrag

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2018. Utgiftene for 2018 anslås til 220 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 15 mill. kroner.

Andre saker

Oppheving av begrensninger knyttet til eiendom ved Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF eier en eiendom på Jansnes i Alta kommune, med gnr. 11, bnr. 89. I henhold til salgsavtale nr. 466 av 28.3.1952, som er tinglyst på eiendommen, kan denne ikke selges eller fradeles uten samtykke fra Stortinget.

Det foreslås at Stortinget gir Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å oppheve de begrensninger som er knyttet til salg og deling som er tinglyst på eiendommen, jf. forslag til vedtak II.

Til dokumentets forside