Prop. 4 L (2018–2019)

Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Proposisjonen inneholder forslag om utvidelse av mødre- og fedrekvoten til 19 uker ved uttak av foreldrepenger med redusert sats (80 pst. lønnskompensasjon).

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget