Prop. 41 S (2022–2023)

Utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om delvis bompengefinansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i tråd med vedtak fra lokale myndigheter. Bypakke Nedre Glomma fase 2 skal avløse bypakkens fase 1 og bidra til å gjøre transportsystemet i Nedre Glomma mer effektivt, robust og bærekraftig. Bypakke Nedre Glomma fase 1 ble behandlet i Stortinget 5. mars 2015, jf. Prop. 50 S (2014–2015) Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold og Innst. 169 S (2014–2015).

Prosjektene og tiltakene som ligger til grunn for Bypakke Nedre Glomma fase 2 er bygd på målet om at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i byområdene skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. I samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 2021–2026 er i tillegg følgende målsettinger lagt til grunn:

  • Nullvisjonen; det skal arbeides for å ikke overskride de statlige målene for antall drepte og skadde i trafikken.

  • Kollektivandelen skal øke.

  • Sykkelandelen skal øke.

  • Utslippene fra veitrafikken skal reduseres.

  • Det skal utvikles gode knutepunkter.

  • Framkommeligheten for kollektiv- og næringstransporten skal bedres.

Samlet økonomisk ramme for Bypakke Nedre Glomma fase 2 er 9155 mill. 2022-kr. Det er lagt til grunn en indeks på 2,4 pst. fra 2021-kr til 2022-kr. Det legges til grunn at endelige indekser fra Statistisk sentralbyrå benyttes til å prisomregne fra 2021-kr til det aktuelle års prisnivå etter hvert som disse foreligger. Finansieringen av pakken er basert på bompenger, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg kommer merverdiavgiften som staten refunderer for prosjekter og tiltak i bypakken. Det legges til grunn en innkrevingsperiode på inntil 15 år i hver enkelt bomstasjon, med planlagt oppstart av innkrevingen så raskt som det er praktisk mulig etter vedtak i Stortinget. I tråd med de lokale vedtakene er det forutsatt 24 bomstasjoner med enveis innkreving.