Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 6 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 av 30. april 2015 ble vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XIX (Forbrukervern) i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport og om endring av rådsforordning (EF) nr. 2006/2004.

Forordningen inneholder krav som skal bedre busspassasjerers rettigheter, med spesielt fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet. Forordningen tar også sikte på å fastsette busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved ulykker og kansellering og forsinkelser, minimumskrav til reiseinformasjon, samt regler om opprettelse av en klagenemnd for behandling av klager fra busspassasjerer

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil kreve lovendring og bevilgningsvedtak. Det er derfor nødvendig å innhente Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd. De nødvendige lovendringer ble vedtatt 20. juni 2014 i henhold til Prop. 85 L (2013–2014) om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar).

EØS-komiteens beslutning og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside