Proposisjoner til Stortinget

Prop. 7 L (2022–2023)

Endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 8 og 9 og arbeidsmiljøloven § 12-9. I folketrygdloven kapittel 8 forslås det en unntaksmulighet fra plikten i folketrygdloven § 8-18 om at legeerklæring skal sendes til arbeidsgiver innen 14 dager etter at arbeidsgiver kan kreve slik erklæring. I tillegg foreslås noen mer tekniske presiseringer i regelverket. I folketrygdloven kapittel 9 foreslås det blant annet å gi omsorgspersoner til barn med langvarig sykdom utvidet rett til omsorgspenger, at omsorgsdager når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen kan fordeles mellom foreldrene etter avtale, samt å gi rett til at to personer kan pleie og ta ut pleiepenger samtidig. Det foreslås også flere tekniske justeringer og presiseringer av regelverket.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget