Prop. 7 L (2022–2023)

Endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 8 og 9 og arbeidsmiljøloven § 12-9. I folketrygdloven kapittel 8 forslås det en unntaksmulighet fra plikten i folketrygdloven § 8-18 om at legeerklæring skal sendes til arbeidsgiver innen 14 dager etter at arbeidsgiver kan kreve slik erklæring. I tillegg foreslås noen mer tekniske presiseringer i regelverket. I folketrygdloven kapittel 9 foreslås det blant annet å gi omsorgspersoner til barn med langvarig sykdom utvidet rett til omsorgspenger, at omsorgsdager når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen kan fordeles mellom foreldrene etter avtale, samt å gi rett til at to personer kan pleie og ta ut pleiepenger samtidig. Det foreslås også flere tekniske justeringer og presiseringer av regelverket.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget