Prop. 70 L (2014-2015)

Endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger)

I proposisjonen foreslår departementet endringer i Introduksjonsloven § 25. Formålet med endringene er å gi hjemmel i lov til å opprette personregistre for behandling av personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring, oppfølging og evaluering av introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, norskopplæring for asylsøkere, bosetting av innvandrere og tilhørende tilskudd. Med endringsforslaget vil hjemmelen for opprettelsen av  Nasjonalt introduksjonsregister endres til introduksjonsloven § 25 første ledd.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget