Prop. 75 L (2016–2017)

Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)

Til innhaldsliste

2 Høyringa

Høyringsnotatet om barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m. blei sendt på alminneleg høyring 4. oktober 2016 med høyringsfrist 5. desember 2016. Høyringsnotatet blei sendt til desse instansane:

 • Departementene

 • Landets fylkesmenn

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Riksrevisjonen

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sametinget

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

 • BarnsBeste (nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende)

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Helsedirektoratet

 • Helseklage, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helsefagleg utdanning)

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets private sykehus

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets universiteter

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Likestillingssenteret

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Norges forskningsråd

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Norsk senter for barneforskning (NTNU)

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR, UiO)

 • Pasientskadenemnda

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • RVTS Sør

 • Seksjon for sorgstøtte – A-hus

 • Senter for krisepsykologi

 • Senter for medisinsk etikk

 • SINTEF Helse

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statsadvokatembetene

 • Utdanningsdirektoratet

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets kommuner

 • Actis

 • ADHD Norge

 • A-larm

 • Aleneforeldreforeningen

 • Amnesty international Norge

 • ANSA

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barn av rusmisbrukere (BAR)

 • Blå Kors Norge

 • Brukerforeningen LAR-Nett Norge

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Forandringsfabrikken

 • Foreningen 2 foreldre

 • Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forum for Barnekonvensjonen

 • Frelsesarmeen

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Kirkens bymisjon

 • Kreftforeningen

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – LEVE

 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen We Shall Overcome

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • LAR Nett Norge

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • MIRA-senteret

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk forbund for utviklingshemmede

 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)

 • Norsk forening for psykisk helsearbeid

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Tourette Forening

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Press – Redd Barna

 • ProLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 • Pårørendealliansen

 • Redd Barna

 • Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

 • ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Røde kors

 • Røde kors ungdom

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

 • Spiseforstyrrelsesforeningen

 • Stiftelsen barnas rettigheter (BARNAS)

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Unge funksjonshemmede

 • UngOrg

 • Voksne for Barn

 • Akademikerne

 • Apotekerforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Barnesykepleierforbundet

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsgruppen av helsesøstre NSF

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norsk barnelegeforening

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Helse- og velferdsforum

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk psykiatrisk forening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Parat

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

 • SPEKTER

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgjande 70 instansar hadde realitetsmerknadar:

 • Arbeids- og veldferdsdirektoratet

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • BarnsBeste (nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende)

 • Datatilsynet

 • Finnmarkssykehuset HF

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Folkehelseinstituttet

 • Helse Bergen HF

 • Helsedirektoratet

 • Helse Fonna HF

 • Helse Førde HF

 • Helseklage, Najonalt klageorgan for helsetjenesten

 • Helse Nord RHF, Det regionale brukerutvalget

 • Helse Stavanger HF

 • Helse Vest RHF

 • Høgskolen i Bergen, helsesøsterutdanning

 • Høgskolen i Bergen, master i barnesykepleie

 • Pasient- og brukerombudet i Vestfold, på vegne av landets 17 pasient- og brukerombud

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Politidirektoratet

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

 • Sykehuset Innlandet HF

 • Sykehuset Vestfold

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • St. Olavs Hospital HF

 • Sørlandet sykehus HF

 • Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

 • Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

 • Universitetet i Tromsø, Forskergruppe for barnerett, Det juridiske fakultet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Utdanningsdirektoratet

 • Vestre Viken HF

 • Hedmark fylkeskommune

 • Telemark fylkeskommune

 • Bergen kommune

 • Hå kommune

 • Levanger kommune

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Tromsø kommune

 • Actis

 • Alternativ til Vold (ATV)

 • Barn av rusmisbrukere (BAR)

 • Forandringsfabrikken

 • KoRus Sør, Blå Kors Borgerstadklinikken

 • Kreftforeningen

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Mental Helse Ungdom

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Pårørendealliansen

 • Redd Barna

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Voksne for Barn

 • Apotekforeningen

 • Den Norske Advokatforeningen

 • Den norske legeforeningen

 • Den norske tannlegeforeningen

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Norges Famaceutiske Forening

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norsk barnelegeforeningen

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Unio

2.1 Generell støtte frå høyringsinstansar til forslaga som gjeld barn

Fleire høyringsinstansar har gitt generell støtte til forslaga som gjeld barn, blant anna forslaga som gjeld barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova (Kapittel 3), samtykke frå foreldre ved vaksinasjon av barn etter barnevaksinasjonsprogrammet (Kapittel 5) og ivaretaking av barn som pårørande til søsken og som etterlatne etter foreldre og søsken (Kapittel 6).

Norsk barnelegeforening er ein av fleire instansar som gir full støtte til endringsforslaga som gjeld barn.

Både St. Olavs Hospital HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus ser svært positivt på forslaga og meiner dei vil bidra til å styrke barn sine individuelle rettar som pasient og mottakar av helsetenester. Redd Barna ser òg svært positivt på at det blir lagt fram eit forslag som tar sikte på å styrke barn sine rettar til å bli høyrde i spørsmål som gjeld eiga helse.

Norsk psykologforening ser fram til endringane som styrkar barn sin rett til å få informasjon, til å medverke og til å samtykke til helsehjelp. Det er vidare positivt at også mindreårige barn som pårørande til søsken er tekne inn i føresegnene som omhandlar barn som pårørande. Endringa som gir ein tydeleg heimel for helsepersonell til å ikkje gi informasjon til foreldre eller andre som har foreldreansvar der tungtvegande omsyn taler mot det, er etter Norsk psykologforening si meining spesielt viktig for barn som er utsette for vald eller overgrep.

Den norske legeforeningen gir uttrykk for at det er gjort eit viktig og godt arbeid. Gjeldande rett blir tydeleggjort, og mange av endringane vil forhåpentlegvis kunne bidra til å gjere regelverket enklare å ta i bruk i praksis. Legeforeningen framhevar at forslaga i høyringsnotatet om barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova og om ivaretaking av barn som pårørande til søsken og som etterlatne inneber ei viktig tydeleggjering, styrking og trygging av barn sine rettar, og at det blir avgjerande å utarbeide godt informasjonsmateriell for å implementere regelverket i praksis.

Til forsida av dokumentet