Prop. 78 L (2015–2016)

Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)

Til innhaldsliste

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak til lov om endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet