Prop. 78 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina)

I

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

225

Tiltak i grunnopplæringen:

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, forhøyes med

86 469 000

fra kr 30 705 000 til kr 117 174 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 558 247 000 til kr 1 608 247 000

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

47 800 000

fra kr 39 457 581 000 til kr 39 505 381 000

315

Frivillighetsformål:

78

Frivillighetstiltak, forhøyes med

10 000 000

fra kr 29 920 000 til kr 39 920 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 000 000

fra kr 495 162 000 til kr 509 162 000

70

Overføringer til private, forhøyes med

3 000 000

fra kr 18 463 000 til kr 21 463 000

440

Politiet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

547 388 000

fra kr 20 894 700 000 til kr 21 442 088 000

25

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets

utlendingsforvaltning, forhøyes med

118 844 000

fra kr 132 357 000 til kr 251 201 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 134 251 000 til kr 140 251 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 000 000

fra kr 1 214 194 000 til kr 1 242 194 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

90 000 000

fra kr 94 000 000 til kr 184 000 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

42 000 000

fra kr 1 058 139 000 til kr 1 100 139 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

97 800 000

fra kr 93 544 000 til kr 191 344 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 47 324 000 til kr 52 324 000

455

Redningstjenesten:

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med

10 200 000

fra kr 60 904 000 til kr 71 104 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

28 300 000

fra kr 379 005 000 til kr 407 305 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

24 000 000

fra kr 20 480 000 til kr 44 480 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd, forhøyes med

8 000 000

fra kr 450 036 000 til kr 458 036 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

151 701 000

fra kr 1 130 192 000 til kr 1 281 893 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, forhøyes med

4 110 719 000

fra kr 515 307 000 til kr 4 626 026 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, forhøyes med

835 834 000

fra kr 144 639 000 til kr 980 473 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, forhøyes med

320 659 000

fra kr 49 832 000 til kr 370 491 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

26 250 000

fra kr 39 558 000 til kr 65 808 000

540

Digitaliseringsdirektoratet:

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale fellesløsninger, kan overføres, forhøyes med

26 000 000

fra kr 326 449 000 til kr 352 449 000

541

IT- og ekompolitikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken,

kan overføres, kan nyttes under postene 61 og 70, forhøyes med

40 000 000

fra kr 22 007 000 til kr 62 007 000

(NY)

61

Forebygging og håndtering av digitale hendelser, kan nyttes under post 22, bevilges med

10 000 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med

55 000 000

fra kr 153 510 000 til kr 208 510 000

553

Regional- og distriktsutvikling:

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, forhøyes med

50 000 000

fra kr 817 170 000 til kr 867 170 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, forhøyes med

170 000 000

fra kr 990 000 000 til kr 1 160 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

76

Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller, kan overføres, forhøyes med

450 000 000

fra kr 171 101 000 til kr 621 101 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 12 485 450 000 til kr 12 500 450 000

670

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

34 900 000

fra kr 302 303 000 til kr 337 203 000

671

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

3 297 300 000

fra kr 4 982 365 000 til kr 8 279 665 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

106 700 000

fra kr 656 771 000 til kr 763 471 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn

og frivillige organisasjoner, forhøyes med

95 000 000

fra kr 215 195 000 til kr 310 195 000

765

Psykisk helse, rus og vold:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, forhøyes med

7 000 000

fra kr 215 357 000 til kr 222 357 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

fra kr 257 083 000 til kr 265 083 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

150 000 000

fra kr 121 994 000 til kr 271 994 000

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

12 000 000

fra kr 1 622 307 000 til kr 1 634 307 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

150 000 000

fra kr 5 161 669 000 til kr 5 311 669 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

200 000 000

fra kr 3 532 802 000 til kr 3 732 802 000

1720

Forsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 710 000 000

fra kr 32 137 891 000 til kr 33 847 891 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

140 000 000

fra kr 2 580 633 000 til kr 2 720 633 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

800 000 000

fra kr 20 346 486 000 til kr 21 146 486 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

16 000 000

fra kr 9 014 098 000 til kr 9 030 098 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

208 000

fra kr 1 346 503 000 til kr 1 346 711 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

50 300 000

fra kr 35 448 063 000 til kr 35 498 363 000

2421

Innovasjon Norge:

(NY)

77

Tilskudd til bedrifter som har hatt inntektsbortfall ifb. krigen i Ukraina, bevilges med

55 000 000

2460

Eksportfinansiering Norge:

(NY)

25

Forvaltning av midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina, bevilges med

5 000 000

(NY)

55

Tapsavsetning for midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina, bevilges med

120 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Inntekter, nedsettes med

9 700 000

fra kr 34 309 000 til kr 24 609 000

5460

Eksportfinansiering Norge:

(NY)

77

Inntekter fra midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina, bevilges med

1 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, forhøyes med

208 000

fra kr 4 798 990 000 til kr 4 799 198 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2022 kan overskride bevilgningen på kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere, post 01 Driftsutgifter, med inntil 250 mill. kroner, dersom det er nødvendig for å håndtere en økning i antall barn i omsorgssentrene.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og distriktsdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller

679,4 mill. kroner

IV

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier under midlertidig lånegarantiordning ifb. krigen i Ukraina, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 400 mill. kroner.

V

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 3,0 mrd. kroner. Av denne rammen skal 500 mill. kroner rettes mot bedrifter i Øst-Finnmark og er et engangstiltak i 2022.

Andre fullmakter

VI

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2022 kan inngå avtaler med varighet utover 2022 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Dersom behovet for innkvartering av personer som søker beskyttelse blir større enn forutsatt i statsbudsjettet for 2022, eller det oppstår behov for å gjennomføre tiltak for forsvarlig innkvartering utover det som der er lagt til grunn, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten, eller iverksette nødvendige tiltak, selv om dette medfører overskridelse av bevilgningene på kap. 440 Politiet, post 25 Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning, kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 5 mrd. kroner i 2022, og forpliktelsene utover 2022 skal ikke overstige en samlet ramme på 5 mrd. kroner.

VII

Overføring til Norge av personer fordrevet fra Ukraina

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet, i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet, i 2022 kan:

  1. gjennom europeisk koordinering eller i særskilte tilfeller ved unilaterale initiativ, overføre personer fordrevet fra Ukraina på grunn av krigen, og som befinner seg i Ukrainas nærområder.

  2. overskride bevilgningene under kap. 440 Politiet, postene 01 og 25, kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST), post 01 og kap. 490 Utlendingsdirektoratet, postene 01, 21, 60, 70 og 75 til formålet under punkt a. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige en samlet ramme på 2 mrd. kroner.

  3. ved behov og etter en nærmere vurdering omfordele deler av fullmaktsrammen under punkt b til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som kan overskride bevilgningene under kap. 670 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, post 01, kap. 671 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, postene 60 og 61 og kap. 672 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, postene 60 og 61. Summen av overskridelsene på postene kan ikke overstige omfordelt ramme.

VIII

Investeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2022 kan starte opp følgende nye investeringsprosjekt:

Prosjekt

Kostnadsramme

Videreutvikling av og tilrettelegging for alliert trening i Blåtind skytefelt i Indre Troms

410 mill. kroner

Til forsiden