Prop. 8 L (2022–2023)

Endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, pasientskadeloven og folketrygdloven. Det foreslås endringer som vil gi et mer ensartet regelverk for klagenemndene på helsefeltet. Videre foreslås det lovhjemmel for innhenting av taushetsbelagte opplysninger i pasientskadesaker. Det foreslås også endringer i folketrygdloven knyttet til innhenting av opplysninger og taushetsplikt for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) som behandler klager over Helfos vedtak etter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget