Prop. 90 L (2022–2023)

Endringer i lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring mv.)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger fram forslag om videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina, med enkelte endringer og presiseringer. Blant annet foreslås det en ny midlertidig endring i husleieloven som åpner for å inngå tidsbestemt leiekontrakt med minstetid på ett år ved utleie av fritidsbolig som tas i bruk til bolig, og at deltakere i introduksjonsprogram etter de midlertidige reglene i integreringsloven skal ha både rett og plikt til kompetansekartlegging. Samtlige midlertidige endringer foreslås opphevet 1. juli 2024.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget