Publikasjonsnummer H-2114

Oversikt over endringer i statlige forventninger til kommunene basert på vedtak gjort i perioden 1998 - d.d. 2000

Rundskriv: Endringer i statlige forventninger til kommunene.

Oversikt

Endringer i statlige forventninger til kommunene basert på vedtak gjort i perioden 1998 - d.d. 2000

Rundskriv H-2114 utgitt mars 2000

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sak

Styringsdokumenter

Satsingsområder for utdanningssektoren i år 2000.

Rundskriv F-120-99

Strategiplan for kvalitetsutvikling i grunnskolen 2000-03.

F-4088

Samtak – kompetanseutviklingsprogram for PP-tjeneste og skoleledere.

F-4064.

Ledelsesutvikling i skolen (LUIS-programmet).

F-4092

Nettverk for miljølære.

F-4047 B/3

Handlingsplan for funksjonshemmede.

F-4075

Kommunenes ansvar for kirken i lokalsamfunnet.

Rundskriv F-024-99

Norskopplæring for voksne innvandrere:

 • Overgang fra timebasert til nivåbasert modell.
 • Tilbud om norskopplæring senest 3 mnd. etter ankomst.
 • Tilskudd til grunnskoleopplæring for innvandrere i alderen 16-20 år.


"Opplæringsplan i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere", Nasjonalt læremiddelsenter, samt F-4085 (erstatter F-3081)

Endringer knyttet til ny opplæringslov

Ot.prp. nr. 78 (1998-1999), Innst.O. nr. 92 (1998-1999), Besl.O. nr. 94 (1998-1999)

 • Åpning for pedagogiske eller organisatoriske forsøk etter søknad.

Opplæringslova § 1-4

 • Rett til spesialundervisning på grunnskolens område for ungdom i alderen 16-20 år, jf. § 5, 2. ledd i lov om voksenopplæring er opphevet.

Ingen tilsvarende bestemmelse i opplæringslova.

 • Rett til fornyet grunnskoleopplæring for voksne som har behov for dette på grunn av sykdom eller skade, eller som har fått et mangelfullt grunnskoletilbud.


Opplæringslova § 5-2 1. ledd

 • Rett til opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. Slik opplæring er unntatt fra kompetansekravene i opplæringslovens § 10-1.


Opplæringslova § 5-2 2. ledd

 • Rett til skyss for voksne med rett til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-2.

Opplæringslova § 7-5

Barne- og familiedepartementet

Sak

Styringsdokumenter

Barnevernloven

 • Ved endringslov 26. juni 1998 nr. 42 ble adgangen til å opprettholde frivillige tiltak for tidligere barnevernklienter hevet fra 20 til 23 år. Dette gjelder tiltak som den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for. Endringen trådte i kraft 01.09.98.Brev til fylkeskommunene, kommunene, fylkesmennene og fylkesnemndene av 1 juli 1998.

 • Ved endringslov 4. juni 1999 nr. 35 er det gjort enkelte endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven som har betydning for kommunene. Herunder ny bestemmelse om krav om politiattest for visse grupper ansatte og oppdragstakere i barnevernet, plikt for kommunene til å sørge for at det blir utarbeidet tiltaksplan når barn blir plassert i særlige tiltak for barn med alvorlige atferdsvansker, frist for kommunene til å forberede sak for fylkesnemnda når en privat part krever endringer i vedtaket og adgang for kommunene til å kreve rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak. Bestemmelsen om politiattest trådte i kraft 01.11.99. De øvrige endringene trådte i kraft 01.09.99.


Ot.prp. nr. 61 (1997-98)

Innst.O. nr. 49 (1998-99)

Nye rundskriv/retningslinjer til barnevernloven i løpet av 1998-1999:

 • Retningslinjer av 10. desember 1998 om Hjelpetiltak – barnevernloven § 4-4. Dette er tiltak som den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for.


Rundskriv Q – 09/82

 • Retningslinjer av 15. oktober 1998 om Midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner . Det er kommunens barneverntjeneste som har ansvaret for å fatte slike vedtak.


Rundskriv Q – 09/73

Adopsjonsloven

 • Stortinget vedtok 27. april 1999 et nytt kapittel i adopsjonsloven som regulerer adopsjonsformidlingen av utenlandske og norske barn. Endringene trådte i kraft 1. desember 1999. Når det gjelder behandlingen av innenlandsadopsjonene der foreldrene samtykker til adopsjon, er det opprettet et eget utvalg som skal foreta utvelgelse av egnede adoptivforeldre til det enkelte barn. Statens ungdoms- og adopsjonskontor er sekretariat for utvalget. For utenlandsadopsjonenes vedkommende fremgår det nå direkte av loven at kommunene har ansvaret for å utrede adopsjonssøkere. Statens ungdoms- og adopsjonskontor skal fortsatt gi forhåndssamtykke til adopsjon av et utenlandsk barn på grunnlag av kommunens utredning av søkerne. Fra 1. desember 1999 er for øvrig kompetansen til å gi adopsjonsbevilling i innenlansadopsjonene overført fra fylkesmennene til Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

Ot.prp. nr. 63 (1997-98)

Innst.O. nr. 53 (1998-99)

 • Forskrift av 30. november 1999 om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon trådte i kraft 1. desember 1999.


Rundskriv Q – 1003

 • Retningslinjer for undersøkelse og godkjenning av adoptivhjem ved utenlandsadopsjon av september 1998.


Rundskriv Q – 0972

Aktuelle publikasjoner, handlingsplaner og styringssignaler på barne- og ungdomsområdet:

 • Barnets rettigheter - Norges andre rapport til FNs komite for barnets rettigheter –1998


Rapport Q – 0983B

 • Handlingsplan mot tvangsekteskap


Rundskriv Q – 0980/2

 • Om styrking av oppvekstmiljøet for barn og ungdom


Rundskriv Q – 9/99

 • Handlingsplan for barn og unge med alvorlige atferdsproblemer


Rundskriv Q – 0012(97

 • Handlingsplan for styrking av fosterhjemsarbeidet


Rundskriv Q – 0013/97

 • Det kommunale og fylkeskommunale arbeidet med barn og unge med atferdsvansker


Rundskriv Q – 12/98

 • Bruk av "Multisystemisk terapi" (MST) overfor barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker

Brev til fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene datert 11.10.1999 (ref. nr,. 9902801)

Ventende saker:

 • Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.St.meld. nr. 17 (1999 – 2000)

Sosial- og helsedepartementet

Sak

Styringsdokumenter

Sentrale styringsdokument

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2000 - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Dette er et samlet mål- og tilskuddsrundskriv som ble sendt ut 1.februar 2000 og erstatter det tidligere "hjulrundskrivet" (I-11/99 ) og "tilskuddsrundskrivet" ( I-50/99 ). I rundskrivet omtales sentrale styringssignaler i forhold til SHDs fagområder, m.a. de viktigste signalene fra handlingsplanene.Rundskriv I-1/2000

Handlingsplaner

 • Opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2006)

Den enkelte kommunes tilbud til mennesker med psykiske lidelser må omfatte følgende grunnelementer: tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand, mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, mulighet til å inngå i et sosialt fellesskap og nødvendige helsetjenester. Dette er nærmere utdypet i nevnte rundskriv.
Rundskriv I-4/99, I-29/99 og I-1/2000

 • Handlingsplan for eldreomsorgen (1998-2001)

Gjennom handlingsplanen gis kommunene mulighet til å bygge ut kapasiteten i pleie- og omsorgstjenestene bl.a. for å møte behovene hos det økende antall personer over 80 år. Til sammen er det vedtatt å bygge 24 400 nye omsorgsboliger/sykehjemsplasser og å rekruttere 12 030 nye årsverk i løpet av handlingsplanperioden.

St.meld. nr. 50 (1996-97)
Innst.S. nr. 294 (1996-97)

Rundskriv I-29/99 og I-1/2000.

 • Handlingsplan for helse- og sosialpersonell (1998-2001)

Denne 3. utgaven omfatter både de tiltak fra 1997 som er videreført i 98 og 99, tiltak som er kommet til som følge av planene for kreftomsorg og psykisk helse, stortingsmeldingen om rehabilitering, samt andre initiativ på personellfeltet. Planen rulleres gjennom planperioden. Departementet ønsker å samarbeide nært med arbeidsgivere og fagforeninger i helse- og sosialsektoren om iverksettingen av tiltakene i planen. Tiltak: Kvalifisering av ufaglærte, etter- og videreutdanning, rekruttering av helsepersonell.

I-0895/99, rundskriv I-29/99 og I-1/2000

 • Handlingsplanen for sosialtjenestens førstelinje "Kunnskap og brubygging"

Handlingsplanen har som mål og heve kvaliteten og kompetansen i sosialtjenestens arbeid med tanke på ivaretakelse av sosialtjenestens oppgaver som følger av sosialtjenesteloven. Følgende satsingsområder er sentrale i handlingsplanen: Heve kvaliteten og kompetansen i sosialtjenestens arbeid med klienter med sammensatte behov (herunder rusmiddelmisbrukere), bedring av ettervernet vil stå sentralt. Gjøre sosialtjenestens mer brukervennlig og tilgjengelig. Redusere tilfeldig forskjellsbehandling i fordeling av økonomisk stønad.

I-0910/98, rundskriv I-1/2000

 • Handlingsplan for redusert bruk av rusmidler
  (1998-2000).

Den forebyggende innsatsen må rettes både mot hele befolkningen og mot spesielt utsatte grupper, ha et langsiktig perspektiv og forankres i kommunene og lokalmiljøene. Mål for de kommunale rusmiddelpolitiske planene er utarbeidet av departementet og sendt kommunene i september 1999. Disse understreker bl.a. viktigheten av å skaffe seg god oversikt over arten og omfanget av misbruksproblemene i kommunen og å legge vekt på ettervernet.

St.prp. nr. 58 (1997-1998)
Innst.S. nr. 40 (19998-1999)

Rundskriv I-1/2000

 • Handlingsplaner og kommunal planlegging

I SHDs rundskriv I-30/99 framgår det at kravet til egen helse- og sosialplan og særlige handlingsplaner anses som oppfylt dersom kommunene i sammenheng med årlig rullering av økonomiplan eller kommuneplan utarbeider en kortsiktig del som omfatter et samordnet handlingsprogram for sektorens virksomhet, og behandler de statlige handlingsplaner og satsningsområder i tråd med de krav som stilles. Det vises i denne sammenheng spesielt til handlingsplanen for eldreomsorgen, opptrappingsplanen for psykisk helse og handlingsplan for helse- og sosialpersonell.

Rundskriv I-30/99

Pleie- og omsorgstjenester

 • Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede fra aldersinstitusjoner og spesialsykehjem

Formålet med bevilgningen er å stimulere kommuner til å finne alternative og bedre bo- og tjenestetilbud for unge funksjonshemmede som har permanent opphold i aldersinstitusjoner . Det gis et treårig statstilskudd på til sammen 1 million til dette formål.
Rundskriv I-32/99

 • Rettigheter for begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Hovedsiktemålet er å hindre eller redusere unødig bruk av tvang og makt overfor de forholdsvis få psykisk utviklingshemmede som i perioder har alvorlige atferdsproblemer. Regelverket trådte i kraft 01.01.1999.

Rundskriv I-41/98

 • Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner

I de tilfeller hvor muligheten til å gjennomføre flyttingen forutsetter at tilflyttingskommunen behandler søknaden og fatter vedtak før søkeren faktisk flytter, kan en kommune ikke avvise eller avslå en søknad om tjenester med den begrunnelse at vedkommende ikke bor eller oppholder seg i kommunen på søknadstidspunktet.

Rundskriv I-43/99

 • Plikt til å etablere ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

Stortinget har ved behandlingen av Ot.prp. nr. 8 (1999-2000) sluttet seg til regjeringens forslag om endring i sosialtjenesteloven, slik at kommunene får plikt til å etablere ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Departementet vil sende ut et eget rundskriv til kommunene i forbindelse med ikrafttredelsen av lovendringen. Det tas sikte på ikrafttredelse 1. april 2000.

Ot.prp. nr. 8 (1999-2000) Om lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv.

(brukerstyrt personlig assistanse)

Innst.O. nr. 22 (1999-2000)

Besl.O. nr. 33 (1999-2000)

Se også rundskriv I-50/99

Reduksjon av oppgaver på resultatområdene

 • Ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemning: Opplegget med årlig kommunal statusrapportering om psykisk utviklingshemmede er avviklet f.o.m. 2000.
 • Tilskuddsordning som gjelder " Innsatsmidler til kommuner med overvekt av særlig ressurskrevende brukere": Innsatsmidlene er avviklet som egen tilskuddsordning fra år 2000. Midlene er lagt inn under KRDs skjønnsmidler til delvis finansiering av den nye tilskuddsordning som gjelder "Særlige kostnadskrevende brukere".

Ventende saker:

Innhald og kvalitet i omsorgstenestene - Omsorg 2000

Denne meldingen er lagt frem for Stortinget våren 2000. Meldingen tar opp verdier, holdninger og kultur i omsorgen som påvirker kvaliteten på arbeidet som utføres, og den legger opp til en bred debatt om verdigrunnlaget for og innholdet i omsorgstjenestene.St.meld. nr.28 (1999-2000)

Landbruksdepartementet

Sak

Styringsdokumenter

Verdiskapning og miljømuligheter i skogsektoren

St.meld. nr. 17 (1998-1999)
Innst.S. nr. 208 (1998-1999)

Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom SND og Fylkesmannen. Fastsatt av LD 22 desember 1999 med hjemmel i § 3 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (Jordloven).

Konsesjonsloven og odelsloven – endring av delegasjonsbestemmelsene m. v. av 06.06.95, endret 20.01.1999.

Rundskriv M-2/99

Praktisering av reglene om konsesjon og bruk av statens forkjøpsrett, rettledning for kommunene i Oppland, Sør-Trøndelag og Nordland.

Rundskriv M-9/99

Om behandling av søknader om fritak fra driveplikt ved erverv skjedd før 01.07.1995.

Rundskriv M-18/98

Konsesjonsloven § 2 og 13 endret ved lov av 25.02.1999.

Ot.prp. nr. 23 (1998-1999)
Innst.O. nr. 48 (1998-1999)
Besl.O. nr. 47 (1998-1999)

Endring av delegasjonsbestemmelser til jordloven.

Brev til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og Statens Landbruksbank av 15.12.1999.

Endringer i jordskifteloven per 01.01.1999. Endringene gjelder hovedsakelig utvidet skjønnsmessig kompetanse

Ventende saker:

Om norsk landbruk og matproduksjon (behandles i stortinget vår 2000)St.meld. nr. 19 (1999-2000)

Miljøverndepartementet

Sak

Styringsdokumenter

Resultatområde 1: Bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold

 • Som følge av ønsker og krav fra kommunene om bedre lokal medvirkning ifm. opprettelse av og forvaltning av verneområder, er rundskrivet om saksbehandling etter naturvernloven endret (erstatter T-4/90). Det nye rundskrivet gjelder også behandling av saker etter viltloven § 7 og lov om laksefiske og innlandsfisk mv. § 7. Kommuner som har søkt om å overta forvaltningsansvaret for verneområder vil få delegert forvaltningsansvar dersom kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å forestå forvaltningen.
Rundskriv T-3/99 Saksbehandlingsregler etter naturvernloven.

 • Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt. Kommunen er et av viltorganene i viltforvaltningen, jf. viltloven § 4, og kommunen er i denne nye forskriften tillagt myndighet på visse områder.

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 15.02.99
Rundskriv 1/99 Artsavdelingen Vilt

 • Forskrift om forvaltning av bever, jf. viltloven. Kommunen er tillagt myndighet etter denne forskriften som trådte i kraft 01.01.98.

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning
1.09.97. Rundskriv 5/97 Artsavdelingen Vilt

 • For å bedre kunnskapsgrunnlaget og informasjonstilgangen satte Regjeringen i 1998 i gang et 5-årig statlig/kommunalt program for kartlegging og verdiklassifisering av biologisk mangfold i landets kommuner. Målsettingen er at alle kommuner har kartlagt naturtyper som er spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold innen 2004. Det er utarbeidet veiledningsmateriell for hvordan kartleggingen bør gjennomføres (jf. DN-håndbok 13-1999). I tillegg bistår fylkesmannens miljøvernavdeling kommunene i arbeidet.

Direktoratet for naturforvaltning-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper.

Resultatområde 2: Friluftsliv

Ingen endringer med unntak av St.meld. nr. 8 (1999-2000) og St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Resultatområde 3: Kulturminner og kulturmiljøer

Ot.prp. nr. 50 (1998-99) Om lov om endringer av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Innst.O. nr. 24 (1999-2000)

Besl.O nr. 35 (1999-2000)

Rundskriv T-2/99 Undersøkelsesplikt og kostnadsdekning ved nydyrkingstiltak. Rundskrivet er utarbeidet i samarbeid med LD. Når det gjelder miljøvernaspektet ved rundskrivet er det spesielt kulturlandskapssiden som er relevant for kommunene.

Resultatområde 4: Overgjødsling og oljeforurensning

Kommunen gis i forskriftens § 5 myndighet til å fastsette strengere eller lempeligere krav til utslipp av kloakk m.m. enn det som fremgår av forskriftens øvrige bestemmelser.

T-1282. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder av 12. juni 1998

Resultatområde 5: Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Fra 01.01.2000 er alle virksomheter som bruker helse- og miljøfarlige kjemikalier i sin virksomhet pliktig til å vurdere om de kan gå over til mindre farlige kjemikalier.

Ot.prp. nr. 40 (1998-99) Om lov om endring i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven).

Innst.O. nr. 70 (1998-1999).

Besl.O. nr. 78 (1998-1999)

Resultatområde 6: Avfall og gjenvinning

Ingen endringer med unntak av St.meld. nr. 8 (1999-2000) og St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Resultatområde 7: Klimaendringer, luftforurensning og støy

Kommunene skal bruke de nye retningslinjene i sin arealplanlegging, og skal som et ledd i planarbeidet se til at det er utarbeides støysonekart.

T-1277. Retningslinjer for arealbruk i flystøysoner
(erstatter T-22/84).

Resultatområde 8: Internasjonalt miljøvernsamarbeid og miljøvern i polarområdene Ingen endringer med unntak av St.meld. nr. 8 (1999-2000) og St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Resultatområde 9: Regional planlegging

Ingen endringer med unntak av St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Resultatområde 10: Kart og geodata

Ingen endringer med unntak av St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Resultatområde 11: Områdeovergripende virkemidler og fellesoppgaver

Ingen endringer med unntak av St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Ventende saker:

St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand presenterer nye nasjonale mål i miljøvernpolitikken innenfor resultatområdene 1-8. Det forventes en innstilling medio mars 2000.

Resultatområde 4: Overgjødsling og oljeforurensning

Forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Forslaget er til behandling i departementet og forventes fastsatt i løpet av første kvartal i 2000. SFT foreslår overfor departementet at kommunene får mer myndighet og ansvar innenfor avløpssektoren ved at de kan gi utslippstillatelser til mindre avløpsanlegg på opptil 2000 personer.

Resultatområde 5: Helse- og miljøfarlige kjemikalier

MD regner med å fastsette en ny forskrift om polyklorerte bifenoler (PCB) i løpet av første kvartal 2000. Det vises til innspill i kommuneøkonomiproposisjonen (1999-2000).St.meld. nr. 8 (1999-2000)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sak

Styringsdokumenter

Endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven fastsatt 13.12.99, med ikrafttreden 01.01.2000

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om saksbehandling og kontroll, Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett og Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Teknisk forskrift).

Det legges vekt på at kommunene gir byggesaksbehandlingen nødvendig prioritet og utnytter de forenklinger som bl a ligger i endringene i plan- og bygningsloven som ble fastsatt 13.12.99.
Rundskriv H-33/99

Rundskrivet og forskriftsendringene er tilgjengelig på følgende internettadresse: http://odin.dep.no/krd

Justisdepartementet

Sak

Styringsdokumenter

Valg av forliksrådsdommere og utvalg av lagrettsmedlemmer, meddommere, jordskiftedommere og skjønnsmenn

Rundskriv G – 50/99

Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges nye forliksrådsdommere og utvalg av lagrettsmedlemmer, meddommere, jordskiftedommere og skjønnsmenn. I rundskrivet blir det klarlagt hvilke oppgaver kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og domstolene har i den forbindelse. Rundskrivet avløser G-57/95.

Konfliktråd

Nye styringssignaler er tatt inn i tildelingsbrevet til fylkesmennene, spesielt tildelingsbrev til fylkesmennene (konfliktrådene) og St.prp. nr. 1. (1999-2000).St.prp. nr. 1 (1999-2000) fra Justisdepartementet

Handlingsplan "Vold mot kvinner"

Justisdepartementet har sammen med BFD og SHD utarbeidet denne handlingsplanen. Flere tiltak i handlingsplanen gjelder opprustning av krisetiltakene, der kommunene er viktige aktører.Handlingsplanen vil foreligge som publikasjon fra Justisdepartementet i løpet av våren 2000.