Rapport om kompetanseprosjekt

Miljøverndepartementet

Boks 8013 Dep

0030 Oslo

Oslo, 24.1.02

Rapport om kompetanseprosjekt, prosjektnr. 01640800

WWF Norge og Europabevegelsen tok i fjor initiativ til et kompetansesamarbeid i forbindelse med norske miljøorganisasjoners forhold til EUs miljøpolitiske prosesser. Initiativet ble tatt ut fra en erkjennelse av at svært mye av det norske regelverket på miljøområdet nå har sin opprinnelse i EU og at så mye som 70-80 prosent av all ny norsk miljølovgivning nå stammer fra EUs besluttende organer.

Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet og med departementets økonomiske støtte, har de to organisasjonene i samarbeid gjennomført prosjektet. Kompetanseprosjektet har bestått av en kursdag i Oslo, samt et firedagers seminaropphold i Brussel. På kurset i Oslo deltok over 20 deltakere, mens 16 personer fikk anledning til å være med på seminaret i Brussel. Deltakerlister og program for Oslo-kurs og Brussel-seminar er vedlagt. Regnskap er oversendt tidligere.

I MDs bestilling av prosjektet heter det at hovedmålsettingen er

  1. å identifisere miljøpolitiske saker på EUs dagsorden med spesiell relevans for Norge i et ti års perspektiv
  2. å styrke norske miljøorganisasjoners kunnskap om beslutningsprosessen i EU og å stimulere til målrettet EU/EØS-arbeid, med tanke på aktiv deltakelse i relevante prosesser før beslutningene tas.


I etterkant må vi kunne si at begge målsetninger er oppfylt. Med utgangspunkt i EUs sjette handlingsplan for miljø, fikk deltakerne et bredt innblikk i hvilke saker man kan forvente på den miljøpolitiske dagsorden i Norge i årene som kommer. Seminaropplegget gir i sin natur en orientering på bred horisont, men det er en intensjon blant deltakerne om å arbeide mer dyptgripende med relevante og konkrete saker i tiden som kommer.

Skal man ekstrahere ett eneste budskap fra alle de ulike foredragsholderne som ga innspill til kursdeltakerne; så er det, helt uavhengig av deltakernes syn på et eventuelt norsk EU-medlemskap, følgende: EU er en grunnleggende premissleverandør for all europeisk miljøpolitikk. EUs miljøpolitikk må fra norsk side regnes mer som innenriks- enn som utenrikspolitikk. Derfor er det helt avgjørende at norske miljøorganisasjoner skaffer seg muligheter til å arbeide inn mot EUs beslutningsprosesser for å kunne påvirke vedtak på et meningsfullt tidspunkt.

Alle deltakerne har underveis i prosessen uttrykt et ønske om å satse mer for å kunne delta i denne prosessen. De fleste har egne europeiske paraplyorganisasjoner, og arbeider allerede gjennom disse, og er i alle fall blitt inspirert til å ruste opp denne aktiviteten. Mange er imidlertid frustrert over manglende ressurser til europeisk arbeid, og finner det vanskelig å prioritere allerede magre budsjettkroner til europeisk arbeid på bekostning av andre viktige formål.

Flere organisasjoner har imidlertid europapolitisk arbeid på gang:

Bellona har nylig startet eget kontor i Brussel, samlokalisert med EPPA.
Blekkulf arbeider med en strategi for internasjonalisering, gjerne i en europeisk sammenheng.
Forbrukerrådet har et utstrakt samarbeid med sin paraplyorganisasjon, BEUC, og forholder seg aktivt i forhold til nye EØS-regler. Forbrukerrådet har i etterkant av miljøseminaret begynt prosjekteringen av et eget internt kompetanseopplegg inkludert Brussel-seminar.
Norges jeger- og fiskerforbund arbeider gjennom European Angler’s Association, som har et eget, relativt nyopprettet kontor i Brussel

WWF-Norge rapporterer følgende:

WWF-Norge har søkt og fått støtte fra Miljøverndepartementet til et forprosjekt for å vurdere EUs habitatdirektiv, og den betydning det ville hatt om det ble gjort gjeldende i Norge. Direktivet legger viktige føringer for forvaltningen av biologisk mangfold i EU, og ville fått vesentlig innflytelse på naturforvaltningen i Norge. Det pågår for tiden arbeid i Norge med lovverk (f.eks. biomangfold, skog, plan- og bygningslov), stortingsmeldinger (f.eks. rovdyr) og områdevern (f.eks. nasjonalparker) der habitatdirektivet er relevant. WWF jobber nå med å identifisere mål og bestemmelser i direktivet som er relevante for forvaltning og prosesser i Norge. WWF vil identifisere de områder der det synes å være størst avstand mellom norsk regelverk/praksis og direktivets bestemmelser. Dette vil være grunnlag for å foreslå prioriterte problemstillinger for videre arbeid med temaet.

WWF har nasjonale organisasjoner i bl.a. 13 EU-land og 4 EU-søkerland, samt prosjekter og programmer i de fleste andre europeiske land. I tillegg har WWF et European Policy Office i Brussel som jobber direkte mot EU-systemet. WWF har iverksatt et 3-års prosjekt kalt "EU Accession Initiative" og WWF-Norge ønsker å jobbe med miljørelaterte problemstillinger i forhold til EUs søkerland fremover i samarbeid med vårt nettverk i EU og søkerlandene.

Norges Naturvernforbund rapporterer følgende:

Naturvernforbundet vil i europeisk sammenheng prioritere disse seks områdene:

- Avfallsdirektivene til EU

- Luftkvalitetsnormer / Grenseverdier for luftforurensning

- Genteknologi og bioteknologi

- Klima

- Samferdsel

- Skog

På disse områdene samarbeider NNV med Friends of the Earth-nettverket
På klima samarbeider NNV også med Climate Network Europe
På samferdsel også med T&E og på skog også gjennom Taiga Rescue Network

Norges Naturvernforbund følger aktivt med på EUs politikk på avfallssektoren, og har brukt EUs avfallsdirektiver aktivt i sin argumentasjon overfor det norske Stortinget. Spesielt avfallshierarkiet som EU står sterkt på er blitt brukt aktivt, og med hell. Vi har et godt stykke på vei lykkes i å snu holdningene i den forrige energi- og miljøkomitéen til Stortinget.

EUs luftkvalitetsstandarder brukes aktivt av Norges Naturvernforbund for å kreve strengere normer og mer tiltak mot lokal luftforurensing fra samferdsel, stasjonær forbrenning og andre utslippskilder.

På samferdselssiden er vi med i Transport & Environment, et fagnettverk for miljøorganisasjoner i Europa. Det holder sterk fokus på EUs samferdselspolitikk. Vi mottar informasjon som vi drar nytte av i forhold til norske myndigheter, både på veitrafikk, kollektivtrafikk, luftfart og skipsfart.

Norges Naturvernforbund har en representant, Karl Georg Høyer, i bioteknologinemnda. Friends of the Earth Europe kjører en genkampanje, EUROGM, som en av sine hovedaktiviteter. Som FoEE-medlem får vi og vårt medlem i nemnda løpende informasjon fra kampanjens hovedbase, Europa-kontoret i Brussel.

Det viktigste nettverket i Europa på klima og klimaforhandlinger er Climate Network Europe (CNE). Der er vi med både gjennom FoEI, som spiller en meget aktiv rolle i klimaarbeidet internasjonalt, og som direkte CNE-medlem siden begynnelse av 90-tallet. CNE har koordinert den viktigste alliansen av miljøorganisasjoner i klimaforhandlingene og bidratt aktivt til et bedre resultat for miljøet ved å kreve at Kypotoprotokollens miljøintegritet måtte bevares.

Bruk av "markedsmakt" har blitt helt nødvendig i kampen for å få økt vern av skog i Norge. Vi sammenlikner oss gjerne med EU-landene Finland og Sverige, som prosentvis har vernet 3 - 4 ganger så mye skog som Norge. I tilfeller der det hugges i naturskog i Norge, blir vårt internasjonale nettverk orientert. Flere internasjonale storkjøpere av tømmer, papir og papirmasse stiller krav til miljødokumentasjon ved innkjøp. Dette er i hovedsak storselskaper innenfor EU. Disse kjøper ikke varer som er produsert med tømmer fra naturskoger/verneverdige områder. De viktigste samarbeidspartnerne for oss er våre søsterorganisasjoner FoE England, Wales and Northern Ireland og BUND i Tyskland(FoE Germany) samt skognettverket Taiga Rescue Network.

Ingen konkrete nye tiltak eller planer kan sies å springe direkte ut av besøket i Brussel, men det er generelt nyttig for organisasjoner med dårlig råd som oss at vi får anledning til å skolere medarbeidere og ledere i EUs miljøpolitikk og hvordan den blir til. Det er uansett en forutsetning å forstå systemet hvis en ønsker å komme i inngrep med de politiske prosessene som leder til ny og strengere miljølovgiving i EU, en lovgiving som i stor utstrekning også påvirker Norge. I tillegg til å gi oss et bedre innblikk i EU-systemet, ga besøket oss anledning til et besøk på Brusselkontoret Friends of the Earth. Dette er viktig for å konsolidere kontakt- og nettverksarbeidet overfor våre søsterorganisasjoner i Europa.

For Norges Naturvernforbund var altså studiereisen nyttig, og vi hadde ikke hatt mulighet til å realisere den med egne midler. Vi ønsker sterkt å få anledning til å delta også på framtidige studiereiser til Brussel.

Utviklingsfondet rapporterer:
Utviklingsfondet var ikke spesielt interessert i å nærme seg EUs institusjoner før den nevnte reise. I løpet av reisen fikk jeg imidlertid øynene opp for de muligheter som finnes for å drive et informasjons/policy/advocacy arbeid på spesifikke saker, hvor man har god sakkunnskap og kompetanse. Systemet er komplisert og omstendelig, men mulighetene for å gjøre et inntrykk er absolutt til stede. Dette trolig kun i samarbeid med andre norske, eller Europeiske organisasjoner. Utviklingsfondet har absolutt interesse av å være med i allianser med andre NGO er som arbeider mot EU-systemet, og Friends of the Earth peker seg ut som en logisk medspiller. Temaet for turen var miljø-sektoren, som er en av Utviklingsfondets fokuspunkter. Det absolutte hovedinteresseområdet for oss er imidlertid bistand/utviklingshjelp, og vi ville gjerne vite mer om hvilke muligheter som finnes for å få tilgang til bistandsmidler til våre prosjektpartnere i sør, gjennom EU systemet. Dette er et arbeid som vi vil følge opp og intensivere som konsekvens av turen.

Norsk forening mot støy

Støyforeningen vurderer å søke medlemskap i EEB og har allerede gjort en tentativ og har også fulgt opp og gitt innspill til arbeidet med EUs rammedirektiv for støy, som også har gitt foreningen uformelle nettverk i mange land. Støyforeningen har allerede gjort en tentativ avtale med EEB om å ta opp en konkret sak.
Støyforeningen har imidlertid ikke ressurser til å delta når europeiske og internasjonale standarder (støygrenser) settes for produkter mv.

Vennlig hilsen


Gunnar Bolstad

Generalsekretær i EuropabevegelsenDeltakerliste - Miljøseminar, Brussel 24. – 27.11, 2001


Aanderaa, RuneSABIMA
Bolstad, GunnarEuropabevegelsen
Brænd, ToreNaturvernforbundet
Bye, FrodeSABIMA
Damsgaard, ErikBlekkulf
Eriksen. MortenForum for utvikling og miljø
Engesæth, SiriBellona
Gjørv, MarianneMiljøverndepartementet
Hårklau, Sven ErikWWF Norge
Hansson, RasmusWWF Norge
Johnsen, TorleifNorsk forening mot støy
Kili, TerjeForbrukerrådet
Parmann, SiriNorges Jeger- og fiskerforbund
Selnes, VeraEuropahuset
Solheim ArvidUtviklingsfondet
Svenning, KirstiForum for utvikling og miljø
Thompson, JanDen NorskeTuristforening

På kurset i Oslo deltok i tillegg Tine Larsen fra NU, Sindre Beyer fra Europeisk Ungdom og Maren Esmark og Andreas Tveteraas fra WWF-Norge.

Kursdag i Oslo

Tirsdag 20. november 2001

10.00 Velkommen, Vera Selnes, Europahuset
10.10 Hvorfor er WWF-Norge opptatt av EU som politisk arena? Rasmus Hansson, generalsekretær, WWF-Norge
10.30 EØS-avtalen – hvorfor bestemmes norsk miljøpolitikk i utlandet? Dag Harald Claes, forsker ved ARENA, UiO
11.30 EUs institusjoner – slik vedtas EUs miljøpolitikk, Gunnar Mathisen, informasjonsrådgiver Geelmuyden-Kiese
12.30 Lunsj
13.15 EØS-avtalen – konkrete konsekvenser for norsk miljøpolitikk. Hva kan norske miljøorganisasjoner gjøre med det? Agnethe Dahl, rådgiver i Miljøverndepartementet
14.30 Kan vi lære noe av avholdsfolkets EU-arbeid? Helene Aastad, internasjonal konsulent, AL
15.15 Slutt


PROGRAM

Studiereise til Brussel 24. – 27.11, 2001

Lørdag 24.11
07.00 Avreise fra Gardermoen, Oslo
10.35 Ankomst Zaventem, Brussel
11.00 Sightseeing i Brussel med buss og guide
15.00 Møte på den norske EU- delegasjonen v/ministerråd Elisabeth Walaas og miljøråd Oddmund Graham, Rue Archimede 17, 1000 Brussel, tlf. 234 1111
18.00 Journalist og forfatter Emily von Sydow: "Da Luther kom til Brussel" (på hotellet)


Søndag 25.11
Markedsbesøk for morgenfugler. Vi går fra hotellet kl.09.30.
Togtur til Brugge i 13-tiden for de som har lyst.
Nøyaktig klokkeslett avtales på lørdagen.

Mandag 26.11
09.00 Møte med WWFs Europakontor v/Tony Long
Hvilken posisjon har miljø-NGO’er i EU?
Slik jobber WWF-Europe
Synspunkter på 6. handlingsplan, Avenue de Tervuren 36, 1040 Brussel, tlf. 743 8800
12.00 Lunsj i forbifarten
12.30 Møter i Europakommisjonens miljø DG, Ave. de Beaulieu 5, 1160 Brussel v/kabinettmedlem Marie Higgins
13.30 Luftforurensingspolitikken v/ Peter Gammeltoft, enhetssjef
14.30 EUs Rio-forberedelser v/spesialrådgiver Patrick Rabe
15.30 Møte med European Environmental Bureau v/direktør John Hontelez Rue de la Victoire 26, 1060 Brussel
20.00 Felles middag på Spinnekopke for de som vil – på egen regning

Tirsdag 27.11
09.00 Møte i EFTA-sekretariatet v/Per Mannes og Magnar Ødelien Rue de Treves 74, tlf. 286 1711
11.00 Møte i Europaparlamentet v/MEP Jules Maaten, medlem i miljøkomiteen Rue Wirtz, hovedinngangen på venstre side fra Rue Belliard
11.30 Oppsummering/guiding
13.00 Møte med Ulf Sviden, miljøråd ved den svenske EU-delegasjonen inkl. lunsj i den norske EU-delelgasjonens lokaler
14.00 Møte med Åse Erdal, repr. for Kommunenes Sentralforbund i Brussel i den norske EU-delelgasjonens lokaler
15.00 Bilaterale møter med søsterorganisasjoner
Må avtales av den enkelte deltaker
17.00 Avreise Brussel sentrum
19.35 SAS-avgang fra Brussel
Ankomst OSLO
Vi bor på Hotel Arleguin, Rue de la Fourche 17-19, 1000 Brussel, tlf. 514 1615