Rapport om undersøkelse av lokalpolitikere 2006/2007

En redegjørelse for undersøkelsens gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser

På vegne av Kommunal- og regionaldepartementet har Handelshøyskolen BI, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter.