Rapporter innhentet fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med lærerstreiken

Under streiken hadde Utdanningsdirektoratet et løpende oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å følge med på konsekvenser for elevene. I tillegg fikk de to oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet om innhenting av informasjon i forbindelse med streiken i skolene. Oppdragsbrevene og svarene på disse oppdragene offentliggjøres nå.

Disse rapportene utgjorde deler av det kunnskapsgrunnlaget regjeringen baserte beslutningen om å foreslå tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken på.

Konsekvenser av streik:

Oppdragsbrevene: