Regjeringens resolusjon

Regjeringens resolusjon av 18. februar 1999

(Foredratt av statsråd Marit Arnstad)

Olje- og energidepartementet

Statsråd MARIT ARNSTAD

REGJERINGENS RESOLUSJON

Ref nr:

Saksnr: 98/2072

Dato: 18. februar 1999.

FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT AV 7. DESEMBER 1990 NR. 959 OM PRODUKSJON, OMFORMING, OVERFØRING, OMSETNING OG FORDELING AV ENERGI M.M.

Ovennevnte forskrift er gitt med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven) § 7-6.

Tilrådingen medfører endringer i tre av forskriftens kapitler. Endringene er et resultat av Olje- og energidepartementets arbeid med å gjennomgå alle retningslinjer med hjemmel i forskriften til energiloven og selve forskriften med det siktemål å få en klar avgrensning av regelverket som skal fastsettes som forskrifter.

Forslaget har vært ute på høring i samsvar med forvaltningsloven § 37.

1) Endringer i forskriften kap 3

Kapittel 3 inneholder bestemmelser som utfyller og konkretiserer de krav energiloven stiller til anleggs- og områdekonsesjonærer.

§ 3-6 foreslås endret. Endringen innebærer at kravet til energiplanlegging konkretiseres. Bestemmelsen tar sikte på å igangsette planlegging som i hovedsak vil være sluttbrukerrelatert og knyttet til nettet innen konsesjonsområdet. For å sikre en oppfølging i praksis, skal planene være en del av beslutningsgrunnlaget for konsesjonæren ved nyinvesteringer eller forsterkninger av nettet innen konsesjonsområdet. Energiplanene må sees i sammenheng med og vil være et nyttig bidrag i kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klima- og energistrategier. Disse strategiene vil igjen være et viktig grunnlag for kommunenes og fylkeskommunenes videre planlegging både med hensyn til handlingsprogram, budsjett, arealbruk og klima- og energitiltak.

§ 3-7 bokstav a annet punktum oppheves og erstattes av egen hjemmel om forskriftskompetanse for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i utkastet § 7-1.

§ 3-8 sjette ledd oppheves og erstattes av egen hjemmel om forskriftskompetanse for NVE i utkastet § 7-1.

2) Endringer i forskriften kap 4

Kapittel 4 inneholder bestemmelser som utfyller og konkretiserer kravet i energiloven om omsetningskonsesjon.

§ 4-1 annet strekpunkt foreslås endret for å bringe formålsbestemmelsen mer i samsvar med formålsbestemmelsen i energiloven § 1-2.

Endringen i § 4-2 annet ledd skaper bedre struktur og en mer hensiktsmessig inndeling. Hovedregelen i første punktum omfatter også markedsplass som er kontraktspart i omsetningen av fysiske kraftkontrakter. Oppgaver som eksempelvis måling og avregning av kraftomsetning og tariffering av nettjenester kan konsesjonæren sette bort til en tredjepart. Selve utførelsen av oppgavene vil ikke være konsesjonspliktig. Ansvaret for oppfyllelsen av myndighetenes krav til slike oppgaver vil tilligge omsetningskonsesjonæren.

Alle regler om regnskap er fra 1.1.99 samlet i ny regnskapslov. § 4-4 bokstav a endres i samsvar med dette. Departementet forutsetter at NVE definerer nærmere de virksomhetsområder virksomheten skal oppdeles i, herunder at det skilles mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatte forretningsområder. Bokstav a fjerde til syvende ledd inntas i revidert form i forskriftene som utferdiges av NVE med hjemmel i utkastet § 7-1. Nåværende åttende ledd blir nytt fjerde ledd.

I § 4-4 b første ledd foreslås ordet "ledig" opphevet. Forslaget innebærer ingen realitetsendring. Det presiseres at endringen ikke innebærer at konsesjonæren pålegges ny utbyggingsplikt. Bestemmelsen presiserer at konsesjonæren plikter å stille overføringskapasitet til disposisjon for andre aktører.

I § 4-4 bokstav b nytt annet ledd presiseres NVEs hjemmel for fastsetting av årlige inntektsrammer. Inntektsrammen skal over tid ta hensyn til blant annet kostnader forbundet med offentlige pålegg og økning i bokført nettkapital som følge av nytilknytninger. Før det kan være aktuelt å justere inntektsrammen, må økte kostnader vurderes opp mot hva som med rimelighet kan dekkes innenfor denne rammen. Det foreslås i annet ledd fjerde punktum at reguleringsperiodene skal vare minimum 5 år. Dette er begrunnet i hensynet til forutsigbarhet og klare rammevilkår for bransjen. Departementet vil også presisere at energiloven ikke hjemler adgang til å regulere inntekter fra televirksomhet. Slike inntekter skal derfor ikke hensyntas ved fastsettelsen av inntektsrammen.

§ 4-4 bokstav b nåværende tredje ledd oppheves og erstattes av egen hjemmel om forskriftskompetanse for NVE i utkastet § 7-1. Bestemmelsene om NVEs kompetanse i sjette og syvende ledd erstattes av utkastet § 7-3 Pålegg.

§ 4-4 bokstav c om vedtektsbestemmelser med bindinger om kraftkjøp har ikke lenger praktisk betydning, og foreslås derfor opphevet.

§ 4-4 bokstav d om konsesjonærenes informasjonsplikt overfor myndighetene erstattes av utkastet § 7-2 Tilsyn og kontroll, samt påleggskompetansen i § 7-3.

§ 4-4 bokstav e erstattes av en generell dispensasjonshjemmel i utkastet § 7-4.

3) Endringer i forskriften kap 7

Någjeldende kapittel 7 om ikrafttreden og overgangsregler foreslås utvidet til å omfatte flere fellesbestemmelser. Någjeldende § 7-1 Ikrafttreden og overgangsregler og § 7-2 Forhold til eldre standardvilkår m.v. foreslås flyttet til hhv. §§ 7-5 og 7-6.

Departementet foreslår å delegere forskriftskompetanse til NVE i ny § 7-1. Bestemmelsen oppregner de områder hvor NVE vil ha kompetanse til å utferdige forskrifter. Oppregningen er uttømmende. Forsåvidt gjelder fakturering forutsetter departementet at kompetansen til å utferdige forskrifter ikke benyttes til å gi mer detaljerte regler enn det som er nødvendig for å bevisstgjøre husholdninger om sitt strømforbruk, og derigjennom bidra til en effektiv energibruk.

NVEs rolle som tilsyns- og kontrollmyndighet er foreslått presisert i § 7-2. Bestemmelsen presiserer også konsesjonærenes informasjonsplikt.

Departementet og NVE kan med hjemmel i forslaget § 7-3 gi konsesjonærene pålegg for å sikre etterlevelse av forskrifter og konsesjonsvilkår. Dette innebærer ingen endring fra gjeldende bestemmelser. NVE har som nevnt ovenfor vedtakskompetanse i medhold av någjeldende forskrift § 4-4 bokstav b sjette og syvende ledd. NVE gis ikke kompetanse til å gi pålegg for å gjennomføre forskrifter vedtatt av Kongen i medhold av energiloven § 7-6. Det presiseres at den foreslåtte endringen ikke innebærer endring i adgangen til å fatte vedtak med virkning for tiden forut for vedtakets dato.

Departementet og NVE kan med hjemmel i forslaget § 7-4 dispensere fra forskrifter og konsesjonsvilkår. NVE gis ikke kompetanse til å dispensere fra forskrifter vedtatt av Kongen i medhold av energiloven § 7-6. NVEs dispensasjonsadgang forutsetter hjemmel også i forskrifter utferdiget av NVE.

Norges vassdrags- og energiverk endret med virkning fra 1.10.98 navn til Norges vassdrags- og energidirektorat. Bestemmelsene i forskriften med henvisning til Norges vassdrags- og energiverk endres tilsvarende.

Departementet legger til grunn at kravene om å utrede og forhåndsvurdere konsekvensene av den forslåtte forskriftsendringen som følger av utredningsinstruksen og forvaltningsloven er ivaretatt.

Av hensyn til behovet for en klar avgrensning av regelverket som skal fastsettes som forskrifter, er det nødvendig at forskriften trer i kraft så fort som mulig. Foreslått ikrafttreden er derfor 1. april 1999.

--------------------------------------

Det fremgår av tilrådingen at endringsforskriften skal tre i kraft 1. april 1999.

I forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. gjøres følgende endringer:

I

§ 3-6 skal lyde:

Konsesjonæren plikter etter pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat å utarbeide planer for energiforsyningen innen konsesjonsområdet, herunder gjøre kostnadsoverslag og kartlegge muligheter for bruk av fjernvarme og energifleksible løsninger, varmegjenvinning, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringer, og effekten av å ta i bruk energistyringssystemer på forbrukersiden. Planene skal være en del av beslutningsgrunnlaget for konsesjonæren ved nyinvesteringer eller forsterkninger av nettet innen konsesjonsområdet.

§ 3-7 bokstav a annet punktum oppheves.

§ 3-8 sjette ledd oppheves. Nåværende syvende ledd blir nytt sjette ledd.

§ 4-1 annet strekpunkt skal lyde:

- å legge til rette for at nettvirksomheten utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

§ 4-2 annet ledd skal lyde:

Enheter som omsetter elektrisk energi eller som kan stå i en eller annen form for monopolsituasjon, må ha omsetningskonsesjon. Dette gjelder blant annet:

a) enheter som eier eller driver fordelings- eller overføringsnett eller har leveringsplikt.

b) enheter som forestår driftskoordinering.

§ 4-4 bokstav a skal lyde:

a) Intern organisering og regnskap

Konsesjonæren plikter å føre regnskap etter bestemmelsene i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven). Regnskapet skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk.

Konsesjonæren skal oppdele virksomheten i selvstendige virksomhetsområder med separate budsjetter og regnskaper (resultatoppstilling og balanse), og gi separat regnskapsinformasjon om virksomhetsområdene.

Direkte og indirekte interne overføringer av økonomiske midler mellom monopolvirksomhet og annen virksomhet som konsesjonæren driver skal fremgå av regnskapene.

Fjerde til syvende ledd oppheves.

Nåværende åttende ledd blir nytt fjerde ledd, og skal lyde:

Regnskap etter første og annet ledd skal innleveres til Norges vassdrags- og energidirektorat etter de samme bestemmelser om innlevering til sentralt regnskapsregister som er fastsatt i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap.

§ 4-4 bokstav b, overskriften, skal lyde:

b) Overføringskapasitet, tariffer og inntekter ved salg av nettjenester

Første ledd skal lyde:

Konsesjonæren plikter å stille overføringskapasitet i nettsystemet til disposisjon for enheter som produserer, overfører, omsetter eller bruker elektrisk energi.

Nytt annet ledd skal lyde:

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter årlige inntektsrammer for den enkelte konsesjonær. Inntekten skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet samt gi en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Hovedprinsippene for beregningen av inntektsrammen skal revurderes periodevis. Hver periode skal vare minimum 5 år. Konsesjonæren skal sikres en minimumsavkastning. Konsesjonærens oppnådde avkastning skal ikke være urimelig høy.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og skal lyde:

Konsesjonæren fastsetter overføringstariffene . Tariffene bør i størst mulig grad gjenspeile belastningen på nettet. Konsesjonæren må ikke diskriminere brukere av nettet, men tilby like tariffer justert for forskjeller i brukstid, leveringskvalitet m.v.

Nåværende tredje ledd oppheves.

§ 4-4 bokstav b femte, sjette og syvende ledd oppheves.

§ 4-4 bokstav c oppheves

§ 4-4 bokstav d oppheves

§ 4-4 bokstav e oppheves

Ny § 7-1 Kompetanse skal lyde:

Norges vassdrags- og energidirektorat kan utferdige forskrifter til gjennomføring og utfylling av denne forskrift forsåvidt gjelder:

  • regional kraftsystemplanlegging, jfr § 3-3
  • lokal energiplanlegging, jfr § 3-6
  • energiøkonomisering, jfr § 3-7 a
  • leveringskvalitet, jfr § 3-7 b
  • rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering, jfr § 3-8
  • intern organisering og regnskap, jfr § 4-4 a
  • overføringskapasitet og tariffering av nettjenester, jfr § 4-4 b
  • krav til måling, avregning og fakturering, jfr § 4-4 b
  • inntektsrammer ved overføring og fordeling av elektrisk energi, jfr § 4-4 b

Ny § 7-2 Tilsyn og kontroll skal lyde:

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn for å sikre etterlevelse av denne forskrift, bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt i medhold av energiloven.

Konsesjonæren skal medvirke til gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn.

Ny § 7-3 Pålegg skal lyde:

Departementet kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av denne forskrift, bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt i medhold av energiloven.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven.

Ny § 7-4 Dispensasjon skal lyde:

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift, bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt i medhold av energiloven.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven.

Nåværende § 7-1 blir ny § 7-5.

Nåværende § 7-2 blir ny § 7-6.

I følgende bestemmelser endres "Norges vassdrags- og energiverk" til "Norges vassdrags- og energidirektorat": §§ 3-3 første og annet ledd, 3-4 bokstavene a, b og c, 3-7 bokstav b, 3-8 annet ledd, 4-2 fjerde ledd, 4-3 første ledd, 5-3 bokstavene a, b og c, 6-2 tredje ledd, 6-3 annet og fjerde ledd, 6-4 første ledd, 6-5 første og annet ledd, ny § 7-5.

II

Forskriften her trer i kraft 1. april 1999.

Olje- og energidepartementet

tilrår

Med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. foretas de endringer og opphevelser i forskrifter som fremgår av Olje- og energidepartementets foredrag av 18. febru