Regjeringens vurdering av fylkeskommunens oppgaver - miljø, landbruk, plan og areal

Brev fra Kommunal- og regionalministeren 12. februar.

Fylkeskommunene, fylkesmennene, Kommunenes Sentralforbund, statens utdanningskontor, fylkeslegene, hovedsammenslutningeneDeres ref

Vår ref

Dato

02/278

12.02.2002

Regjeringens vurdering av fylkeskommunens oppgaver – miljø, landbruk, plan og areal

Jeg viser til mitt brev av 20.11.2001 om oppfølging av oppgavemeldingen – vurdering av fylkeskommunens oppgaver. Jeg orienterte om at regjeringen ville gjøre en vurdering av fylkeskommunens oppgaver i lys av Sem-erklæringen, med hovedvekt på miljø, landbruk, plan og areal.

Regjeringens konklusjon
Jeg vil med dette orientere berørte parter om at regjeringen vil anbefale overfor Stortinget at de planlagte endringene på regionalt nivå knyttet til miljø, landbruk, planlegging og arealforvaltning, ikke iverksettes. Regjeringen har i konklusjonen lagt særlig vekt på følgende fire hensyn:

  • Kommunene bør overta ansvaret for oppgaver som krever lokalpolitisk skjønn.
  • Staten bør ha ansvaret for standardiserte, regelorienterte og/eller kontrolloppgaver.
  • Fylkeskommunen bør ikke utvikles til en overkommune.
  • Endringer i oppgavefordelingen bør bidra til redusert byråkrati.

Regjeringen vil desentralisere flere miljø- og landbruksoppgaver til kommunene. De er de nærmeste til å ivareta oppgaver som krever lokalpolitisk skjønn. Regjeringen vil som en del av dette foreslå en ytterligere desentralisering av oppgaver fra staten til kommunene når det gjelder de økonomiske virkemidlene på landbruksområdet. I den sammenheng er det snakk om de bedriftsrettede bygdeutviklingsmidlene som i dag forvaltes av SND, de miljørettede virkemidlene og skogmidlene under Landbrukets utviklingsfond. Bruken og disponeringen av de bedriftsrettede bygdeutviklingsmidlene styres av avtalepartene gjennom jordbruksavtalen. De endringene som regjeringen nå foreslår vil derfor bli brakt inn for avtalepartene i forbindelse med jordbruksoppgjøret i løpet av våren 2002. Regjeringen vil vurdere nærmere om det er behov for å endre kriteriene i inntektssystemet til kommunene som følge av at kommunene skal få flere oppgaver innenfor miljø og landbruk.

Regjeringen vil gi fylkeskommunen økt ansvar for og myndighet over midler som har betydning for regional utvikling. Samtidig vil regjeringen anbefale at det gjennomføres forsøk med enhetsfylke (sammenslåing av fylkeskommunens og fylkesmannens administrasjon) og med kommunal oppgavedifferensiering (at kommuner med ulike forutsetninger gis ulike oppgaver). Jeg vil legge fram en stortingsmelding om oppgavefordelingen våren 2002.

Nærmere om lokale og regionale miljø- og landbruksoppgaver
Fylkesmannen skal formidle og gjennomføre nasjonal miljø- og landbrukspolitikk. Oppgavene er i stor grad knyttet til myndighetsutøving (f.eks. behandling av konsesjonssøknader, tilsyn og klage) og forvaltning av tilskudd. Hovedtyngden av fylkesmannens oppgaver på miljø og landbruk som krever lokalpolitisk skjønn, skal overføres til kommunene. De gjenværende miljø- og landbruksoppgavene på regionalt nivå vil i stor grad være oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger og som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep. Også av hensyn til likhet og rettssikkerhet bør staten ha ansvaret for disse oppgavene. I Sem-erklæringen er det lagt vekt på at fylkeskommunen ikke skal være en overkommune, og at endringer i oppgavefordelingen må bidra til redusert byråkrati. En overveiende del av de regionale miljø- og landbruksoppgavene vil være av overkommunal karakter dersom de overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen. En overføring vil også bety at klagebehandling og lovlighetskontroll skilles fra den øvrige forvaltningen, og dermed gi dobbeltbyråkrati og dobbeltkompetanse på regionalt nivå. Regjeringen har på denne bakgrunn konkludert med at ansvaret for regionale miljø- og landbruksoppgaver ikke bør overføres til fylkeskommunen.

Nærmere om fylkeskommunen som planmyndighet
De planlagte endringene på plansiden vil etter regjeringens vurdering kunne gjøre fylkeskommunen til en overkommune. Kommunal deltakelse i fylkesplanleggingen vil redusere overkommunefunksjonen, men vil samtidig øke byråkratiet knyttet til fylkesplanprosessen. Regjeringen anbefaler av den grunn at de nevnte endringene vurderes nærmere under oppfølgingen av Planlovutvalget.

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
Regjeringen ønsker å gi fylkeskommunen økt myndighet i forvaltningen av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (kategori 13.50), og vi vil vurdere tilsvarende desentralisering og delegering av myndighet i tilknytning til øvrige midler som har betydning for regional utvikling. Hensikten er å gå over fra regel- til rammestyring, noe som vil bety økt handlingsrom for fylkeskommunen. Regjeringen anser dette som viktigere for å styrke fylkeskommunen som utviklingsaktør enn å overføre ansvaret for regionale miljø- og landbruksoppgaver.

Tannhelsetjenesten
Når det gjelder den offentlige tannhelsetjenesten, har regjeringen bestemt seg for å videreføre dette som en fylkeskommunal tjeneste. Regjeringen ønsker å konsolidere og bidra til en styrking av den offentlige tannhelsetjenesten. Det skal i større grad fokuseres på målrettet rekruttering av personell, økning i utdanningskapasitet for tannleger, kompetanseheving for de ulike tannhelsepersonellgruppene, forsøksvirksomhet, utprøving av nye organisasjonsmodeller og tiltak for å stimulere til en bedre geografisk fordeling av tannleger.

Med hilsen


Erna Solberg

Kopi: departementene og SMK