Regnskapsføring av mottatte avdrag på utlån

Buskerud kommunerevisjon IKS
Postboks 4197
3005 DRAMMEN

Deres ref

Vår ref

Dato

252/03

03/3734-2 BED

18.11.2003

Regnskapsføring av mottatte avdrag på utlån.

Vi viser til brev av 21.10.2003 om fylkeskommunens føring av mottatte avdrag på utlån til Vardar AS.

Fylkeskommunens utlån til selskapet har bakgrunn i konvertering av fylkeskommunens andel av egenkapitalen i selskapet til et ansvarlig lån. Lånet er i fylkeskommunens balanse klassifisert som utlån (finansielt anleggsmiddel).

Utlånet er fra fylkeskommunens side å betrakte som en investering, der avkastningen kommer i form av renteinntekter i stedet for som utbytte. Avdragene vil medføre en reduksjon av den bokførte verdien på fylkeskommunens investering, og må betraktes som tilbakebetaling av kapital.

Etter regnskapsforskriften av 15. desember 2000 § 3 tredje ledd nr. 7, som angir at øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån føres i investeringsregnskapet, skal mottatte avdrag (innbetalinger) på utlån føres i investeringsregnskapet, jf. merknadene.

Med hilsen

Trond Christensen e.f.
underdirektør

Bent Devik
rådgiver