Retningslinjer for evaluering av utflytting av statlig virksomhet

Siden 2000 er flere statlige virksomheter blitt flyttet ut fra Oslo. De enkelte departementene har ansvaret for å evaluere flytteprosessene som deres underliggende virksomheter har gjennomført. For å få bedre kunnskap om kostnader og effekter av utflyttinger er det ønskelig å kunne trekke generelle konklusjoner ut over den enkelte flyttingen. Disse retningslinjene skal bidra til at det kan gjennomføres sammenlignbare evalueringer på tvers av sektorer og fagområder.

Siden 2000 er flere statlige virksomheter blitt flyttet ut fra Oslo. De enkelte departementene har ansvaret for å evaluere flytteprosessene som deres underliggende virksomheter har gjennomført. For å få bedre kunnskap om kostnader og effekter av utflyttinger er det ønskelig å kunne trekke generelle konklusjoner ut over den enkelte flyttingen. Det vil gi viktig kunnskap for regjeringens videre arbeid med statlig lokaliseringspolitikk.

Disse retningslinjene skal bidra til at det kan gjennomføres sammenlignbare evalueringer på tvers av sektorer og fagområder. For at evalueringene skal kunne sammenlignes er det er ønskelig at de enkelte evalueringene så langt som mulig vurderer de samme virkningene og benytter de samme datakildene der offentlig statistikk er tilgjengelig eller tall som kan sammenlignes (for eksempel regnskapstall).

Retningslinjene vil bli lagt til grunn for en samlet evaluering av utflyttingene av Konkurransetilsynet, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet og Sjøfartsdirektoratet samt de regionale virkningene av flyttingen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg vil flyttingen av Kystverket kunne bli inkludert i evalueringen. På grunnlag av erfaringene fra denne felles evalueringen kan det bli aktuelt å revidere retningslinjene.

Retningslinjer for evaluering av utflytting av statlig virksomhet (PDF)