Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold, til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster av 21 juni 1963 nr. 12 (kontinentalsokkelloven).

Rundskriv

Rundskriv

Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold, til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster av 21 juni 1963 nr. 12 (kontinentalsokkelloven).

Disse bestemmelser kommer til anvendelse på søknad om utforskning og utnyttelse av forekomster av skjellsand, sand og grus på havbunnen i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som. er undergitt norsk statshøyhet. Bestemmelsene omfatter ikke områder undergitt privat eiendomsrett.

Det har heller ikke vært meningen å gripe inn overfor utnyttelse som naturlig faller under den uskyldige nytterett, jf prinsippet i straffelovens § 400. Bestemmelsene gjelder således kun kommersiell utnyttelse av forekomster som nevnt ovenfor.

Det minnes innledningsvis om at de ulike planer som vedtas i henhold til plan- og bygningslovens regelverk vil være retningsgivende for behandling og innvilgelse av konsesjoner. Fylkeskommunen kan derfor ikke treffe vedtak om konsesjoner i strid med bindende arealplaner, med -Mindre den aktuelle planmyndighet samtykker.

Videre gjøres det også spesielt oppmerksom på at masseopptak skal meldes til kommunen i henhold til plan- og bygningslovens § 84 jf. § 81 samt at plan- og bygningslovens kapittel VII om melding og konsekvensutredning også kommer til anvendelse dersom uttaket berører minst 50 dekar samlet overflate eller dersom uttaket vil omfatte mer enn 500 000 m3 masse. I disse tilfellene skal uttaket meldes til Nærings- og energidepartmentet.

Avgjørelsen av om konsesjon skal meddeles fattes etter en skjønnsmessig vurdering, hvor fordelene med tiltaket sammenholdes med de ulemper det vil medføre. Lovens formål setter ramme for hvilke hensyn man i denne forbindelse kan vektlegge.
Av forarbeidene til loven fremgår det at hensikten med loven var å gi norske myndigheter en klar hjemmel til å føre kontroll med undersøkelse og utnyttelse av de undersjøiske naturforekomstene. Miljømessige og geografiske forhold vil således være relevante momenter ved vurderingen.

Å prioritere søkere fra eget fylke vil derimot være et utenforliggende hensyn i denne forbindelse.

Konsesjon kan maksimalt gis for et tidsrom på 5 år. Det er anledning til å søke om forlengelse av tillatelsens varighet.

Konsesjon gis med koordinatfestede punkter på økonomisk kart i størrelsesorden 1:5000. Konsesjonene forutsettes gitt slik at områdene ikke overlapper hverandre, og ikke er i strid med gjeldende konsesjoner.-

Det forutsettes at fylkeskommunene, før vedtak treffes, lager en skriftlig tilrådning til spørsmålet om konsesjon skal gis eller ikke. Tilrådningen skal som et minimum inneholde et resymé av de ulike høringsuttalelser og en vurdering og konklusjon i den konkrete sak. Tilrådningen skal vedlegges saken.

1. Fremsetting av søknad

Søknad om konsesjon sendes fylkeskommunen i det fylket hvor opptaksområdet ligger.

2. Konsesjonssøknadens innhold

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • søkerens navn og fullstendig adresse med eventuelt telefonnummer
 • sjøkart og økonomiske kart i målestokk 1:5000 med de omsøkte områder inntegnet
 • hvilken opptaksmetode som er tenkt benyttet
 • opplysning om forekomstens antatte størrelse og antatt årlig og samlet
  opptakskvantum
 • opplysninger om virksomhetens forhold til fylkeskommunale og kommunale planer ved opptak innenfor plan- og bygningslovens anvendelsesområde
 • antatt opptakssesong.

Dersom opplysninger om sjøbunnens topografi og biologi samt forekomstens utbredelse og kvalitet er tilgjengelig uten vesentlige kostnader for søkeren, bør søknaden også inneholde slike opplysninger.

Fylkeskommunen kan kreve ytterligere opplysninger dersom det finnes påkrevet.

3. Høring

Søknaden skal før avgjørelse treffes, forelegges følgende instanser:

 • Fiskeridirektoratet
 • Kystdirektoratet
 • Televerket - regionalt, og eventuelle andre instanser som kan tenkes å ha kabler i området.
 • Fylkesmannen i det fylket hvor forekomsten ligger
 • Kommunen hvor forekomsten ligger
 • sjøforsvarsdistrikt – regionalt
 • sjøfartsmuseet eller annen institusjon med tilsvarende myndighet etter kulturminnelovens § 14 i det distrikt hvor forekomsten ligger.

Fylkeskommunen kan i tvilstilfelle forelegge søknaden for andre instanser


4. Avgift

Konsesjonærene skal betale en avgift basert på årlig opptatt mengde.

Avgiften fastsettes av departementet men innkreves og disponeres av fylkeskommunen.


5. Konsesjonsvilkår

Konsesjon gir adgang til opptak av en eller flere forekomster, eventuelt, begrenset til en nærmere angitt del av forekomstene. Konsesjon gir ikke adgang til opptak på mindre enn fem meters dyp ved normalt lavvann.

Konsesjon skal i alminnelighet gis på følgende vilkår:

1.

Opptak av masser skal foregå på en slik måte at det ikke blir til hinder eller ulempe for ferdselen på sjøen, det alminnelige fiske, fugle- eller friluftslivet i området. Spesielt skal det påses at virksomheten ikke skader fisk som står i merder eller som er låssatt.

Dersom opptaksområdet grenser mot viktige gyte- og oppvekstområder for villfisk eller områder med spesielle naturvern- eller friluftsinteresser som feks. sjøfuglreservater, havstrand- eller våtmarksområder, skal det utvises særlige hensyn under driften.

Når arbeidet pågår skal det foretas forsvarlig merking av området. Det må ikke strekkes fortøyninger til land når sandopptak pågår slik at lokalleder stenges.

Ved opptaket skal det unngås at det. dannes steile skråninger med fare for utglidning/utrasing av strandmasser, kunstige marbakker eller dype hull. Rettighetshaver påtar seg å føre kontroll med at utrasing ikke skjer.

Dersom opptaket allikevel skulle føre til tegn på utglidning/utrasing eller annen vesentlig skade påført naturen eller faste innretninger, skal opptaket opphøre øyeblikkelig og fylkeskommunen kontaktes omgående.


2.

Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler søkeren.


3.

Det skal påses at virksomheten ikke skader undersjøiske kabler eller andre undersjøiske installasjoner. Opptak skal ikke under noen omstendigheter skje på mindre avstand fra disse enn 100 m.


4.

For masse opptatt på statens grunn betales en årlig avgift til fylkeskommunen. Betalingen skal finne sted innen 31. januar det etterfølgende år. Rettighetshaveren skal påse at det føres nøyaktig oversikt over opptatt mengde, slik at riktig avgift kan beregnes.

Betales ikke produksjonsavgiften kan konsesjonen trekkes tilbake. Ny opptakstillatelse kan i så fall ikke påregnes gitt før det skyldige beløpet er betalt.


5.

Årlige oppgaver over opptatt mengde og de opptatte massers kvalitet meddeles fylkeskommunen senest 31. januar det etterfølgende år. Melding sendes til fylkeskommunen selv om det ikke har foregått opptak det foreløpende år. Likeledes underrettes fylkeskommunen når virksomheten nedlegges for godt.


6.

Representanter for fylkeskommunen eller andre inspektører med fullmakt fra fylkeskommunen skal til enhver tid ha adgang til området for å påse at arbeidet foregår i overensstemmelse med konsesjonen og at det føres nøyaktig oversikt over opptaket. Ved overtredelse av vilkårene underretter inspektørene fylkeskommunen, som avgjør om konsesjonen skal inndras.


7.

Blir det under opptaket oppdaget kulturminner som keramikk eller andre løsfunn, skipsdeler, vrak og annet, skal virksomheten midlertidig stanses og fylkeskommunen underrettes om funnet. Virksomheten må ikke skade eller ødelegge slike funn, jf lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.


8.

Meddelt konsesjon gjelder fem år fra meddelelsen med mindre forhold som man på meddelelsestidspunktet ikke har oversikt over eller som er beskrevet i ovennevnte poster gjør at fylkeskommunen finner å måtte stoppe driften tidligere. Det er anledning til å søke forlengelse av tillatelsens varighet. Slik søknad må være innkommet til fylkeskommunen før fem-årsperioden utløper.


9.

Ved eventuelt vilkårsbrudd kan fylkeskommunen trekke konsesjonen tilbake.


10.

Dersom det tas opp skjellsand, sand eller grus uten at tillatelse er gitt, vil forholdet være straffbart i henhold til straffeloven § 332. Slike overtredelser kan anmeldes på ordinær måte til påtalemyndigheten.


11

Ved nedleggelse plikter konsesjonsinnehaver å fierne anlegget.

6. Klage

Fylkeskommunens vedtak kan påklages til Nærings- og

energidepartementet jf forvaltningslovens §§ 28 flg.

7. Ikrafttredelse

Dette rundskriv vil gjelde fra 1. april 1993. Søknader om opptak av skjellsand, sand eller grus som er innkommet Nærings- og energidepartementet før denne dato, ferdigbehandles av Nærings- og energidepartementet.