Rundskriv I-2/2022 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022

Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortinget budsjettvedtak om å iverksette et nytt tannhelsetilbud til 21 – 22 åringer med 50 pst. egenbetaling. Vi viser til budsjettinnstillingen Innst. 16 S (2021 – 2022) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Rundskriv I-22022 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2022 (L)(2072000).pdf