Rundskriv F-004-98

Endring av forskrifter til lov om voksenopplæring (09.01.98)

Rundskriv F-004-98

Saksnr. 98/9 - 98/137

09.01.1998

Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner De tilskuddsberettigede studieforbund Norsk forbund for fjernundervisning Voksenopplæringsforbundet Norsk Fjernundervisning Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt Nasjonalt Læremiddelsenter Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå Statens utdanningskontorer Folkehøgskolerådet

Endring av forskrifter til lov om voksenopplæring


1. Endring av forskrift for fjernundervisningsinstitusjonene

I henhold til forskrift av 25. november 1992 nr. 1127 punkt 1.1 annet punktum, gitt i medhold av lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35 § 25, tildeler departementet hvert år et rammetilskudd til den enkelte tilskuddsberettigede fjernundervisningsinstitusjon. Hovedgrunnlaget for beregning av rammen er antall gjennomførte tilskuddsberettigede studietimer de tre siste år.

Departementet har ved forskrift av 8. januar 1998 besluttet å endre beregningsgrunnlaget for rammetilskudd til å omfatte tilskuddsberettigede studietimer de tre årene før siste foregående år.

Dette betyr at endelig tilsagn om rammetilskudd kan oppgis i tilsagnsbrevet i januar hvert år. For institusjonene vil dette i første omgang bety at fordelingsnøkkelen for 1998 blir den samme som for 1997. Forutsatt uendret totalramme vil ingen institusjoner rammes negativt av denne endringen.

Forskrift av 25. november 1992 nr. 1127 punkt 1.1, nytt annet punktum vil lyde:

"Hovedgrunnlaget for beregning av rammen er antall gjennomførte tilskuddsberettigede studietimer ved den enkelte institusjon de tre årene før siste foregående år."

Endringen trer i kraft straks.

2. Endring av forskrift for studieforbundene

I henhold til forskrift av 28. februar 1992 nr. 342 punkt 2.1, annet punktum, gitt i medhold av lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35 § 19, fastsetter departementet hvert år rammer for samlet tildeling til det enkelte studieforbund. Hovedgrunnlaget for fastsetting av rammene er antall gjennomførte tilskuddsberettigede studietimer de tre siste år.

Departementet har ved forskrift av 8. januar 1998 besluttet å presisere at hovedgrunnlaget for fastsetting av rammene er gjennomførte studietimer de tre årene før siste foregående år.

Endringene av forskriften er en presisering av dagens ordning og innebærer ingen realitetsendring ut over dette.

Forskrift av 28. februar 1992 nr. 342 punkt 2.1, nytt annet punktum vil lyde:

"Hovedgrunnlaget for fastsetting av rammene er antall gjennomførte studietimer de tre årene før siste foregående år."

Endringen trer i kraft straks.

Med hilsen

Stig Klingstedt e.f.
ekspedisjonssjef
Torunn Westli
underdirektør
Lagt inn 2. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen