Rundskriv F-009-00

VK II Allmennfaglig påbygging - Generell studiekompetanse som bygger på yrkesfaglige studieretninger (08.02.00)

1.1.1 Rundskriv
F-009-00

1.1.1.1 Saksnr. 99/2599

1.1.1.2 08.20.2000

1.1.2 Dette rundskrivet erstatter F-021-97 av 13.20.97

VK II allmennfaglig påbygging. Erstatter F-021-97

Fylkeskommunene

Fylkeskommunale videregående skoler

Private videregående skoler

Statlige videregående skoler

Styret for de samiske videregående skolene

Samisk utdanningsråd

Høgskoler og universiteter

Elevorganisasjonen

Lærerorganisasjonene

Næringslivets Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Kommunenes Sentralforbund

Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Opplæringsrådene

Statens utdanningskontorer

Samordnet opptak

2 VK II Allmennfaglig påbygging - Generell studiekompetanse som bygger på yrkesfaglige studieretninger

Dette rundskrivet lemper noe på kravet til studieretningsfag for dem som på grunnkurs og videregående kurs I har avsluttet felles allmenne fag som gir grunnlag for studiekompetanse. I tillegg presiseres kravet til timetall for å få vitnemål i treårig løp med VK II allmennfaglig påbygging.

For yrkesfaglige utdanningsløp gjelder følgende krav til generell studiekompetanse:

2.1 1. Elever/lærlinger med opplæring i Reform 94

2.1.1.1 a. VKII allmennfaglig påbygging for elever med GK og VKI i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94.

Kurset "VKII allmennfaglig påbygging" bygger på GK og VKI i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94 og fører fram til generell studiekompetanse. Elever som ønsker å avbryte et yrkesfaglig utdanningsløp etter GK og VKI , har mulighet for å velge "VKII allmennfaglig påbygging" for å oppnå studiekompetanse.

Timetall og krav til vitnemål i treårig løp med VKII allmennfaglig påbygging

Fullført og bestått grunnkurs ( 35 uketimer), videregående kurs I ( 35 uketimer) og videregående kurs II allmennfaglig påbygging (30 uketimer) - til sammen 100 uketimer - oppfyller kravet til vitnemål i treårig løp. For dem som har grunnkurs i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (30 uketimer), vil kravet til vitnemål være 95 uketimer.

Innholdet i kurset:

For elever som har fulgt ordinært opplegg i GK og VKI i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94, gjelder følgende krav til fag og timetall for å oppnå generell studiekompetanse på VK II allmennfaglig påbygging (timetallet er angitt som et gjennomsnittlig uketimetall):

Felles allmenne fag:

Norsk

10 uketimer

Matematikk

2 uketimer

Naturfag

3 uketimer

Engelsk

1 uketime

Nyere historie

4 uketimer

Kroppsøving

2 uketimer

Studieretningsfag

minimum

6 uketimer

Valgfag

maksimum

2 uketimer

Sum uketimer

minimum

30 uketimer

Studieretningsfagene må velges fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Det stilles ikke krav til fordypning i studieretningsfag. Det er heller ikke krav om valgfag, men det kan velges inntil 2 uketimer valgfag innenfor en ramme på 30 uketimer.

Elever med felles allmenne fag som er avsluttet på grunnkurs og videregående kurs I innenfor rammen på 35 uketimer

De som har avsluttet ett eller flere felles allmenne fag på grunnkurs og videregående kurs I, for eksempel matematikk og naturfag, og dermed har oppfylt kravet til studiekompetanse i disse fagene, kan erstatte disse timene enten med valgfag, studieretningsfag eller felles allmenne fag for å oppfylle kravet om minimum 30 uketimer på videregående kurs II allmennfaglig påbygging.

Elever med fag som er avsluttet på grunnkurs og videregående kurs I utover kravet om 35 uketimer

Elever som på grunnkurs eller videregående kurs I har bestått fag utover minimumskravet til årskursbevis på 35 uketimer (studieretning AA – 30 uketimer), kan redusere timetallet tilsvarende på videregående kurs II allmennfaglig påbygging, slik at timetallet samlet blir 100 uketimer over 3 år (studieretning AA – 95 uketimer). Det er en forutsetning at det samlede kravet om felles allmenne fag og 6 uketimer studieret-ningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag blir oppfylt.

2.1.2 b. Fullført opplæring med yrkeskompetanse i Reform 94.

De som har fag-/svennebrev eller annen yrkeskompetanse etter 3-årig videregående opplæring i Reform 94, må tilfredsstille kravet til 35 uketimer felles allmenne fag for å få generell studiekompetanse. Dette gjelder følgende fag:

Engelsk

5 uketimer

Matematikk

5 uketimer

Naturfag

5 uketimer

Nyere historie

4 uketimer

Samfunnslære

2 uketimer

Norsk

14 uketimer

De som har fullført og bestått opplæring i Reform 94 med yrkeskompetanse, vil normalt ha gjennomført 15 uketimer, og må derfor ta de resterende 20 uketimer i de felles allmenne fagene fordelt slik dersom de vil ha studiekompetanse:

Engelsk

1 uketime

Matematikk

2 uketimer

Naturfag

3 uketimer

Nyere historie

4 uketimer

Norsk

10 uketimer

2.2 2. Elever/lærlinger med opplæring før Reform 94

2.2.1 a. Fullført opplæring med yrkeskompetanse før Reform 94

For dem som har fag-/svennebrev eller annen fullført yrkeskompetanse, gjelder samme krav til felles allmenne fag (35 uketimer) som i Reform 94 for å oppnå generell studiekompetanse (jf punkt 1b ovenfor).

2.2.2 b. Elever som ikke har fullført AF eller HK før Reform 94

Elever som ikke har fullført studieretningene for AF eller HK i gammel struktur, må for å få vitnemål fullføre opplæringen i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.

Med hilsen

Ole Briseid e. f.
Ekspedisjonssjef

Inger Iversen
avdelingsdirektør