Rundskriv F-012-00 Vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling

Vedlegg til rundskriv
F-012-00

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Januar 2000

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling

Skjema for lærekontrakt fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, skal benyttes for alle lærekontrakter i læreforhold som er opprettet i medhold av lov 17.juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Skraverte rubrikker fylles ut av yrkesopplæringsnemnda..

Kontrakten utfylles i tre eksemplarer som sendes fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda innen en – 1 – måned etter at læreforholdet er startet. Kontrakter med prøvetid, jf oppl § 4-5 tredje ledd, må være opprettet innen 1 mnd etter at læreforholdet er startet og sendt til yrkesopplæringsnemnda.

Yrkesopplæringsnemnda beholder ett eksemplar av den godkjente lærekontrakten og sørger for at de partene som har inngått kontrakten, dvs lærling og lærebedrift, får hvert sitt eksemplar.

1.

Lærefag: Den offisielle betegnelsen på faget benyttes. Se læreplanen.

Lærlingens navn: Alle etternavn, for- og mellomnavn tas med.

Fødsels- og personnummer: 11 siffer

Bostedskommune: Både kommunenummer og -navn føres opp.

Foresattes, ev. nærmeste pårørendes, navn og adresse: Tas med selv om lærlingen er over 18 år.

Hjemstedsfylke: Navnet på det fylket lærlingen bodde i da hun eller han søkte læreplass.

2.

Navn på bedrift / opplæringskontor: Sett strek over det som ikke passer, og skriv navnet på bedriften ( forskr § 11-1) eller opplæringskontoret (forskr § 11-2) som har inngått kontrakten. Der dette er avklart, oppgis navnet på den medlemsbedriften som skal ha hovedansvaret for opplæringen.

Organisasjonsnummer: Før opp det nummeret bedriften/opplæringskontoret er registrert i Enhetsregisteret med; 9 siffer.

Adresse: Før opp adressen til den bedriften eller det opplæringskontoret som kontrakten er inngått med. NB: Få med korrekt post-/bankgiro!

Faglig leder: Navnet på den i bedriften som er faglig leder for lærlingen. Oppl § 4-3 annet ledd og rundskriv F-21-95.

Arbeidstakernes tilsynsrepresentant: Navnet på den representanten arbeidstakerne i lærebedriften har oppnevnt til å føre tilsyn med opplæringen. Oppl § 4-7. Foregår deler av opplæringen i annen bedrift, kan navnet på bedriften, faglig leder og tilsynsrepresentant skrives i rubrikken "Tilleggsvilkår" under pkt 3.

Opplæringsring: Dersom lærebedriften er med i en opplæringsring, fører en opp navnet og eventuelt nummeret på ringen. (forskr § 11-3).

3.

Opplæringsdel: Her føres den avtalte lengden på opplæringsdelen i bedrift. Jf endringer som følge av avviksfag, nytegning av kontrakt etter avbrudd, godskriving e.a.

Verdiskapingsdel: Her føres den avtalte lengden på verdiskapingsdelen. Jf endringer som følge av avviksfag, nytegning av kontrakt etter avbrudd e.a.

Læretid i bedrift fra dato: Her fører bedriften på datoen da læreforholdet faktisk begynner.

Beregnet utløpstid: Her framkommer datoen da læreforholdet er beregnet å opphøre.

Prøvetid utløper: Her framkommer datoen da prøveforholdet er beregnet å opphøre. Jf oppl § 4-5 og forskr 11-12 første ledd.

Tilleggsvilkår/merknader: Her føres eventuelle spesielle forhold som er av betydning for kontraktsforholdet. Lærebedriftens rettigheter og plikter framkommer i oppl § 4-4. Det vises også til forskr § 11-1 til § 11-5. For lærling som inngår kontrakt med sikte på å ta hele opplæringen i bedrift - oppl § 3-3 sjette ledd og forskr § 11-12 - har bedriften ansvaret for teoridelen av opplæringen. Bedriften kan sette bort denne delen av opplæringen til andre. Opplysninger om slike forhold føres her. Dette er spesielt viktig dersom fylkeskommunen skal forestå opplæringen. Avtale om innkvartering, skyss, spesielle arbeidstidsbestemmelser osv. kan også føres her. Det kan ikke gjøres avtale om tilleggsvilkår som er i strid med bestemmelser i opplæringslova eller andre lov- eller forskriftsbestemmelser.

a. Tariffavtale: Her føres betegnelsen for den tariffavtalen som regulerer arbeidsforholdet. Er arbeidsforholdet ikke regulert av tariffavtale, må også pkt. b og c fylles ut.

b. Lærlingens lønn: Jf pkt a. Se arbeidsmiljøloven (aml) § 55 c pkt h.

c. Lærlingens arbeidstid: (jf pkt a). Se aml § 55 c pkt f ; jf aml § 58, og tjenestemannsloven §§ 9, 10 og 11. Her kan det vises til lov, forskrift og/eller tariffavtale.

Når opplæringskontor er arbeidsgiverpart, må det vurderes om det er behov for å inngå separat lønns- og arbeidsavtale mellom lærlingen og den til enhver tid aktuelle bedrift, for eksempel fordi bedriftene følger forskjellige lønns- eller tariffavtaler. Eventuell avtale må underskrives av lærling og bedrift. Se for øvrig aml § 55 c om lønns- og arbeidsforhold.

4.

Godskriving: Se forskr § 11-13 til § 11-20. Godskriving gis i forhold til hvor relevant den er for faget i henhold til læreplanen og føres opp måned for måned. Tid oppgitt i timer omregnes til måneder; 145 timer = 1 mnd.

Godskriving av skolegang gis på grunnlag av dokumentert opplæring. Kursnavn med kurskode, skoleår og skole føres opp. Kopi av vitnemål legges ved kontrakten.

Annen godskriving: Her føres eventuell yrkespraksis som en ønsker å gi godskriving for. Eventuell annen skolegang som erstatter hele - eller deler av - lærlingens teoriopplæring, føres også her selv om den ikke gir godskriving i læretiden. Se forøvrig forskr § 11-20. Praksisen må dokumenteres med bekreftede attester.

Sum godkjent læretid er summen av alle godskrivinger, både for skole og for praksis.

5.

Hjemmel for lærekontrakt: Her fører en opp den paragrafen i opplæringslova og forskriften som kontrakten er inngått i medhold av; eks. oppl § 3-1 eller § 3-3 sjette ledd og forskr § 11-12 første ledd, annet ledd eller tredje ledd.

6.

Bedriftens ansvarlige leder og den som er faglig leder i forhold til lærlingen, undertegner for bedriften.

7.

Endring i kontrakten: Enhver endring i kontrakten må godkjennes av yrkesopplæringsnemnda for å være gyldig, jf oppl § 4-6. Dette gjelder også eventuell endring av kontraktens sluttdato, for eksempel på grunn av sykdom, svangerskap, militærtjeneste eller annet fravær eller på grunn av midlertidig stans ved bedriften. Eventuell heving av kontrakten kan bare skje i henhold til bestemmelsene i oppl § 4-6.