Rundskriv F-012-00

Nytt lærekontraktsformular (10.02.00)

Rundskriv
F-012-00

Saksnr. 00/830

10.02.2000

Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-084-96

Fylkeskommunene
Yrkesopplæringsnemndene

Nytt lærekontraktsformular

Departementet har fastsatt nytt formular for lærekontrakt og utarbeidet ny veiledning for utfyllingen. Se vedlegg.

Både skjemaet og veiledningen legges inn i LINDA-fagopplæring hvor de vil stå til disposisjon for fylkeskommunene. De vil derfor ikke bli trykt opp for distribusjon. Rundskrivet vil for øvrig være tilgjengelig på internett på Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets område på ODIN: www.dep.no/kuf.

Fosen trykkeri as, Postboks 71, 7130 Brekstad har laget kontraktskjemaet. Fylkeskommuner som på egen kostnad ønsker å trykke opp lærekontrakten og veiledningen til eget bruk, kan kontakte trykkeriet.

Det nye kontraktsformularet bes tatt i bruk så snart det foreligger i LINDA.

Med hilsen

Ole Briseid e.f.
Ekspedisjonssjef

Arild Torbjørnsen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Kontraktsformular og veiledning

Kopi: LO, YS, NHO, KS, SDS.