Rundskriv F-066-99

Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder. (10.09.99)

Rundskriv F-66-99

Saksnr. 99/3083

10.09.99

Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Opplæringsrådene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder

Det vises til forskrift til opplæringslova § 11-1 der det blant annet står at lærebedriften må være godkjent av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda for å kunne tegne lærekontrakt, jf. Opplæringslova § 4-3. I tredje ledd står det videre at for å få godkjenning må lærebedriften ha slik virksomhet og slikt utstyr at den kan gi opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen.

Departementet har registrert at det kan oppstå misforståelser når det gjelder godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanene for opplæring i bedrift angir ulike områder. Departementet vil presisere at det ved godkjenning av lærebedrifter i slike fag er tilstrekkelig at bedriften tilfredsstiller kravene til å gi opplæring innenfor ett av områdene.

Dette innebærer ingen endring i forhold til tidligere forskrift sendt i rundskriv F-1-96.

Med hilsen

Ole Briseid e.f.
ekspedisjonssjef
Inger Iversen
avdelingsdirektør

Kopi: Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda

Lagt inn 14. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen