Forsiden

Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kommunene og private skoler får plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.–4. årstrinn. En annen endring gjelder myndighet til å bortvise elever fra undervisningen. I tillegg gjøres en lovendring som gir funksjonshemmede rett til skyss til og fra skolefritidsordning. <p><strong>Rundskrivet informerer nærmere om endringene som trer i kraft 1. august 2010.</strong></p>

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private skoler
Privatskoleorganisasjonene
Utdanningsdirektoratet
KS


Nr.
F-10-10
Vår ref.
201000560
Dato
30.06.2010


 

Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven


Stortinget vedtok 14. juni 2010 endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 ble Stortingets vedtak sanksjonert.  Det vises til Prop. 95 L (2009-2010), Innst. 279 (2009-2010) og Lovvedtak 53 (2009-2010) som kan leses på www.stortinget.no og lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova 25. juni 2010 nr 49 som kan leses på www.lovdata.no.

Lovendringene trer i kraft 1. august 2010.

Departementet gir i dette rundskrivet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene.

1. Plikt til å tilby leksehjelp til elever på 1.-4. årstrinn

Kommuner og private skoler får plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4. årstrinn. Deltakelse på leksehjelpen skal være frivillig for eleven, men eleven skal ha rett til å delta. Skoleeierne står fritt til å organisere leksehjelptilbudet slik de mener det er mest hensiktsmessig enten tilbudet organiseres i regi av skolefritidsordningen eller på skolen. Reglene om politiattest skal gjelde for leksehjelperne. Skyssreglene er ikke endret i forbindelse med leksehjelpen. Retten til skyss er således fortsatt knyttet til skolestart og skoleslutt. Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere oppfordres til å finne fleksible og praktiske løsninger når det gjelder organisering og gjennomføring av leksehjelp og skyss, slik at leksehjelpen kan bli et reelt tilbud for alle. Forskrifter som utdyper bestemmelsen nærmere blir fastsatt om kort tid. Nærmere informasjon om forskriften gis av Utdanningsdirektoratet, www.udir.no.

2. Bortvising av elever

Opplæringsloven og privatskoleloven endres slik at myndighet til bortvise elever fra undervisningen kan delegeres fra henholdsvis rektor og daglig leder til lærer. Læreren kan delegeres adgang til å bortvise eleven fra sin egen undervisning for én undervisningsøkt på maks to klokketimer. Dersom det er aktuelt med bortvising for en lengre periode, må dette skje via rektor på samme måte som før. Læreren kun kan beslutte å sende en elev ut av undervisningen og ikke hjem. Skolen har som ellers, ansvar for nødvendig tilsyn med eleven.

3. Skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har i dag rett til skyss til og fra skole. Nå utvides retten til også å gjelde  til og fra skolefritidsordningen for elever som deltar i denne. Retten gjelder ikke i skolens ferier. Det er i revidert statsbudsjett bevilget midler for å kompensere for den utgiftsøkningen dette vil medføre.

4. Plikt for private skoler til foreldresamarbeid

Det gis en lovbestemt plikt til foreldresamarbeid ved private skoler på tilsvarende måte som allerede gjelder for offentlige skoler etter opplæringsloven. Plikten gjelder både grunnskolen og videregående opplæring. Organiseringen skal ta hensyn til lokale forhold. Forskrifter som utdyper bestemmelsen nærmere blir fastsatt om kort tid. Nærmere informasjon om forskriften gis av Utdanningsdirektoratet, www.udir.no.

5. Endringer i bestemmelsen om språknorm mm i lærebøker og andre læremidler

Opplæringslovens bestemmelser om språknorm m.m. i § 9-4 oppdateres i forhold til enkelte henvisninger og begrepsbruk. Samtidig inkluderes digitale læremidler når det gjelder kravet om å følge offisiell rettskrivning. Også samiske læremidler inkluderes når det gjelder kravet til offisiell rettskrivning.

6. Endringer i bestemmelsen om plikt til utlysing av stilling ved ansettelse i deltidsstilling med fortrinnsrett

For undervisnings- og rektorstillinger har opplæringsloven en bestemmelse om plikt til å utlyse stilling offentlig. Lovendringen medfører et unntak fra denne utlysningsplikten slik at det ikke skal være plikt til utlysing når arbeidsgiver skal tilby stillingen til deltidsansatt som har fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-3.

7. Endret betegnelse fra ”kompetanse på lavere nivå” til ”grunnkompetanse”

Begrepet ”kompetanse på lågare nivå” som betegnelse for oppnådd kompetanse som ikke er studiekompetanse eller yrkeskompetanse endres til ”grunnkompetanse”. Dette er kun en begrepsendring og medfører ingen realitetsendringer.

8. Innføring av krav om politiattest i musikk og kulturskoler

Ved ansettelse i skole eller skolefritidsordning er det i dag krav om fremleggelse av politiattest. Det innføres nå tilsvarende krav om politiattest ved ansettelse i musikk- og kulturskole. Bestemmelsen får kun anvendelse ved nyansettelser og ikke for de som allerede er ansatt.

9. Tekniske endringer i opplæringsloven § 13-7

Det gjøres noen mindre tekniske endringer i bestemmelsen om skolefritidsordning i opplæringsloven § 13-7 slik at henvisningene til bestemmelsene om politiattest blir oppdatert og korrekte. Endringen medfører ikke realitetsendringer, og det skal som før gjelde krav om politiattest ved ansettelse i skolefritidsordningen.


Med hilsen

Kjetil Moen (e.f.)
avdelingsdirektør
Susanne Rynning Moshuus
seniorrådgiver

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rundskriv F-10-10 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-10-10 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.