Rundskriv F-19-03 Vedlegg 1

Protokoll av 03.07.03

PROTOKOLL

År 2003, den 26 juni og 3. juli, ble det holdt forhandlinger mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte organisasjoner om tidsressurs og lønnstillegg til kontaktlærertjeneste som en følge av endringer i opplæringsloven.

Til stede på ett eller begge møtene:

Utdannings- og forskningsdepartementet
Ulla Werner
John Røyrvik
Vidar Kåsin

Utdanningsforbundet
Ole Petter Blindheim
Hans Erik Pettersen

Skolenes landsforbund
Else Hostvedt
Jan W. Delaas

Norsk Skolelederforbund
Olav Helge

Musikernes fellesorganisasjon
Maj-Liss Grynning Mydske

Norsk Sykepleierforbund
Bjørg Ranang
Anne M. Lystad

NITO
Einar Thorbjørnsen

Lærernes Yrkesforbund
Olav Helge

Norsk Lektorlag
Otto Kristiansen
Gro Elisabeth Paulsen

Naturforvalterne
Otto Kristiansen
Ane M. Wigers

Norske Sivilingeniørers Forening
Otto Kristiansen

Samnemnda
Ole Petter Blindheim
Hans Erik Pettersen

Ulla Werner ledet møtet.

Bakgrunn
Stortinget vedtok 02.06.03 Ot.prop nr. 67 (2002-2003) som førte til endring i § 8-2 i opplæringsloven om Organisering av elevane i grupper der det heter: " Elevane kan delast i grupper etter behov…….. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) …".

Klassestyrerbegrepet er fjernet fra lovteksten, det samme er klassedelingstallene.
Dette innebærer behov for en ny særavtale om godtgjøring for kontaktlærere.

Departementet la fram følgende tilbud:

Tidsressurs til kontaktlærertjeneste
Ved den enkelte skole i grunnskolen, i den videregående skolen, i teknisk fagskole og i voksenopplæringen avsettes en tidsressurs til kontaktlærertjeneste for elevene. Tidsressursen fordeles til lærere som pålegges slik tjeneste. Fordelingen av tidsressursen på den enkelte skole drøftes etter bestemmelsene i hovedavtalen.

Størrelsen på/omfanget av tidsressursen ved den enkelte skole beregnes ved skoleårets start etter de bestemmelser som gjaldt i sentrale særavtaler for klassestyrertjeneste per 31.07.03 jfr. pkt 2.2 i Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen og pkt 2.2 og pkt 2.3 i Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole og pkt. 3.3 i Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen (Vedlegg 1 til protokollen)

Lønnstillegg til kontaktlærertjeneste
Ved den enkelte skole i grunnskolen, i den videregående skolen, i teknisk fagskole og i voksenopplæringen avsettes en lønnspott til godtgjøring av kontaktlærertjeneste for elevene. Lønnstillegg for kontaktlærertjeneste for elevene fordeles til lærere som pålegges slik tjeneste. Fordelingen av lønnstilleggene på den enkelte skole drøftes etter bestemmelsene i hovedavtalen.

Størrelsen på/omfanget av lønnsmidler til kontaktlærertjeneste for elevene beregnes ved skoleårets start etter de bestemmelser som gjaldt i sentrale særavtaler for godtgjøring av klassestyrertjeneste per 31.07.03 (Vedlegg 2 til protokollen).

Dette innebærer at samlede lønnstillegg gitt til klassestyrertjeneste iht. pkt 2.5.2 i sentral Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket per 31.07.03 og eventuelle lønnstillegg gitt i preliminære/ forberedende lokale lønnsoppgjør i år 2000, 2001 og 2002, legges til grunn ved fastsettelsen av størrelsen på/omfanget av lønnstillegg til kontaktlærertjeneste for elevene ved den enkelte skole.

Organisasjonenes krav:
Organisasjonene med unntak av Norsk Skolelederforbund, i det følgende betegnet organisasjonene, viser til Innstilling O. nr. 126 (2002-2003) hvor flertallet støtter at betegnelsen "klassestyrer" erstattes med betegnelsen "kontaktlærer."

Herav følger: I alle avtaler mellom Utdanningsdepartementet og organisasjonene, herunder inngåtte tariffavtaler som følge av de foreløpige forhandlinger, endres "klassestyrer" til "kontaktlærer." Avtalene videreføres med denne endring.

I Særavtale om leseplikt og tidsressurs i grunnskolen punkt 2.2 klassestyrertjenesten endres "pr. klasse" i første periode til "pr. gruppe".

I Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole endres punkt 2.2 tilsvarende slik at "klassestyrertjeneste" blir "kontaktlærertjeneste", og "klasse" til "gruppe".

Tilsvarende endring gjøres i punkt 3.3 i Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen slik at "klassestyrertjenesten" blir "kontaktlærertjenesten" og "klasse" blir til "gruppe".

Klassen som organisatorisk enhet blir fjernet fra 1/8 2003. Derfor har organisasjonene også krevd at Særavtale om lønn og godtgjøringer med mer i skoleverket, punkt 2.5.2 klassestyrere, 3. avsnitt fjernes.

Organisasjonene aksepterer heller ikke at forhold som har vært gjenstand for forhandlinger nå blir gjort til drøftingsgjenstand.

Organisasjonene krever at tvisten bringes inn for særskilt nemnd jfr tjenestetvistlovens § 27.

Departementets merknad
Ot.prp. 67 forutsetter at lovendringene i seg selv ikke fører til økte utgifter for kommuner og fylkeskommuner. Det heter i pkt 7.1, siste punktum:

Forslaget i seg sjølv vil derfor verken føre til innsparing eller auke i bruken av lærarressursar i landet totalt sett, og det føreset heller ikkje omorganiseringar.

Videre heter det i pkt 7.2:

Departementet kan heller ikkje sjå at dei andre regelverksendringane som blir foreslått som følgje av endringane i klasseorganiseringsreglane m.m., vil ha vesentlege økonomiske konsekvensar.

Organisasjonenes krav vil medføre en økning i utgiftene ved mange skoler som vil være i strid med Stortingets forutsetninger for lovendringene.

Organisasjonenes merknad til departementets merknad
Organisasjonene forutsetter at det skal føres frie forhandlinger. Organisasjonene er uenige i departementets påstand i siste avsnitt.

Resultat av forhandlingene
Norsk Skolelederforbund aksepterte departementets tilbud. De øvrige organisasjonene og departementet kom ikke til enighet.