Rundskriv F-19-03 Vedlegg 2 og 3

Protokoll av 03.07.03 Vedlegg 1 og 2

Vedlegg 1 til protokoll av 03.07.03

1.Grunnskolen

F-4073 Tillegg nr. 3 per 31.07.03:
Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen:

Pkt 2.2 Klassestyrertjenesten
Til klassestyrertjenesten konverteres en leseplikttime pr. klasse. Tidsressursen til klassestyrertjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er tilgjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Denne ordningen gjelder også klasser/grupper for spesialundervisning pr. 6 elever.

Til klassestyrertjenesten i klasser på ungdomstrinnet med mer enn 28 elever, konverteres en tilleggsressurs på 1/4 leseplikttime pr. klasse".

2.Videregående skole og teknisk fagskole

F-4073 Tillegg nr. 3 per 31.07.03:
Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole:

Pkt 2.2 Klassestyrerressurs:
Til klassestyrertjenesten beregnes en ressurs på 1,0% av en full stilling pr. klasse, pluss et tillegg på 0,13% pr. elev i klassen. Tidsressursen til klassestyrertjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er tilgjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Ved kurstilbud som er en videreføring av de tidligere fagskolene i landbruk, skal klassestyrer ha en ressurs på 5% av full stilling pr. klasse.

Pkt 2.3 Klassestyrerressurs ved spesialklasser, yrkesfaglige studieretninger:
Ved beregning av tidsressurs til klassestyrer i spesialundervisning skal brukes beregnet elevtall, og ikke faktisk elevtall i klassene.

Dette innebærer at klassestyrerressursen i spesialklasser med 4- eller 8-grupper skal beregnes som for full normalklasse, dvs. 15 elever i yrkesfaglige studieretninger."

3.Voksenoplæringen

F-4073 Tillegg nr. 3 per 31.07.03:
Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen:

Til klassestyrertjenesten konverteres en leseplikttime pr. klasse.

____________

Vedlegg 2 til protokoll av 03.07.03

Grunnskole, videregående skole, teknisk fagskole og voksenopplæringen

F-4073 Tillegg nr. 4 per 31.07.03:
Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket:

Pkt. 2.5.1 Funksjonstillegg

Funksjonstillegg gis som tillegg på B-tabellen og skal, med unntak av pkt. 2.5.5 samlingsstyrere, minimum tilsvare verdien av to lønnstrinns tillegg til det lønnstrinnet vedkommende pr. 01.10. hvert år er lønnet etter på A-tabellen, dog minimum B 10.

Funksjonstillegg utbetales fullt ut for hver funksjon og uavhengig av stillingsprosent, men tillegget inngår ikke i grunnlaget for overtidsbetaling, jf. Fellesbestemmelsene § 2 nr. 1.

Funksjonstillegg er tidsbegrenset for den tid man innehar funksjonen, og utbetales sammen med månedslønn som tillegg til denne.

Funksjonstillegg er pensjonsgivende.

Arbeidsgiver kan gi ytterligere tilleggslønn på B-tabellen for funksjoner under pkt 2.5.2 - 2.5.5.

Pkt 2.5.2 Klassestyrere

Klassestyrere gis funksjonstillegg etter pkt 2.5.1 i avtalen.

Klassestyrere for klasser i grunnskolen med 27 eller flere elever gis minimum ett ekstra lønnstrinn på B-tabellen. Det er antall elever pr. 1. oktober hvert år som er grunnlag for ekstra godtgjøring etter denne bestemmelse.

Vurderes klassestyrerfunksjonen delt på flere, skal det opptas drøftinger om hvilken B-trinnsavlønning den enkelte klassestyrer skal ha.