Rundskriv F-21-03

Informasjon til elevene om innsyn i og grunnlaget for terminkarakterene i den videregående skolen

Rundskriv
F-21-03

Saksnr. 200307760

11.09.2003

Fylkeskommunene
Styrene for de private videregående skolene
Styrene for de statlige videregående skolene
Fylkesmennene
Læringssenteret

INFORMASJON TIL ELEVENE OM INNSYN I OG GRUNNLAGET FOR TERMINKARAKTERENE I DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN

Elevorganisasjonen (EO) har i møter med departementet våren 2003 tatt opp at det ikke finnes noen offisiell klagerett på terminkarakterer. EO sier at flere av deres medlemmer har reagert på gitte terminkarakterer, på de begrunnelser lærere i noen sammenhenger gir for karakterer og på manglende rutiner/prosedyrer ved skolene mht. hvordan terminkarakterer settes. Organisasjonen mener videre at dette er et faktisk problem også fordi karakterene etter første termin forholdsvis ofte må nyttes utad på grunn av en del tidlige søknadsfrister, f.eks. ved formidling til læreplass eller ved opptak til befalsskoler.

Etter departementets oppfatning er det lite hensiktsmessig å innføre formell klagerett på terminkarakterer. På oppfordring fra EO vil imidlertid departementet med dette rundskrivet minne skoleeierne om gjeldende regelverk og prosedyrer knyttet til fastsettelsen av terminkarakterer.

Det følger av forskriften til opplæringsloven, § 4-11, at den enkelte skole skal ha et system som gjør at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med elevene. Dette skal bidra til å sikre at opplæringen er i tråd med den generelle delen av læreplanen og de fagspesifikke læreplanene. Den enkelte elev skal få en innføring som gir ham eller henne et grunnlag for å kunne delta aktivt i arbeidet med vurdering innen-for de organisatoriske og ressursmessige rammene skolen har fått tildelt av skoleeier.

Skolens plikt til å informere elevene om hva som er grunnlaget for de karakterene som settes, gjelder løpende under hele opplæringen, og vil gjelde også for grunnlaget bak terminkarakterene.

Departementet mener at det er en viktig forutsetning for å lykkes med den faglige opplæringen, at elevene alt fra starten av skoleåret trekkes med i et samarbeid om karaktersettingsprosessen. For eksempel kan skolens ledelse orientere elevrådet om grunnlaget for vurderingen og de mulighetene elevene selv har til å påvirke karaktersettingen. Elevrådsrepresentantene kan deretter orientere de ulike klassene om dette.

I forskriftens § 4-10 er det poengtert at hver elev individuelt skal bli løpende orientert om sin utvikling i det enkelte faget. Målsettingen er å hjelpe elevene til å nå opplæringsmålene på en best mulig måte. I tillegg har § 4-10 fjerde ledd en bestemmelse om at skolene som en del av den individuelle rettledningen minst en gang hvert halvår skal gjennomføre en samtale med hver elev. Departementet vil oppfordre til at disse samtalene legges til tidspunkt som gjør det naturlig også å ta opp forhold knyttet til fastsetting av terminkarakterene.

I tillegg til ovenstående, vil departementet minne om at de faglige terminkarakterene skal gi uttrykk for elevenes utvikling i forhold til de fastsatte målene i de aktuelle fagene. Forskriften åpner ikke for at fagkarakterer skal påvirkes av andre forhold enn elevenes faglige nivå. Forhold knyttet til elevenes orden og oppførsel skal skolen/ lærerne ikke vektlegge ved fastsetting av faglige karakterer, men ta med i betraktning når karakteren i orden og oppførsel fastsettes. I forskriftens § 4-9 er det gjort rede for de forhold som skal gjenspeiles i karakteren for orden og oppførsel. § 4-9 sier også eksplisitt at kriteriene for karakteren i orden og oppførsel skal gjøres kjent for elevene.

Det er viktig for skolene at den enkelte elev føler seg sikker på at de faglige karakterene og karakteren i orden og oppførsel som vedkommende får, gjenspeiler en objektiv og rettferdig vurdering av ham/henne.

Departementet er kjent med tilfeller der det har oppstått uenighet mellom skolen/ lærerne og elevene om elevene har vært godt nok informert på et tidlig tidspunkt om premissene bak karaktersettingen. For i størst mulig grad å unngå slik uenighet, vil vi anbefale at det ved starten av hvert skoleår legges vekt på å gi elevene en god innføring i disse premissene. For å slippe framtidig usikkerhet knyttet til hvilken informasjon som er gitt, anbefaler departementet dessuten at det innhentes underskrift fra den enkelte elev eller at det på annen måte dokumenteres at slik informasjon er gitt/mottatt.

Med hilsen

Johan Raaum e.f
ekspedisjonssjef

Lars G. Rime
underdirektør

Kopi til alle de videregående skolene