Rundskriv H-01/02

Statsbudsjettet 2002, Kap 541 Post 70 tilskudd til samiske formål

Rundskriv om tilskudd til samiske formål i statsbudsjettet 2002.

Rundskriv H-1/02
Saksnr. 02/861
Dato: 25.02.2002

Statsbudsjettet 2002, Kap 541 Post 70 tilskudd til samiske formål

Det er satt av inntil 1 300 000 kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til samiske formål i 2002. Dette rundskrivet beskriver målsetningen med tilskuddet og gir retningslinjer for tildeling av midlene.

Målsettingen med tilskuddsordningen er å støtte aktiviteter som kan bidra til å bevare, utvikle og fremme ny kunnskap om samisk identitet, språk, kultur og samfunnsliv. I 2002 er det ungdomstiltak i det samiske samfunnet som prioriteres.

Frist for å søke om midler er 15. april 2002.

Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til samiske institusjoner og organisasjoner, bygde- og grunneierlag, kommunale og halvkommunale virksomheter og andre institusjoner og organisasjoner.

Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av ordinær drift. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til aktiviteter/prosjekter som faller inn under andre offentlige støtteordninger.

Søknadens form og innhold

Søknad merket «Tilskudd til samiske formål» sendes:

Kommunal- og regionaldepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Søknaden må være underskrevet av den som er ansvarlig for prosjektet. Eventuelle søknader som sendes inn pr. telefaks, må etterfølges av en original sendt pr. post.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
  • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
  • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder, eventuelt tilsagn prosjektet allerede har fått
  • navn på prosjektleder/ansvarlig person
  • informasjon om den som søker

Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Det kreves:

  • Regnskapsrapport. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilsagnsbrevet.
  • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Videre skal rapporten ha en skjønnsmessig vurdering av nytten og resultatene av prosjektet sett i lys av målene for prosjektet.

Kommunal- og regionaldepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementets § 17.

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler tilbakeføres staten.

Oslo, 25. februar 2002

Petter J. Drefvelin e.f.
ekspedisjonssjef

Ninni Kate Rognli
underdirektør