Rundskriv H-06/95

Endring av rundskriv H-25/92 - Delegasjon av myndighet til å foreta lovlighetskontroll

Nr.

Vår ref

Dato

H-6/95

93/480

16.02.1995

Endring av rundskriv H-25/92 – Delegasjon av myndighet til å foreta lovlighetskontroll

Vi viser til vårt rundskriv H-25/92 datert 1. juni 1993.

I kongelig resolusjon av 18. desember 1992 ble det i punkt V bestemt at:

De enkelte departementer gis fullmakt til å føre lovlighetskontroll med kommunale vedtak etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 59, med unntak av myndighetsutøvelse etter § 59 nr. 7.

Fullmakten gjelder bare vedtak som er truffet i medhold av de lover vedkommende departement forvalter ……….”

I punkt II annet ledd ble det bestemt at ”Kommunal- og arbeidsdepartementet gis fullmakt til å fastsette nærmere regler for de øvrige departementers utøvelse av lovlighetskontrollen, og til å overføre myndighet etter lov om kommuner og fylkeskommuner § 59 og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28 andre ledd videre.”

I vårt rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993, punkt 4 ”Særlig om lovlighetskontroll og forvaltningsklage”, ble myndighet til å foreta lovlighetskontroll etter kommuneloven med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser i medhold av de lover som forvaltes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, overført til Statens utdanningskontor.

Dette endres som følger:

”Statens utdanningskontor gis fullmakt til å utføre lovlighetskontroll etter kommuneloven med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser i medhold av de lover som forvaltes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, med unntak av kirke- og kirkegårdslovgivningen.”

Myndighet til å foreta lovlighetskontroll etter kommuneloven med kommunale og fylkeskommunale avgjørelser i medhold av kirke- og kirkegårdslovgivningen vil etter dette tilligge Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, i samsvar med kongelig resolusjon av 18. desember 1992, punkt V, første avsnitt.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland