Rundskriv H-09/05

§ 85 - båt på land og hus på vann

Kommuner
Fylkesmenn
Fylkeskommuner

Nr.

Vår ref

Dato

H-09/05

05/678 FRG

20.06.2005

Forord

Departementet ønsker med dette rundskrivet å gi en samlet framstilling av plan- og bygningsloven § 85 om midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Erfaringen med praktisering av denne bestemmelsen har vist at det jevnlig er behov for avklaringer og presiseringer. Dette gjelder både hvilke tiltak bestemmelsen omfatter, og hvilke regler som gjelder for behandlingen av dem.

Forholdet til andre deler av loven, særlig bestemmelsene om arealplaner, er viktige å avklare. Rundskrivet tar for seg de sentrale berøringspunkter med planbestemmelsene, og vi takker Miljøverndepartementet for bistand på dette temaet.

Departementet er klar over at det vil kunne bli endringer i bestemmelsen som følge av Bygningslovutvalgets innstilling. Vi mener likevel det er behov for en gjennomgang nå, og at dette også kan gi nyttige avklaringer i forhold til videre lovarbeid på dette området.

Departementet håper rundskrivet vil være til hjelp ved praktisering av bestemmelsen.

Rundskriv H-09/05 - § 85 båt på land og hus på vann (PDF-format)

Med hilsen


Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

Ole Molnes
avdelingsdirektør