Rundskriv H-16/05

Kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005

Kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005. (01.07.2005)

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Nr.

Vår ref

Dato

H-16/05

05/401-9

30.06.2005

Kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2006 (St.prp. nr. 60 for 2004-2005), jf. Innst. S. nr. 245 (2004-2005) fra Stortingets kommunalkomité. I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2005 la regjeringen fram forslag til bevilgningsendringer for 2005 i St.prp. nr. 65 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005) fra Stortingets finanskomité. Stortinget fattet vedtak om disse sakene 16. og 17. juni 2005.

Innstillingene fra kommunalkomiteen og finanskomiteen, referat fra stortingsdebattene 16. og 17. juni (inkl. resultat av votering over framsatte forslag) er tilgjengelig på Stortingets nettsider www.stortinget.no.

I pkt. 6 i dette rundskrivet er det en kort orientering om frister for søknader om forsøk etter forsøksloven.

1. Inntektsrammen for kommunesektoren i 2006

I kommuneproposisjonen la regjeringen opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 2 og 3 milliarder kroner i 2006. Det ble varslet at det innenfor veksten bl.a. vil være midler til barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykiatri, nye læremidler i grunnskolen og frie inntekter.

Videre ble det i kommuneproposisjonen varslet vekst i frie inntekter i 2006 på mellom 1,3 og 2,3 milliarder kroner. Det ble varslet at deler av vekstintervallet vil være kompensasjon for merutgifter til nye læremidler i grunnskolen.

Ved behandlingen i Stortinget ble det framsatt fire alternative forslag til vekst i samlede og frie inntekter i 2006, alle med en høyere inntektsramme enn regjeringens forslag. Under voteringen oppnådde ingen av de fire alternative forslagene flertall. Det ble ikke votert over regjeringens forslag. Dette innebærer at Stortinget ved behandlingen av kommuneproposisjonen ikke har fattet vedtak om vekst i kommunesektorens samlede og frie inntekter i 2006.

Regjeringen legger fram endelig forslag til inntektsramme for 2006 i St.prp. nr. 1 (2005-2006).

2. Innlemming av øremerkede tilskudd

I kommuneproposisjonen ble det forslått innlemming av følgende øremerkede tilskudd:

Kap/post

Tilskudd

Dep.

Saldert budsjett 2005 (1000 kr)

Forslag

225.66

Tilskudd til leirskoleopplæring

UFD

33 500

Innlemmes

225.70

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

UFD

7 457

Innlemmes

621.63

Tilskudd til rusmiddeltiltak

ASD

121 100

Innlemmes delvis

761.63

Tilskudd til rusmiddeltiltak

HOD

145 053

Innlemmes delvis

Samtlige innlemmingsforslag ble forkastet av Stortinget.

3. Skjønnsrammen 2006

I tråd med forslaget i kommuneproposisjonen vedtok Stortinget samlet skjønnsramme for 2006 på 3 873 mill. kroner.

4. Revidert nasjonalbudsjett 2005

4.1 Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner (kap. 571 og 572)

Regjeringen fikk tilslutning til de endringene i rammetilskuddene for 2005 som ble foreslått i St.prp. nr. 65.

Videre ble det ved stortingsbehandlingen vedtatt enkelte lettelser i personbeskatningen som innebærer reduserte skatteinntekter for kommunene på 147 mill. kroner og for fylkeskommunene på 33 mill. kroner i 2005. Dette inntektsbortfallet kompenseres ved tilsvarende økning av rammetilskuddet.

I vedlegg 1 er vist kommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet.

I vedlegg 2 er vist fylkeskommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet.

Endringene foretas i innbyggertilskuddet (post 60), bortsett fra økningen på 70 mill. kroner knyttet til etterberegning av momskompensasjonsordningen, som gis over skjønnstilskuddet (post 64).

Endringene i rammetilskuddene er kort omtalt i det følgende. For nærmere detaljer vises det til omtalen i St.prp. nr. 65.

Gevinst/tap ved bruk av nyere befolkningstall
Gevinst/tap ved bruk av nyere befolkningstall er innarbeidet i vedlegg 1 og 2 (se Revidert beregningsteknisk dokumentasjon (”Grønt hefte”) framlagt av departementet 29. juni 2005).

Momskompensasjonsordningen – etterberegning
Stortinget vedtok at 50 mill. kroner omdisponeres fra kommunenes til fylkeskommunenes rammetilskudd. Forslag til fordeling av midlene til fylkeskommunene og trekket fra kommunene vil bli lagt fram i forbindelse med St. prp. nr. 1 (2005-2006).

I St.prp. nr. 65 ble det foreslått en økning av skjønnstilskuddet knyttet til etterberegningen av momskompensasjonsordningen. Bakgrunnen er at trekket i rammetilskuddet for enkeltkommuner/-fylkeskommuner kan ha vært betydelig høyere enn det som er mottatt i momskompensasjon. Det ble derfor foreslått at det settes av 100 mill. kroner på skjønnstilskuddet som en engangsbevilgning i 2005 for å kompensere disse kommunene/fylkeskommunene. Det ble foreslått en tilleggsbevilgning på 70 mill. kroner. De resterende 30 mill. kroner dekkes innenfor rammen av skjønnstilskuddet. Stortinget vedtok bevilgningsforslaget.

Stortinget vedtok ved behandlingen av kommuneproposisjonen følgende anmodning til regjeringen:

Stortinget ber Regjeringen ved salderingen av statsbudsjettet for 2005 påse at det skjer en eventuell refordeling av uttrekk og kompensasjon i ordningen med momskompensasjon.

Departementet vil legge fram sin vurdering og forslag i St.prp. nr. 1 (2005-2006), inkl. forslag til fordeling av tilleggsbevilgningen på 100 mill. kroner.

Momskompensasjonsordningen – trekk for 2003 (gammel ordning)
For 15 kommuner og Vestfold fylkeskommune utgjør trekket for finansiering av gammel ordning i 2003 om lag 80,2 mill. kroner, fordelt med 75,5 mill. kroner på kommunene og 4,7 mill. kroner på Vestfold fylkeskommune (samt en mindre korreksjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune).

Endringer i skatteopplegget 2005
Kommunene og fylkeskommunene kompenseres for lettelsene i personbeskatningen med hhv. 147 mill. kroner og 33 mill. kroner, jf. omtalen over. Midlene fordeles med likt kronebeløp per innbygger.

Tilskudd til sletting av fylkeskommunal gjeld – sykehusreformen og rusreformen. Reduserte kapitalkostnader
I tråd med forslag i St.prp. nr. 65, vedtok Stortinget tilskudd til gjeldsslette knyttet til nevnte reformer (budsjettkapittel 573 og 574). Dette gjelder følgende fylkeskommuner:

  • Finnmark fylkeskommune 12 546 200 kroner (Seidajok skole)
  • Vestfold fylkeskommune 1 373 500 kroner (Solvang behandlingssenter)
  • Møre og Romsdal fylkeskommune 2 700 000 kroner (rusinstitusjonene Vestmo og Veksthuset).

I den sammenheng har Stortinget vedtatt en reduksjon i berørte fylkeskommuners rammetilskudd for 2005 på i alt 465 000 kroner, som tilsvarer reduserte kapitalkostnader. Dette er i tråd med praksis i tidligere saker hvor det er bevilget tilskudd til sletting av fylkeskommunal gjeld.

Reduksjonen i rammetilskuddet er fordelt som følger:

  • Finnmark fylkeskommune 376 000 kroner
  • Vestfold fylkeskommune 41 500 kroner
  • Møre og Romsdal fylkeskommune 47 500 kroner

Reduksjonen på 2005-budsjettet er beregnet halvårsvirkning av reduserte kapitalkostnader. I 2006 beregnes helårseffekt av reduserte kapitalkostnader, dvs. i alt 930 000 kroner.

Regiontogtilbudet Vøgne mellom Geilo og Oslo
Ansvaret for drift av regiontogtilbudet Vøgne overføres til Buskerud fylkeskommune med virkning fra 2. halvår 2005. Fylkeskommunen får kompensasjon for ansvarsoverføringen med 1,75 mill. kroner for 2005.

Tannbehandling for rusmiddelmisbrukere
Det er vedtatt 8 mill. kroner til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere i institusjon. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter antall døgnplasser med behandling i 2003 (ikke avrusning, poliklinikk eller ettervernsplasser).

Rusinstitusjoner er nå hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven og er å anse som statlige helseinstitusjoner. Dette gir pasienter i rusinstitusjon rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten.

Pasienter i helseinstitusjoner som er finansiert direkte over offentlige budsjetter (kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig), har rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester forutsatt at oppholdet i institusjon har en varighet på minst tre måneder.

Utbetaling av rammetilskudd
Endringer knyttet til etterberegning av momskompensasjonsordningen utbetales etter at statsbudsjettet 2006 er lagt fram. Dette omfatter omfordeling av 50 mill. kroner fra kommunerammen til fylkeskommunerammen, samt fordelingen av 100 mill. kroner over skjønnstilskuddet.

Øvrige endringer vedtatt ved behandlingen av St.prp. nr. 65 utbetales i sin helhet på juli-utbetalingen av rammetilskuddet.

4.2 Øremerkede tilskudd

Når det gjelder bevilgningsendringer i øremerkede tilskudd for 2005, vises det til vedlegg 3.

5. Anmodningsvedtak ved behandlingen av kommuneproposisjonen

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen vedtok Stortinget følgende anmodninger til regjeringen:

Stortinget ber Regjeringen ta initiativ overfor KS for å gjøre dagens konsultasjonsordning mer forpliktende slik at de totale ressursene innenfor offentlig sektor kan utnyttes bedre. Stortinget ber Regjeringen legge fram prinsippene for en slik ordning i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Stortinget ber Regjeringen utrede en ordning med sikte på at kommuner som solgte kraftaksjer før endringen i kommuneloven 1. januar 2001, gis anledning til å inntektsføre oppspart avkastning i driften.

Stortinget ber Regjeringen ved salderingen av statsbudsjettet for 2005 påse at det skjer en eventuell refordeling av uttrekk og kompensasjon i ordningen med momskompensasjon.

Stortinget ber Regjeringen utarbeide en oversikt som viser de økonomiske virkningene av innlemmingen av vertskommunetilskuddet for de aktuelle kommunene. Denne oversikten må presenteres i statsbudsjettet for 2006.

Stortinget ber Regjeringa i samband med statsbudsjettet for 2006 leggja fram forslag som sikrar ei føreseieleg økonomisk ordning for kommunar som er avhengige av skyssbåtar til helsepersonellet sitt.

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå det samlede heldøgnstilbudet for mennesker med psykiske lidelser innenfor sykehusavdelingene, de distriktspsykiatriske sentrene og de psykiatriske sykehjemmene ut fra forutsetningen om at det samlede heldøgnstilbudet skal styrkes, og legge fram en samlet plan for den videre utbyggingen for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at finansieringsordningen for særlig ressurskrevende brukere endres slik at den enkelte kommunes utgifter utover innslagspunktet legges til grunn for den statlige kompensasjonen.

Stortinget ber Regjeringen følge opp vedtaket om å legge fram en sak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) der rettighetsfesting for brukerne, tjenestens omfang og innhold samt ulike modeller for statlig medfinansiering utredes. Saken skal legges fram i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

1. Stortinget ber Regjeringen påse at det utarbeides individuell plan etter helse- og sosiallovgivningen for utflytting av unge funksjonshemmede fra eldreinstitusjon. Utflyttingen må tidfestes.

2. Stortinget ber Regjeringen vurdere eventuelle virkemidler for å stimulere til utflytting av unge funksjonshemmede fra eldreinstitusjon, herunder gjeninnføring av tilskudd.

Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan en ordning med politiråd kan innføres i Norge.

Stortinget ber Regjeringen foreslå å endre Plan- og bygningslov slik at kommunene forpliktes til å ta kriminalitetsforebyggende hensyn i sin planlegging.

Stortinget ber Regjeringen, som en del av redegjørelsen knyttet til kostnadsberegningen for organiseringen av det interkommunale legevaktsamarbeidet, som Regjeringen har varslet skal komme i statsbudsjettet for 2006, medta i redegjørelsen hvordan det kan utvikles statlige insentiver som bidrar til utvikling av interkommunalt legevaktsamarbeid der dette framstår som geografisk hensiktsmessig og tjenlig for befolkningen.

Stortinget ber Regjeringen om å legge fram en sak for Stortinget om samhandlingen mellom helsetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten ut fra målsettingen om at økt tilgjengelighet til spesialisttjenester ved stor geografisk avstand til sykehus kan bidra til å utjevne for forskjeller i tilgangen til spesialisttilbud i befolkningen.

Anmodningsvedtakene vil bli fulgt opp av berørte departementer. Regjeringens vurdering og forslag blir lagt fram i statsbudsjettet for 2006 (der anmodningsvedtaket forutsetter dette), eller på annen egnet måte.

6. Innføring av frist for forsøkssøknader

Det innføres en årlig frist for søknader om forsøk etter forsøksloven. Fristen settes i 2005 til 1. oktober. Senere år blir fristen 1. juni. Kommunal- og regionaldepartementet viser til brev av 24.06.05 (vår referanse 05/1302) med nærmere informasjon om fristen, samt om retningslinjer for forsøksvirksomheten framover. Departementet tar også sikte på å sende ut et eget rundskriv med nærmere informasjon om forsøksloven, hva søknader om forsøk bør inneholde etc.

7. Statsbudsjettet 2006

St.prp. nr. 1 (2005-2006) legges etter planen fram fredag 14. oktober.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Einar Bye
seniorrådgiver

vedlegg:

Vedlegg 1. Rammetilskudd til kommunene 2005 etter revidert nasjonalbudsjett (PDF-format)

Vedlegg 2. Rammetilskudd til fylkeskommunene 2005 etter revidert nasjonalbudsjett (PDF-format)

Vedlegg 3. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2005 (PDF-format)

Kopi m/vedlegg:

KS
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet