Rundskriv H-17/02

Statsbudsjettet 2003, Kap 541 Post 70, Tilskudd til samiske formål

Det er satt av inntil 1 300 000 kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til samiske formål i 2003. Dette rundskrivet beskriver målsetningen med tilskuddet og gir retningslinjer for tildeling av midlene.

Rundskriv H-17/02
Saksnr. 02/5992
Dato: 16.01.2003

Statsbudsjettet 2003, Kap 541 Post 70, Tilskudd til samiske formål

Det er satt av inntil 1 300 000 kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til samiske formål i 2003. Dette rundskrivet beskriver målsetningen med tilskuddet og gir retningslinjer for tildeling av midlene.

Målsettingen med tilskuddsordningen er å bidra til å bevare, utvikle og fremme samisk identitet, språk, kultur og samfunnsliv. I 2003 er det ungdomstiltak i det samiske samfunnet som prioriteres.

Frist for å søke om midler er 15. april 2003.

Tildelingskriterier

Tilskudd gis primært til samiske institusjoner og organisasjoner. Det åpnes også for særlige tiltak fra andre innenfor formålet. Unntaksvis gis det tilskudd til enkeltpersoner.

Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av ordinær drift. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til aktiviteter/prosjekter som faller inn under andre offentlige støtteordninger.

Søknadens form og innhold

Søknad merket «Tilskudd til samiske formål» sendes:

Kommunal- og regionaldepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Søknaden må være underskrevet av den som er ansvarlig for prosjektet. Eventuelle søknader som sendes inn pr. telefaks, må etterfølges av en original sendt pr. post.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • beskrivelse av mål, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
  • beskrivelse av målgruppe for prosjektet og hvordan målgruppen nås
  • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
  • opplysninger om eventuelle inntekter i forbindelse med prosjektet
  • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder, eventuelt tilsagn prosjektet allerede har fått. Vedlegg kopi av tilsagn
  • navn på prosjektleder/ansvarlig person
  • informasjon om den som søker

Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Det kreves:

  • Regnskapsrapport. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilsagnsbrevet.
  • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Videre skal rapporten ha en skjønnsmessig vurdering av nytten og resultatene av prosjektet sett i lys av formålet med tilskuddsordningen.

Kommunal- og regionaldepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementets § 17.

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler tilbakeføres staten.

Oslo, 16. januar 2003

Petter J. Drefvelin e.f.
ekspedisjonssjef

Ninni Kate Rognli
avdelingsdirektør

Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Telefon: 22 24 71 75
Telefaks: 22 24 95 38