Rundskriv H-20/03

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). (21.8.2003)

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/03
21.8.2003

Introduksjonsloven trådte i kraft fra 1. september 2003. I tidsrommet 1. september 2003 til og med 31. august 2004 gjelder loven ikke den enkelte kommune om ikke kommunen selv beslutter at loven skal gjelde i kommunen. Fra 1. september 2004 gjelder loven alle kommuner.

For å lette arbeidet med innføring av loven har vi samlet lovtekst, forskrift, utfyllende merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, samt retningslinjer og noen anbefalinger i et eget rundskriv:

Ved utskrift: utskriften blir feil hvis du skriver ut dobbeltsidig. Velg derfor enkeltsidig utskrift.