Rundskriv H-25/03

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven, statsborgerloven og utlendingsforskriften. Ny forskrift til statsborgerloven

Justisdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Utlendingsdirektoratet
UtlendingsnemndaNr.

Vår ref

Dato

H-25/03

02/6053

17.09.2003

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven, statsborgerloven og utlendingsforskriften. Ny forskrift til statsborgerloven

1. Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven og statsborgerloven

Stortinget vedtok 27. februar 2003 lov om endringer i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (statsborgerloven), jf. Ot.prp. nr. 19 (2002-2003) og Innst. O. nr. 55 (2002-2003). Endringsloven trådte i kraft 29. august 2003, etter beslutning i Statsråd samme dag om sanksjon.

Lovendringene innebærer at det i utlendingsloven § 59 er føyd til et nytt annet punktum om at Kongen ved forskrift kan gi regler om at det skal tas gebyr for behandling av søknader etter utlendingsloven, med unntak av søknad om asyl. I statsborgerloven § 17 er det likeledes føyd til en bestemmelse om at Kongen ved forskrift kan fastsette at det skal kreves gebyr for behandling av søknad om norsk statsborgerskap.

Endringene i utlendingsloven og statsborgerloven er vedlagt.

2. Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften og ny forskrift til statsborgerloven

2.1 Endring i utlendingsforskriften

I utlendingsforskriften er det føyd til en ny forskriftsbestemmelse, § 197a, om behandlingsgebyr. Bestemmelsens første ledd slår fast at det skal betales et gebyr på 600 kr for behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse, senest samtidig med innlevering av søknaden. Bestemmelsen åpner etter sin ordlyd i prinsippet både for betaling i forkant av innlevering av søknaden ( f.eks. betaling via post- eller bankgiro) og betaling samtidig med innlevering (kontant eller via betalingsterminal). Det vil imidlertid være opp til de instanser som skal innkreve gebyr, politidistriktene og utenriksstasjonene, å fastsette nærmere hvordan og på hvilket tidspunkt (samtidig og/eller i forkant) innbetaling skal kunne skje.

Videre inneholder første ledd en presisering av gebyrplikten ved søknad om gruppearbeidstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 26. Her skal det betales et gebyr på 600 kr pr. arbeidstaker.

Enkelte grupper er unntatt fra plikten til å betale behandlingsgebyr. Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at søknad om asyl ikke er omfattet av gebyrplikten. Også annet ledd inneholder flere unntak. Gebyrplikten omfatter for det første ikke søknad som gjelder barn under 18 år. I departementets høringsbrev av 10. januar 2003 ble dette formulert som ”søknad fra barn under 18 år”. Ordlyden er blitt endret da enkelte høringsinstanser mente den kunne misforstås.

Videre gjør annet ledd unntak fra gebyrplikten for søknad fra utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen. Unntaket gjelder imidlertid bare søknad om oppholdstillatelse etter EØS- og EFTA-reglene i utlendingsforskriftens kapittel 8 eller fornyelse av slik tillatelse. Der søknaden gjelder en tillatelse etter det ordinære regelverket, f.eks. bosettingstillatelse eller spesialistarbeidstillatelse, skal det betales gebyr på vanlig måte.

Endelig gjøres det unntak fra gebyrplikten for søknad om fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget asyl eller som er vernet mot utsendelse etter lovens § 15 første ledd (utlending som av liknende grunner som angitt i flyktningedefinisjonen står i nærliggende fare for å miste livet eller bli utsatt for en umenneskelig behandling). For søknad om bosettingstillatelse skal det imidlertid betales gebyr på vanlig måte.

For ordens skyld nevnes at det gjelder ingen gebyrplikt i forbindelse med klagebehandling.

2.2 Ny forskrift til statsborgerloven

Kommunal- og regionaldepartementet vedtok 29. august 2003 en ny forskrift til statsborgerloven, Forskrift om gebyr for handsaming av søknad om norsk riksborgarrett.

§ 1 i forskriften slår fast at for behandling av søknad om norsk statsborgerskap skal det kreves et gebyr på 1 000 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Plikten til å betale gebyr gjelder ikke søknad om statsborgerskap for barn under 18 år.

Når det gjelder formuleringen ”seinast samstundes med”, vises det til det som er sagt under punkt 2.1 ovenfor.

For ordens skyld nevnes også her at det gjelder ingen gebyrplikt i forbindelse med klagebehandlingen.

Endringen i utlendingsforskriften og ny forskrift til statsborgerloven trer i kraft 1. oktober 2003. Forskriftsendringene er vedlagt.

Med hilsen

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

Sissil Pettersen
avdelingsdirektør


I

I lov 24. juni 1988 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) skal § 59 nytt annet punktum lyde:

Kongen kan ved forskrift gi regler om at det skal tas gebyr for å behandle søknader etter denne lov, med unntak av søknad om asyl.

II

I lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett skal § 17 nytt annet punktum lyde:

Kongen kan ved fyresegn fastsetje at det skal krevjast gebyr for å handsame søknad om norsk borgarrett.

FORSKRIFT OM ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 29. august 2003, jf. kronprinsreg. res. 21. desember 1990 nr. 1017 og res. 15. desember 2000 nr. 1263, med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 59.

I

I forskrift av 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endring:

§ 197 a skal lyde:

§ 197 a. Behandlingsgebyr

For behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse betales et gebyr på 600 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om gruppearbeidstillatelse, jf. § 26, betales et gebyr på 600 kr pr. arbeidstaker.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

a) søknad som gjelder barn under 18 år,

b) søknad fra utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen om oppholdstillatelse etter §§ 174 – 189a eller fornyelse av slik tillatelse eller

c) søknad om fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget asyl eller som er vernet mot utsendelse etter lovens § 15 første ledd.

Plikten til å betale gebyr gjelder ikke søknad om asyl.

II

Endringen trer i kraft 1. oktober 2003.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV SØKNAD OM NORSK RIKSBORGARRETT

Fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet 29. august 2003, jf. res. 8. desember 1950 og res. 15. desember 2000 nr. 1263, med heimel i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett § 17.

§ 1. For handsaming av søknad om norsk riksborgarrett skal krevjast eit gebyr fastsett til 1 000 kr seinast samstundes med levering av søknaden. Plikta til å betale gebyr gjeld ikkje søknad om norsk riksborgarrett for barn under 18 år.

§ 2. Forskrifta tek til å gjelde 1. oktober 2003.