Rundskriv I-3/2023 om offentlig tannhelsetilbud til mennesker med psykiske helseproblemer

Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette gi en orientering om vedtak fattet i forbindelse med stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, og hvordan dette bør følges opp. I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ble rammetilskuddet til fylkeskommunene styrket med 15 mill. kroner i 2023.

Rundskriv I-32023 om offentlig tannhelsetilbud til mennesker med psykiske helseproblemer (2445386).pdf