Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom og det kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av Verdens helseorganisasjon erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt forskrifter med hjemmel i smittevernloven (sentrale forskrifter), kommuner har fattet lokale forskrifter med hjemmel i samme lov og Helsedirektoratet har gitt ulike anbefalinger og råd, for å håndtere den situasjonen vi står overfor.

Departementet ser et behov for å gi en samlet oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, og forståelsen av disse. I dette rundskrivet vil departementet derfor orientere om sentrale forskrifter, med fokus på bestemmelser om forbud mot aktiviteter og virksomheter, forholdet til Helsedirektoratets anbefalinger, kommunenes anledning til selv å fatte vedtak på utvalgte områder og tilsynsrollen.

Les rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet i pdf