Rundskriv N-3/2006

Rundskriv om tolkningen av delegasjon av løyvemyndighet ved fylkeskryssende ruter i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften) § 3 - kystruten Bergen - Kirkenes

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
Rundskriv N-3/2006

                                                                           
30.10.2006
                           
Sak  06/1701

Fylkeskommunene, samferdselsavdelingene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Statens vegvesen, Vegdirektoratet

RUNDSKRIV OM TOLKNINGEN AV DELEGASJON AV LØYVEMYNDIGHET VED FYLKESKRYSSENDE RUTER I FORSKRIFT OM YRKESTRANSPORT INNENLANDS MED MOTORVOGN ELLER FARTØY (YRKESTRANSPORTFORSKRIFTEN) § 3 – KYSTRUTEN BERGEN – KIRKENES


Samferdselsdepartementet fastsatte ved forskrift av 8. februar 2006 nr 125 endringer i
forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften). Endringene trådte i kraft 1. april 2006. Departementet informerte om endringen ved rundskriv N-1/2006 av 23. februar 2006. Det har kommet opp spørsmål om tolkningen av delegasjonen av løyvemyndighet ved fylkeskryssende ruter.

Yrkestransportforskriften § 3 første ledd ble endret slik at løyvemyndigheten for fylkesoverskridende ruter ble delegert fra Samferdselsdepartementet til den fylkeskommunen der løyvesøkeren har sin forretningsadresse dersom ruten gjelder dette fylket. Dersom ruten det gjelder er i et annet fylke, skal den fylkeskommunen hvor ruten har sitt endepunkt eller hvor ruten regnes med å få hoveddelen av sitt trafikkgrunnlag fra behandle søknaden.

Den overnevnte delegasjonen gjelder i prinsippet for alle fylkeskryssende ruter både med motorvogn eller fartøy. Det fremgår av yrkestransportforskriften § 3 at løyvemyndighet for riksvegferjene er Staten ved Vegdirektoratet. I tillegg til riksvegferjene er også den fylkeskryssende Kystruten Bergen – Kirkenes, som i henhold til gjeldende avtale drives av Hurtigruten Group ASA, i en særlig stilling i forhold til løyvemyndighet. Staten ved Samferdselsdepartementet har fortsatt tilskuddsansvar og foretar det statlige tjenestekjøpet for denne ruten. På bakgrunn av dette er Samferdselsdepartementet fortsatt løyvemyndighet, og delegasjonen ved endring av yrkestransportforskriften § 3 omfatter ikke Kystruten Bergen - Kirkenes.


Med hilsen


Arnfinn Øen (e.f)

Signe Hovbrender