Rundskriv N-8/2017 - dispensasjon etter yrkestransportloven § 21 – løyvefritak for transport knyttet til Inn på tunet-ordningen

Rundskriv om dispensasjon etter yrkestransportloven § 21 - løyvefritak for transport knyttet til Inn på tunet-ordningen.

1. Bakgrunn

"Inn på tunet" er betegnelsen på velferdstjenester hvor gården er arena for tjenester innenfor utdanning, arbeid, helse og omsorg. Gårdene har tilbud innenfor bl.a. psykisk helse, rus, drop-outs i skolen, demens, arbeidstrening og integreringstiltak. Det vises i denne sammenheng til den nasjonale strategien for Inn på tunet-ordningen.

Det unike ved Inn på tunet er knyttet til gården som arena for velferdstjenester. Gården har fysiske fasiliteter som egner seg for et mangfold av aktiviteter, og har omgivelser som kan gi brukerne positiv stimulans og gode opplevelser.

Tjenestene er rettet mot et bredt spekter av sektorer som barne- og familievern, barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, skolefritidsordning, arbeidstrening, aktiviteter innen friluftsliv og fysisk aktivitet, tilrettelagte tilbud innen psykisk helse, rus, psykiatri og tilbud til eldre og demente.

Gårdene er underlagt egen godkjenningsordning som administreres av Matmerk og inngår avtaler med hhv. Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og kommuner avhengig av hvem som har ansvaret for vedkommende velferdstjeneste.

De aller fleste av brukerne av Inn på tunet-tilbud er avhengig av transport for å komme fram til Inn på tunet-gården. Transporten av brukerne kan løses på ulike måter, enten ved at brukeren benytter egen bil, reiser kollektivt frem til nærmeste knutepunkt og derfra med individuell transport. Ut fra den enkelte brukers situasjon kan det og være tale om individuell transport direkte mellom hjem og gården.  Det er vanlig at den enkelte gårdbruker (tjenesteleverandøren) i avtalen med NAV eller kommunen får ansvaret for transport av brukerne til/fra gården enten til/fra nærmeste holdeplass for rutegående transport eller for noen brukere transport hele veien mellom brukerens bolig og gården.

Samferdselsdepartementet har påpekt at transporten av brukerne i slike tilfeller drives mot vederlag og er derfor løyvepliktig etter yrkestransportloven § 4. Den aktuelle transporten faller ikke inn under de generelle unntaksreglene i loven §§18, 19 og 20. Selv om omstendighetene har visse likhetstrekk med bestemmelsen i § 19, er unntaket her begrenset til tilfeller der ansatte i offentlig institusjon eller offentlig godkjent institusjon benytter sin personbil. Det er og fastsatt begrensinger i vederlagets størrelse. Unntaket gjelder således ikke når transporten drives av institusjonen selv.

Departementet delegerer med hjemmel i yrkestransportloven § 15 adgangen til å gi midlertidig fritak fra kravet om løyve i forbindelse med Inn på tunet virksomhet til fylkeskommunene, jf. yrkestransportloven § 21 og yrkestransportforskriften § 23. 

2. Retningslinjer for vurdering av fritak fra krav om løyve

Fylkeskommunene kan innvilge løyvefritak til virksomheter som tilbyr Inn på tunet-tjenester.

Løyvefritaket gjelder kun for transport av egne brukere til og fra gården. Transporten må skje i tilknytning til selve tjenesten, ved at transporten kun er en underordnet tilleggsytelse som utføres av Inn på tunet-tilbyderen fram til gården.

Søknad om fritak må i tillegg til dokumentasjon på at de objektive kravene er oppfylt, inneholde en konkret beskrivelse av virksomheten, herunder hvilke transportstrekninger som søknaden gjelder og om det foreligger særlige omstendigheter knyttet til bestemte brukere som bør hensyntas ved behandlingen av søknaden. Søker må videre være godkjent av Matmerk som Inn på tunet-tilbyder.

For å få innvilget løyefritak må følgende objektive krav være oppfylt:

  • Personlig søker eller daglig leder for søker som er juridisk person må oppfylle krav til vandel, jf. yrkestransportforskriften § 6.
  • Søker må ha tilfredsstillende økonomisk evne, jf. yrkestransportforskriften § 7.
  • Motorvognen(e) skal være registrert på virksomheten eller være til virksomhetens disposisjon gjennom leie- eller leasingavtale, jf. yrkestransportforskriften § 13 tredje ledd.
  • Fører av kjøretøy må inneha kjøreseddel, jf. yrkestransportloven § 37 a.

Det skal videre foretas et individuelt skjønn ut fra en vurdering av om den tjenesten som søknaden er basert på kan utføres ved bruk av eksisterende løyvehavere for transportdelen. Dette innebærer at løyvemyndigheten må vurdere konkurranseflaten mot både drosje og turvogn. Ved vurdering av søknader kan det tas i betraktning om hensynet til bestemte brukere ikke i tilstrekkelig grad kan ivaretas ved bruk av løyvehavere.

Løyvefritaket kan knyttes til bestemte strekninger.

Søker kan innvilges løyvefritak for inntil tre motorvogner, hver registrert for inntil ni personer inkludert fører. Fritak gis for tre år av gangen, og kan forlenges ved søknad dersom vilkårene for fritak fremdeles er oppfylt.

Det presiseres at Inn på tunet-aktøren som har fått løyvefritak, kun kan transportere brukere som har et individuelt behov for at transporten foretas av Inn på tunet-aktøren selv. I tillegg til denne transporten kan transportøren plukke opp og avlevere Inn på tunet-brukere på det nærmeste kollektivstoppet til gården. Dette vil gjelde både transport for brukere med individuelle behov og for de øvrige brukerne.

Videre presiseres det at transport av grupper som for eksempel barnehagebarn eller skoleklasser som har opplegg på gården vil falle utenfor det fylkeskommunen kan gi løyvefritak for. Inn på tunet-aktører som har fått løyvefritak av hensyn til brukere med spesielle behov, kan ikke påta seg slike rene transportoppdrag. Brukere som barnehager, skoleklasser og andre grupper henvises til å benytte turvogn eller maxitaxi.

Kopi av fritaket må oppbevares i motorvognen og skal framvises ved kontroll.

Fylkeskommunen skal oversende kopi av vedtaket om løyvefritak til de lokale kontrollmyndighetene (politiet og Statens vegvesen). Kjøretøyenes registreringsnummer skal fremgå av vedtaket.

Søker må for øvrig oppfylle andre lovpålagte krav som stilles for næringsvirksomhet.

Saksbehandling

Fylkeskommunene treffer vedtak i første instans som kan påklages til Samferdselsdepartementet. Vedtak om fritak fra krav om løyve følger de vanlige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Dersom vilkårene for fritak ikke lenger er tilstede, skal fylkeskommunen trekke løyvefritaket tilbake.

 

Med hilsen

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør