H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Til innholdsfortegnelse

4 Vedlegg 1 – Aktører og bidragsytere tilknyttet samfunnssikkerhet i planprosessen

Aktør

Tema/fagområde

Informasjonsplikt

Rett/plikt til innspill (innsigelse)

Andre kommuner

Vesentlig betydning for kommunen

X

X

Fylkeskommuner

Regional planavklaring, plan- og prosessveiledning, regionalt planforum, kulturminner, fylkesveger

Fylkesmennene

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

Støy, støv, forurenset grunn og miljørettet helsevern

X

X

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Planer knyttet til virksomheter som håndterer farlige stoffer, transport av farlig gods, brannsikkerhet, herunder tuneller og underjordiske anlegg

X

X

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sivilforsvarsdistriktene

Tilfluktsrom

X

X

Norges vassdrags- og energidirektorat

Energi-, skred-, og flomspørsmål.

X

X

Mattilsynet

Drikkevann

X

X

Statens vegvesen, regionkontor

Vegtransport

X

X

Kystverket

Sjøverts transport

X

X

Politidistriktene

Kriminalitetsforebygging

X

X

Avinor

Luftfartsanlegg

X

X

Bane NOR SF

Jernbaner, jernbanetransport

X

X

Forsvarsbygg

Forsvarets interesser

X

X

Luftfartstilsynet

Reglene om luftfartshindring

X

X

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)

Geologi

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Geoteknikk

Statens strålevern

Stråling

Barentzwatch

Hav, bølge, marin grunn, næring, havner

Meteorologisk institutt

Vær og klima

Eiere av kraftverk, inkl. vindkraftverk

Kraftstasjoner/vindkraftverk mv. og kraftlinjer, inkl. trafostasjoner

Nettleverandører

Nettleveranse

Norsk klimaservicesenter

Klimaprofiler for fylkene

Statens jernbanetilsyn

Sikkerhet ved tog, trikk, t-bane, taubaner mv.

Til dokumentets forside